Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31987L0019.pdf

31987L0019

Rådets direktiv 87/19/EEG av den 22 december 1986 om ändring av direktivet 75/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner vid undersökning av farmaceutiska specialiteterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 015 , 17/01/1987 s. 0031 - 0033

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0088

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0088RÅDETS DIREKTIV av den 22 december 1986 om ändring av direktivet 75/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner vid undersökning av farmaceutiska specialiteter (87/19/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Prövningen av farmaceutiska specialiteter måste med jämna mellanrum anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen för att garantera bästa tänkbara skydd för folkhälsan inom gemenskapen.

För att uppnå ett sådant optimalt skydd för folkhälsan måste tillses att de resurser som läkemedelsforskningen fått sig tilldelade inte förslösas på undersökningar som är föråldrade eller innebär upprepningar på grund av skilda uppfattningar bland medlemsstaterna om vad som svarar mot den senaste utvecklingen inom teknik och vetenskap.

Av etiska skäl är det nödvändigt att ersätta befintliga metoder så snart den vetenskapliga och tekniska utvecklingen möjliggör detta med metoder som tar så få försöksdjur i anspråk som möjligt.

Det är därför nödvändigt att införa en snabb procedur för anpassning till de tekniska framstegen av de krav i fråga om prövning av farmaceutiska specialiteter som finns angivna i bilagan till direktivet 75/318/EEG(4), ändrat genom direktivet 83/570/EEG(5), och därvid se till att det blir ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom en "Kommitté för tillnärmning av direktiven för avlägsnande av tekniska handelshinder inom området farmaceutiska specialiteter till de tekniska framstegen".

Kraven i anslutning till undersökning av läkemedel måste också snabbt kunna revideras enligt samma procedur med beaktande av den utveckling av undersökningsmetoder och av god laboratoriesed som erkänts av gemenskapen eller inom internationell handel med farmaceutiska specialiteter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktivet 75/318/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artiklar 2a, 2b och 2c skall införas:

"Artikel 2a

Alla ändringar som krävs för att anpassa bilagan med hänsyn till de tekniska framstegen skall antas i enlighet med proceduren i artikel 2c.

När så är lämpligt skall kommissionen föreslå rådet att proceduren i artikel 2c revideras i samband med de utförliga föreskrifter som meddelats i fråga om kommissionens befogenheter att övervaka reglernas genomförande.

Artikel 2b

1. Härmed inrättas en kommitté för anpassning av direktiven för avlägsnande av de tekniska handelshindren inom området farmaceutiska specialiteter till de tekniska framstegen, i det följande kallad "kommittén". Den skall bestå av representanter för medlemsstaterna med en representant för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall anta sina egna procedurregler.

Artikel 2c

1. Vid tillämpning av den procedur som fastställts i denna artikel skall ärendena hänskjutas till kommittén av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av representanten för en medlemsstat.

2. Representanten för kommissionen skall till kommittén överlämna ett förslag till de åtgärder som bör vidtas. Kommittén skall yttra sig om förslaget inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, varvid hänsyn skall tas till ärendets angelägenhetsgrad. Yttrandet skall grundas på kvalificerad majoritet, varvid medlemsstaternas röster skall vägas i enlighet med vad som fastställts i artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall besluta om de åtgärder som förordats när de står i överensstämmelse med kommitténs yttrande.

b) När de åtgärder som förordats inte står i överensstämmelse med kommitténs yttrande eller när inget yttrande avgivits skall kommissionen utan dröjsmål överlämna förslag till rådet om vilka åtgärder som rådet bör fatta beslut om. Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har reagerat inom tre månader efter det att förslaget överlämnats till det skall kommissionen besluta om de föreslagna åtgärderna".

