Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1261

Publicerad den 6 juli 2022
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 9 a kap. 5 och 12 §§ och 15 kap. 5 och 9 §§ och rubrikerna närmast före 8 kap. 13 § och 15 kap. 5 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443.

2) I program i tv-sändningar eller i beställ-tv får det inte förekomma produktplacering av

2)

Senaste lydelse 2020:875.

 1. alkoholdrycker och tobaksvaror,

 2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

 3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,

 4. modersmjölksersättning,

 5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138),

 6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare,

 7. alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), eller

 8. tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

3) Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja

3)

Senaste lydelse 2019:354.

 1. alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622),

 2. tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, eller

 3. tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Reklam för alkohol, tobak och nikotinprodukter

4) Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkoholdrycksliknande preparat, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622), 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 11 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

4)

Senaste lydelse 2019:354.

5) En leverantör av en videodelningsplattform får inte ingå eller främja avtal om produktplacering i användargenererade videor och tv-program om

5)

Senaste lydelse 2020:875.

 1. produktplaceringen avser sådana varor och tjänster som räknas upp i 6 kap. 2 § 1–8, eller

 2. videon eller programmet huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år.

6) Bestämmelser om förbud mot marknadsföring finns även i alkohollagen (2010:1622), lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, läkemedelslagen (2015:315), spellagen (2018:1138), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

6)

Senaste lydelse 2020:875.

Reklam för alkohol, tobak och nikotinprodukter

7) Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkoholdrycksliknande preparat, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622), 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 11 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

7)

Senaste lydelse 2019:354.

8) Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja

8)

Senaste lydelse 2019:354.

 1. alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622),

 2. tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, eller

 3. tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1261

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)