Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:681

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 14 § och 9 a kap. 3 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

2) Program som sänds över satellit enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 eller 3 och som inte är avsedda att tas emot i Sverige får inte ha ett innehåll som uppmanar till terroristbrott, våld eller hat som omfattas av artikel 6 i AV-direktivet i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808 och som avses i bestämmelserna om

2)

Senaste lydelse 2020:875.

  1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

  2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

  3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken, eller

  4. offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet i 7 § terroristbrottslagen (2022:666).

3) En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga åtgärder för att användargenererade videor, tv-program och audiovisuella kommersiella meddelanden på plattformen inte har ett innehåll som avses i bestämmelserna om

3)

Senaste lydelse 2020:875.

  1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

  2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

  3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,

  4. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,

  5. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller

  6. offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet i 7 § terroristbrottslagen (2022:666).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:681

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)