Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:1593) om trossamfund

Utfärdad den 26 november 1998.
Utkom från trycket den 16 december 1998.

Allmänna bestämmelser om trossamfund

Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Hänvisad författning:

Se RF 2:1 1 st. 6 och Europakonventionen art. 9, inf. efter RF.

Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke.

Registrerat trossamfund

Med registrerat trossamfund avses

 1. Svenska kyrkan, och

 2. trossamfund som har registrerats enligt denna lag.

Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Bestämmelserna i 7–12 §§, 13 § första–tredje stycket och 17 § gäller inte för Svenska kyrkan.

Registrering

  Ett trossamfund ska på egen begäran registreras av den myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

 1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och

 2. en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 2 kap. 2–7 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn om hinder mot registrering av ett företagsnamn ska också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt denna lag.

Anmärkt författning:

F (1999:731) om registrering av trossamfund.

SFS 2018:1675

  Registreringen ska omfatta

 1. trossamfundets namn och postadress,

 2. trossamfundets stadgar,

 3. en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registrering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag.

SFS 2009:1236

Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör när likvidation har avslutats enligt 11 §, när avregistrering sker enligt 12 § och, om trossamfundet har försatts i konkurs, när konkursen avslutas utan överskott.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Rättsfall:

Ang. domstols behörighet att pröva friförsamlings beslut att från sig skilja medlem jfr H 1906:317.

SFS 2017:482

Ansvaret för de skyldigheter som har uppkommit för trossamfundet före registreringen övergår på det registrerade trossamfundet genom registreringsbeslutet, om trossamfundet har utgjort en ideell förening. Genom registreringen övergår även trossamfundets rättigheter till det registrerade trossamfundet.

Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i likvidation om

 1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,

 2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller

 3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Ett beslut om likvidation och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäller i övrigt 17 kap. 29–32, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.

SFS 2018:721

Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvidation.

Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett trossamfund om det, trots påminnelse, inte betalar registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha innehållit en upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell förening, som övertar trossamfundets rättigheter och skyldigheter.

SFS 2009:1236

Organisatoriska delar

Självständiga organisatoriska delar av ett trossamfund som har registrerats enligt denna lag får också registreras, om de uppfyller kraven i 7 §. För registrerade organisatoriska delar gäller bestämmelserna i 8 §, 9 § andra stycket och 10–12 §§.

Organisatoriska delar som har registrerats enligt denna lag får var för sig förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Förlorar trossamfundet sin rättsliga ställning enligt 9 § andra stycket och begär dess organisatoriska delar inte avregistrering enligt 12 § inom en månad därefter eller avslås en sådan begäran, skall registreringsmyndigheten besluta att de organisatoriska delarna skall träda i likvidation.

Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift är registrerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Registrerade trossamfunds namn

Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är förväxlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 5 kap., 6 kap. 1–5 §§ och 7 kap. 6 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. I dessa fall ska vad som sägs om företagsnamnsintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om registrerade trossamfunds namn ska även 3 kap. 1 § lagen om företagsnamn tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska delars namn.

SFS 2018:1675

Registrerade trossamfunds förhållande till tredje man

För ett registrerat trossamfunds skyldigheter i förhållande till tredje man svarar endast trossamfundets tillgångar.

För skyldigheter i förhållande till tredje man som ett trossamfunds registrerade organisatoriska delar har ådragit sig svarar endast den organisatoriska delens tillgångar.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Även andra registrerade trossamfund kan beviljas sådan hjälp. Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

Regeringen beslutar att ett annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan skall få sådan hjälp. Regeringen får besluta att ett trossamfund som har beviljats hjälp inte längre skall få det.

Hjälpen får lämnas endast till ett trossamfund som

 1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och

 2. är stabilt och har egen livskraft.

Anmärkt författning:

Lag (1999:932) om stöd till trossamfundF (1999:974) om statsbidrag till trossamfundLag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfundF (1999:728) i samma ämne – Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fallF (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser.

Rättsfall:

Fråga om utredningen i mål om omprövning av avgift till registrerat trossamfund R 2006:15 – Fråga om ett trossamfunds (Jehovas vittnen) rätt till statligt stöd enl. lagen 1999:932HFD 2013:72, HFD 2017:4 (d:o).

SFS 1999:956

Överklagande

Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller

 1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registrering enligt 7 eller 13 §,

 2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och

 3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 §, inf. under FörvProc.

SFS 2009:1236

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1593

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. Genom lagen upphävs religionsfrihetslagen (1951:680).

SFS 1999:956

(Utkom den 3 december 1999.)

SFS 2009:1236

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för första gången i fråga om registerhållningsavgift som har förfallit till betalning efter ikraftträdandet.

SFS 2017:482

Denna lag träder i kraft d. 26 juni 2017.

SFS 2018:721

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1675

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.