Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0343.pdf

31989L0343

Rådets direktiv 89/343/EEG av den 3 maj 1989 om utvidgning av tillämpningsområdet för direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG och fastställande av ytterligare bestämmelser i fråga om radioaktiva läkemedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 25/05/1989 s. 0016 - 0018

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0014

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0014RÅDETS DIREKTIV av den 3 maj 1989 om utvidgning av tillämpningsområdet för direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG och fastställande av ytterligare bestämmelser i fråga om radioaktiva läkemedel (89/343/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2)med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Bristande överensstämmelse mellan de bestämmelser som för närvarande fastställts i medlemsstaternas lagar eller andra författningar kan hindra handeln med radiofarmaka inom gemenskapen.

Det främsta syftet med alla föreskrifter som reglerar framställningen, distributionen eller användningen av läkemedel måste vara att värna om folkhälsan.

De bestämmelser som fastställts i direktiv 65/65/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 87/21/EEG(5) och i andra direktiv 75/319/EEG(6), senast ändrat genom direktivet 83/570/EEG(7), om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter är ändamålsenliga, men dock otillräckliga för radiofarmaka.

I enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 87/22/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av nationella bestämmelser i fråga om försäljning av högteknologiska preparat, särskilt sådana som framställts genom bioteknik(8) måste kommissionen före den 22 december 1987 i enlighet med riktlinjerna i direktiv 75/319/EEG lägga fram förslag om tillnärmning av villkoren för att ge tillstånd till att tillverka och försälja radiofarmaka.

I fråga om radiofarmaka, generatorer, kits (reagenssatser) och prekursorer (modernuklider) måste tillstånd krävas. Särskilt tillstånd skall dock inte krävas i fråga om bruksfärdiga radiofarmaka som färdigställts vid sjukvårdsinrättningar med hjälp av godkända kits, generatorer eller prekursorer för radiofarmaka.

Av hänsyn till den särställning som radiofarmaka intar och i syfte att säkerställa hög kvalitet, säkerhet och effektivitet hos läkemedlen bör kommissionen bemyndigas att, i nära samarbete med Kommittén för anpassning av direktivet rörande avlägsnande av tekniska handelshinder inom området för farmaceutiska specialiteter till den tekniska utvecklingen, vidta alla nödvändiga förändringar av de krav på experimentell dokumentation som återges i bilagan till rådets direktiv 75/318 av den 20 maj 1975(9), senast ändrat genom direktiv 87/19/EEG(10), om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning rörande analytiska, farmakologisk-toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner i anslutning till experimentell dokumentation av läkemedel.

Alla föreskrifter som avser att reglera hanteringen av radiofarmaka måste utgå från bestämmelserna i rådets direktiv 84/466/Euratom av den 3 september 1984, där föreskrifter finns om de grundläggande åtgärderna för skydd mot strålning av den som blir föremål för en medicinsk undersökning(11). Hänsyn bör också tas till rådets direktiv 80/836/Euratom av den 15 juli 1980 om ändring av de direktiv, genom vilka utformats de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd av befolkningen och personalen mot den fara som är förknippad med joniserande strålning(12), vilka senast ändrats genom direktiv 84/467/Euratom(13) och vilkas syfte är att förebygga att personal och patienter utsätts för extrema eller onödigt höga nivåer av joniserande strålning och särskilt till artikel 5c av detta direktiv, som kräver att tillstånd inhämtas på förhand för att låta radioaktiva substanser ingå i läkemedel liksom även för import av sådana läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Med inskränkning av artikel 34 i direktiv 75/319/EEG och enligt bestämmelserna i detta direktiv skall vad som föreskrivs i direktiv 65/65/EEG och 75/319/EEG gälla i fråga om radiofarmaka för humant bruk med undantag för radionuklider i form av slutna strålningskällor.

2. I detta direktiv avses med

- radiofarmakon (radioaktivt läkemedel) varje läkemedel som i bruksfärdig form innehåller en eller flera radionuklider (radioaktiva isotoper) för medicinskt ändamål,

- generator varje system där det ingår en fast moderradionuklid ur vilken framställs en dotterradionuklid, som avlägsnas genom eluering eller genom någon annan metod och som används i ett radiofarmakon,

- kit varje preparat som skall rekonstitueras eller kombineras med radionuklider i det slutliga radioaktiva läkemedlet, i regel innan det administreras,

- prekursor varje annan radionuklid som framställts för radioaktiv märkning av annan substans innan det administreras.

3. Ingenting i detta direktiv skall i något avseende inskränka giltigheten av gemenskapens regler för skyddet mot strålning av personer som undergår medicinsk undersökning eller behandling eller giltigheten av de regler inom gemenskapen som lägger fast de grundläggande normerna för skydd av allmänhet och personal mot de faror som är förbundna med joniserande strålning.

