Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2054

Publicerad den 21 december 2018
Förordning om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver1) att förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar ska upphöra att gälla.

1)

Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2054

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utvecklingsstöd som har beslutats före ikraftträdandet.

3. Det som i den upphävda förordningen anges om presstödsnämnden ska efter den 31 januari 2019 i stället gälla för mediestödsnämnden.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)