2. Del 1 av bilagan "Fysikalisk-kemiska, biologiska eller mikrobiologiska undersökningar av farmaceutiska specialiteter" skall ändras såsom följer:

a) I avsnitt A. skall följande läggas till:

"4. Den farmaceutiska specialitetens sammansättning, beståndsdelar och valet av läkemedelsbehållare skall förklaras och dokumenteras med stöd av vetenskapliga data från det farmaceutiska utvecklingsarbetet. Översatsning i förhållande till deklarationen skall anges och motiveras."

b) I avsnitt B skall följande femte strecksats införas:

"- experimentella studier för validering av tillverkningsmetoden när en icke-konventionell tillverkningsmetod används eller när metoden är av avgörande betydelse för produkten."

c) I avsnitt C 2 skall punkt b ersättas av följande:

"b) Beskrivningen av substansen utformad på liknande sätt som använts i beskrivande avsnitt i den Europeiska farmakopén, skall åtföljas av alla nödvändiga uppgifter, särskilt med avseende på den molekylära strukturen när så är lämpligt och måste åtföljas av en adekvat beskrivning av syntesmetoden. När substanserna endast kan beskrivas med hjälp av tillverkningsmetoden skall beskrivningen vara tillräckligt utförlig för att karakterisera en substans som är konstant både med avseende på sammansättning och verkan."

3. Del 2 av bilagan, "Toxikologiska och farmakologiska undersökningar" skall ändras på följande sätt:

a) Följande stycke skall läggas till efter det inledande stycket:

"Medlemsstaterna skall se till att säkerhetsundersökningarna genomförs i enlighet med de principer om god laboratoriesed som anges i gemenskapsrätten i fråga om undersökning av farliga ämnen, eller i avsaknad härav, i enlighet med vad som rekommenderas av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)."

b) I kapitel I, avsnitt B 1 skall texten ha följande lydelse:

"1. Toxicitet vid tillförsel av enkel dos

Med undersökning av akut toxicitet avses en kvalitativ och kvantitativ undersökning av de toxiska reaktioner som kan uppträda efter tillförsel av en enkel dos av den eller de verksamma substanser som i samma proportioner och fysikalisk-kemiska form ingår i den farmaceutiska specialiteten i fråga.

Undersökningen av akut toxicitet skall utföras på två eller flera däggdjursarter av en känd stam, såvida det inte kan åberopas skäl för att det är tillräckligt med en djurart. Normalt skall minst två olika administrationsvägar användas, varvid den ena skall vara densamma som eller likna den som föreslås för användning på människor och den andra skall säkerställa systemisk absorption av substansen.

Denna studie skall omfatta de symtom som observeras och de lokala reaktioner som kan uppträda. Den period under vilken försöksdjuren observeras skall fastställas av försöksledaren med hänsyn till vad som kan vara tillräckligt för att påvisa vävnads- eller organskador eller läkning, vanligen 14 dagar, men ej mindre än en vecka, dock utan att utsätta djuren för långvarigt lidande. Djur som dör under observationstiden skall underkastas obduktion liksom samtliga överlevande djur vid slutet av observationstiden. Histopatologiska undersökningar bör göras av alla organ som uppvisar makroskopiska förändringar vid obduktionen. Största möjliga informationsmängd skall eftersträvas från de djur som används i studien. Undersökningarna av enkeldostoxiciteten skall utföras på ett sådant sätt att tecken på akut toxicitet avslöjas och dödsorsaken fastställs så långt det rimligtvis är möjligt. På lämpliga arter bör det göras en kvantitativ värdering av den ungefärliga letala dosen och inhämtas upplysningar om förhållandet mellan dos och effekt, varvid det dock inte ställs höga krav på precision.

Dessa studier kan ge en fingervisning om de sannolika effekterna på människor vid akut överdosering och vara till nytta vid planläggning av toxicitetsundersökningar vid upprepad tillförsel på lämpliga djurarter. I fråga om kombinationer av verksamma substanser skall studierna utformas på sådant sätt att det kan avgöras huruvida toxiciteten ökar eller huruvida nya toxiska effekter uppträder."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1987. De skall genast underrätta kommissionen härom.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1986.

På rådets vägnar

G. SHAW

Ordförande

(1) EGT nr C 293, 5.11.1984, s. 4.

(2) EGT nr C 36, 17.2.1986, s. 152.

(3) EGT nr C 160, 1.7.1985, s. 18.

(4) EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 1.

(5) EGT nr L 332, 28.11.1983, s. 1.