Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2094

Publicerad den 21 december 2018
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 § och 15 kap. 5 och 9 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2) Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.

2)

Senaste lydelse 2018:1145.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av

  1. alkoholdrycker och tobaksvaror,

  2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

  3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,

  4. modersmjölksersättning,

  5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138), eller

  6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3) Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3)

Senaste lydelse 2017:428.

4) Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 4 kap. 14 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

4)

Senaste lydelse 2017:428.

5) Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 4 kap. 14 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

5)

Senaste lydelse 2017:428.

6) Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

6)

Senaste lydelse 2017:428.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2094

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)