Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:864

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3) Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om

3)

Senaste lydelse 2017:562.

  1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,

  2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i ett annat land,

  3. föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller region och det ska föras tillbaka till Sverige,

  4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller

  5. föremålet tillfälligt är i landet.

Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution i utlandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:864

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)