Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1234

Utkom från trycket den 4 december 2009
Lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70.

    Svenska kyrkan ska till det register som avses i 7 § lagen (1998:1593) om trossamfund lämna uppgifter om

  1. stadgar,

  2. indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift, och

  3. en kontaktperson som är behörig att företräda Svenska kyrkan i frågor om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum. Motsvarande uppgifter får lämnas för varje församling, kyrklig samfällighet eller stift.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registrering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna bestämmelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1234

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)