Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:311

Publicerad den 28 maj 2019
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226.

dels att 26 kap. 12 § och 44 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före rubriken till 41 kap. ska lyda ”AVDELNING VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS HOS VISSA ORGAN”.

12 §

Sekretess gäller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag och om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

3 §

2) Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

2)

Senaste lydelse 2018:1919.

  1. 6 kap. 1214 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och

  2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:311

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)