Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1977

Publicerad den 5 december 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2016:989) om statsbidrag till film ska ha följande lydelse.

Statsbidrag enligt 15 § första stycket 1 får lämnas till ett landsting eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet, eller till andra aktörer som på uppdrag av ett landsting eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet, samt till huvudmän inom skolväsendet.

Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän för regionala resurscentrum för film.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1977

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)