Artikel 2

Det tillstånd som avses i artikel 3 i direktiv 65/65/EEG skall krävas för generatorer, kits, prekursorer till radiofarmaka och industriellt framställda radiofarmaka. Dock skall tillstånd inte krävas för ett radiofarmakon som vid den tidpunkt då det skall användas har beretts av någon person eller institution, som enligt nationell lagstiftning har tillstånd att använda sådana läkemedel inom en godkänd sjukvårdsinrättning, med användning av enbart godkända generatorer, kits eller prekursorer till radiofarmaka i enlighet med fabrikantens instruktioner.

Artikel 3

Utöver de krav som uppställts i artikel 4 i direktiv 65/65/EEG skall en ansökan om tillstånd att sälja en generator också innehålla följande information och uppgifter:

- En allmän beskrivning av systemet tillsammans med en ingående beskrivning av de komponenter i systemet som kan inverka på sammansättningen eller kvalitén hos dotternukleidpreparatet.

- Kvalitativa och kvantitativa uppgifter om eluatet eller sublimatet.

Artikel 4

För radiofarmaka skall, utöver den information som avses i artikel 4 a i direktiv 65/65/EEG, till den sammanfattning av produktens viktigare egenskaper som avses i artikel 4 andra stycket punkt 9 i direktiv 65/65/EEG som tillägg fogas följande punkter 7 och 8:

"7. Fullständiga uppgifter om intern strålningsmätning.

8. Ytterligare utförliga anvisningar för ex tempore-framställning och kvalitetskontroll av dessa läkemedel tillsammans med, i tillämpliga fall, den längsta lagringstid under vilken preparatet uppfyller specifikationerna, vare sig det utgör ett mellansteg, såsom ett eluat eller ett bruksfärdigt preparat."

Artikel 5

Den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren som innehåller radionuklider skall märkas i enlighet med föreskrifterna för säker transport av radioaktiva material som fastställts av det internationella atomenergiorganet. Vidare skall märkningen uppfylla följande bestämmelser:

a) Märkningen på förpackningen skall innefatta de uppgifter som nämns i artikel 13 i direktiv 65/65/EEG. Dessutom skall märkningen på förpackningen innehålla en fullständig förklaring av de kodbeteckningar som används på ampullen och skall, om så är nödvändigt, med angivande av tid och datum utvisa mängden radioaktivitet per dos eller per ampull och antalet kapslar, eller, för vätskor, antalet milliliter i behållaren.

b) Märkningen av ampullen skall innehålla följande uppgifter:

- läkemedlets namn och kodbeteckning, innefattande namnet på eller den kemiska symbolen för radionukliden,

- satsidentifiering och utgångsdatum,

- den internationella symbolen för radioaktivitet,

- tillverkarens namn,

- mängden radioaktivitet i enlighet med a.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall se till att ett detaljerat informationsblad ingår i förpackningar som innehåller radiofarmaka, generatorer, kits eller radiofarmaka som utgör prekursorer. Texten på detta skall utarbetas i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i direktiv 75/319/EEG och skall innehålla all den information som avses där. Dessutom skall på bipacksedeln anges vilka eventuella försiktighetsmått som skall iakttas av användaren och patienten när preparatet färdigställs och administreras samt vilka särskilda försiktighetsmått som gäller vid bortskaffandet av behållaren och dess oförbrukade innehåll.

2. Med förbehåll för artikel 8 i direktiv 65/65/EEG och artikel 6 i direktiv 75/319/EEG skall medlemsstaterna tillåta användning av informationsblad för användarna som har avfattats på mer än ett av språken inom gemenskapen, förutsatt att den information som ges i samtliga språkversioner av informationsbladet är identisk.

Artikel 7

Alla ändringar av undersökningskraven för läkemedel i bilagan till direktiv 75/318/EEG, som syftar till att med hänsyn till det utökade tillämpningsområdet för direktiv 65/65/EEG och 75/319/EEG, omfatta radiofarmaka skall vidtas i enlighet med det förfarande som föreskrivits i artikel 2 c i direktiv 75/318/EEG.

Artikel 8

1. Med undantag för de fall som avses i punkt 2 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Om de ändringar i direktiv 75/318/EEG som avses i artikel 7 inte har vidtagits före det datum som angivits i punkt 1, skall detta direktiv träda i kraft samtidigt med dessa ändringar.

3. Ansökningar om försäljningstillstånd för preparat som omfattas av detta direktiv och som ingivits efter ikraftträdandet måste stå i överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv.

4. Detta direktiv skall senast den 31 december 1992 efter hand utsträckas till befintliga radiofarmaka som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1989.

På rådets vägnar

P. SOLBES

Ordförande

(1) EGT nr C 36, 8.2.1988, s. 30.

(2) EGT nr C 290, 14.11.1988, s. 136; EGT nr C 120, 16.5.1989.

(3) EGT nr C 208, 8.8.1988, s. 64.

(4) EGT nr 22, 9.2.1965, s. 369/65.

(5) EGT nr L 15, 17.1.1987, s. 36.

(6) EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 13.

(7) EGT nr L 332, 28.11.1983, s. 1.

(8) EGT nr L 15, 17.1.1987, s. 38.

(9) EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 1.

(10) EGT nr L 15, 17.1.1987, s. 31.

(11) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 1.

(12) EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1.

(13) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 4.