Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

Publicerad den 23 maj 2020
Utfärdad den 20 maj 2020

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Statsbidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med

 1. de villkor som anges i kapitel I och artikel 53 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i kommissionens förordning nr 1407/2013 ska utföras av Statens kulturråd.

Ändamålet med statsbidraget

Ändamålet med statsbidraget är att främja kvalitet, förnyelse och mångfald samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom bildkonst, form och konsthantverk.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får lämnas till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk som är verksamma i Sverige. Vid fördelning av statsbidrag ska aktörer som genom utställning, programverksamhet eller främjande verksamhet tillgängliggör samtida bildkonst, form och konsthantverk av professionell art för allmänheten prioriteras.

Statsbidrag får lämnas till aktörer som drivs av sammanslutningar av konstnärer inom bildkonst, form och konsthantverk som har till huvudsakligt syfte att för konstnärlig produktion ställa verkstads- och produktionsresurser till medlemmarnas förfogande (kollektivverkstäder).

Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda näringsidkare.

Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag, projektbidrag eller utrustningsbidrag.

Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som även har annan finansiering. Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan har beviljats annat statligt stöd.

Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 500 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ärendenas handläggning

Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens kulturråd. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen samt en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som aktören

 1. tagit emot under det beskattningsår som ansökan lämnas,

 2. tagit emot under de två föregående beskattningsåren, och

 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigade kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 14 § anges.

Redovisning

Den som har beviljats statsbidrag ska redovisa till Statens kulturråd hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts och lämna de övriga uppgifter som Statens kulturråd behöver för uppföljning och utvärdering.

Hinder mot utbetalning

Ett statsbidrag får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Statens kulturråd får besluta att beviljat statsbidrag inte ska betalas ut, om det finns grund för återbetalning enligt 17 §.

Återbetalning och återkrav

Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,

 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,

 4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller

 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 17 § inte har betalats i rätt tid ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis avstå från krav på återbetalning enligt 17 § eller krav på ränta enligt 19 §.

Statens kulturråd ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagarna.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 och 16 §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:337
 1. Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2020.

 2. Genom förordningen upphävs

  1. förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ,

  2. förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet, och

  3. förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.

 3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.