Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1921

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 16 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

För sändningar genom tråd som når 100 hushåll eller färre gäller bara 9 kap. 1–4 §§ och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 10–13 §§.

2) En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett programföretag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestämmelser om

2)

Senaste lydelse 2015:662.

  1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

  2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot censur finns i 1 kap. 10 och 11 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1921

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)