Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 81/464/EEG av den 24 juni 1981 om ändring av direktiv 78/25/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färgämnen som får tillsättas läkemedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 04/07/1981 s. 0033 - 0033

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0146

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0209

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0146

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0209RÅDETS DIREKTIV av den 24 juni 1981 om ändring av direktiv 78/25/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färgämnen som får tillsättas läkemedel (81/464/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Artikel 1 i direktivet 78/25/EEG(3) föreskriver att medlemsstaterna som tillsats till läkemedel för människor eller djur inte skall godkänna andra färgämnen än de som finns upptagna i Bilaga 1, avsnitt I och II i i rådets direktiv av den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som godkänts för användning i livsmedel avsedda för människor(4).

Avsnitt I i ovannämnda bilaga omfattar färgämnen för både massfärgning och ytfärgning och avsnitt II omfattar färgämnen för enbart ytfärgning. Det finns ingen anledning med hänsyn till folkhälsan att för läkemedel bibehålla den uppdelning som med avseende på livsmedel för människor gjorts mellan färgämnen för både massfärgning och ytfärgning och färgämnen för enbart ytfärgning.

I enlighet med detta skall direktivet 78/25/EEG därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall läggas till i artikel 1 i direktivet 78/25/EEG:

"Dock skall i fråga om läkemedel ingen skillnad göras mellan färgämnen avsedda för både massfärgning och ytfärgning och färgämnen som enbart är avsedda för ytfärgning."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1981 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1981.

På rådets vägnar

G. M. V van AARDENNE

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 7.1.1980, s. 46.

(2) EGT nr C 113, 7.5.1980, s. 36.

(3) EGT nr L 11, 14.1.1978, s. 18.

(4) EGT nr 115, 11.11.1962, s. 2645/26.