Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1037

Publicerad den 8 november 2021
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

2) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanläggning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en sådan anläggning, döms till böter eller fängelse i högst sex månader om

2)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

  1. sändningen är avsedd att tas emot eller kan tas emot i något land som är anslutet till den europeiska överenskommelsen till förhindrande av rundradiosändningar från stationer utanför nationella territorier, eller

  2. sändningen orsakar att radioanvändning i något av dessa länder blir skadligt påverkad.

Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i första stycket även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1037

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS
Lovisa Danielsson
(Kulturdepartementet)