Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:478

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Bestämmelser om rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar när det gäller vissa verksamheter finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:478

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)