Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:81

Publicerad den 5 mars 2019
Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 13 och 30 §§ förordningen (2016:989) om statsbidrag till film ska ha följande lydelse.

Statsbidrag enligt 12 § 1 och 3–6 får lämnas till producent, distributör, biografägare, visningsorganisation, festivalarrangör eller annan aktör som sprider och visar film offentligt.

En ideell organisation som får statsbidrag i form av verksamhetsbidrag enligt 12 § ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag enligt 12 § 2 får lämnas till biografägare eller sammanslutningar av biografägare.

1) I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25 och 26 §§ får dock inte överklagas.

1)

Senaste lydelse 2018:906.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:81

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND
Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)