Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1914

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5–7, 19 och 28 §§ och rubriken närmast före 5 § lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

Skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen

5 §

Av en skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och som har framställts och getts ut här i landet ska sju pliktexemplar lämnas, om inte annat följer av 7, 8 eller 9 §.

6 §

    Av en skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och som har framställts utomlands ska sju pliktexemplar lämnas,

  1. om skriften är en sådan periodisk skrift för vilken utgivningsbevis finns eller ska finnas, eller

  2. om skriften inte är periodisk och har lämnats ut för spridning här i landet inte bara i enstaka exemplar och rör svenska förhållanden.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 9 §.

7 §

2) Om en skrift som avses i 5 eller 6 § har samma innehåll och utförande som en tidigare framställd skrift, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under förutsättning att pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

2)

Senaste lydelse 2012:491.

Första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat material i 16 och 17 §§.

Av en skrift som har framställts i punktskrift ska två pliktexemplar lämnas, om inte annat följer av 9 §.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 5 och 6 §§ omfattar inte ett program eller en teknisk upptagning som enligt 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen ska anses vara en bilaga till en periodisk skrift.

19 §

Pliktexemplar av en skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen ska lämnas

  1. av framställaren, när det gäller en skrift som har framställts här i landet,

  2. av utgivaren här i landet, när det gäller en periodisk skrift som har framställts utomlands, och

  3. av förläggaren här i landet eller, om en sådan förläggare inte finns, av den som har låtit lämna ut skriften för spridning här i landet, när det gäller någon annan skrift än en periodisk skrift som har framställts utomlands.

28 §

3) Pliktexemplar ska lämnas av

3)

Senaste lydelse 2010:1880.

  1. en annan skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen än en tryckt dagstidning, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket skriften gavs ut,

  2. ett videogram, så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet, och

  3. en skrift i mikroform, film eller ett annat dokument för elektronisk återgivning än ett videogram, inom en månad från den dag då dokumentet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i landet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1914

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)