Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:966

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

16 §

Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna.

Det som sägs om kommuner i denna lag avser även regioner.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:966

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)