Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R1223.pdf

22.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/59


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1223/2009

av den 30 november 2009

om kosmetiska produkter

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (3) har ändrats väsentligt flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl i detta särskilda fall omarbetas till en enda text.

(2)

En förordning utgör det lämpliga rättsliga instrumentet eftersom den ger tydliga och detaljerade regler som inte ger medlemsstaterna något utrymme för olika tolkningar i samband med införlivandet. Genom en förordning säkerställs dessutom att de rättsliga kraven genomförs samtidigt i hela gemenskapen.

(3)

Syftet med denna förordning är att förenkla förfarandena och få en enhetlig terminologi för att minska den administrativa bördan och oklarheter. Förordningen stärker dessutom vissa delar av lagstiftningen om kosmetika, t.ex. i fråga om kontroll på marknaden för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.

(4)

Denna förordning innebär en fullständig harmonisering av reglerna i gemenskapen för att uppnå en inre marknad för kosmetiska produkter samtidigt som en hög skyddsnivå för människors hälsa säkerställs.

(5)

De miljöproblem som kan orsakas av ämnen i kosmetiska produkter behandlas med tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (4), som möjliggör en sektorsövergripande bedömning av miljösäkerheten.

(6)

Denna förordning gäller endast kosmetiska produkter och inte läkemedel, medicintekniska produkter eller biocider. Denna avgränsning är särskilt resultatet av att de kosmetiska produkterna noggrant definieras både med hänsyn till var de ska appliceras och de ändamål produkterna är avsedda för.

(7)

Det måste bedömas från fall till fall om en produkt är en kosmetisk produkt, med beaktande av dess samtliga egenskaper. Kosmetiska produkter kan omfatta krämer, emulsioner, lotioner, geler och oljor för huden, ansiktsmasker, färgade underlag (flytande, fast, i puderform), ansiktspuder, kroppspuder, tvål, parfym, eau-de-toilette och eau-de-cologne, bad- och duschpreparat (salter, skum, oljor, geler), hårborttagningsmedel, deodoranter och antiperspiranter, hårfärgningsmedel, hårpermanentprodukter, hårläggningsmedel, hårschampo, hårbalsam, hårinpackning och andra hårkurer, hårstylingprodukter (hårvatten, spray, glansmedel), rakningsprodukter (raktvål, rakkräm, rakbalsam), smink och sminkborttagningsmedel, produkter för läpparna, produkter för vård av tänder och mun, produkter för nagelvård och manikyr, produkter för utvärtes intimhygien, solbadsprodukter, brun utan sol-produkter, blekmedel för hud och antirynkprodukter.

(8)

Kommissionen bör definiera de kategorier av kosmetiska produkter som är relevanta för tillämpningen av denna förordning.

(9)

Kosmetiska produkter bör vara säkra vid normal användning eller under förhållanden som rimligen kan förutses. Särskilt bör avvägningen mellan risker och fördelar inte rättfärdiga risker för människors hälsa.

(10)

Presentationen av en kosmetisk produkt och framför allt dess form, lukt, färg, utseende, förpackning, etikett, volym eller storlek bör inte utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet genom att den kan förväxlas med ett livsmedel, i enlighet med rådets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet (5).

(11)

För att klargöra ansvarsförhållandena bör det för alla kosmetiska produkter finnas en ansvarig person som är etablerad i gemenskapen.

(12)

Säkerställande av en kosmetisk produkts spårbarhet genom hela leveranskedjan bidrar till en enklare och effektivare marknadsövervakning. Ett effektivt spårbarhetssystem underlättar för marknadsövervakningsmyndigheterna att spåra de ekonomiska aktörerna.

(13)

Det är nödvändigt att fastställa under vilka omständigheter en distributör ska anses vara en ansvarig person.

(14)

Alla juridiska eller fysiska personer i grossistledet samt återförsäljare som säljer direkt till konsumenterna omfattas genom hänvisning till distributören. Distributörens skyldigheter bör därför anpassas till var och en av dessa aktörers respektive roll och verksamhet.

(15)

Den europeiska kosmetikasektorn är en av de branscher som är utsatt för varumärkesförfalskning, vilket kan öka riskerna för människors hälsa. Medlemsstaterna bör särskilt uppmärksamma genomförandet av gemenskapens övergripande lagstiftning och åtgärder när det gäller förfalskade produkter på kosmetikaområdet, till exempel rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (7). Kontroller på marknaden utgör ett kraftfullt medel för att identifiera produkter som inte överensstämmer med kraven i denna förordning.

(16)

För att säkerställa att kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden är säkra bör de tillverkas enligt god tillverkningssed.

(17)

För att marknadsövervakningen ska vara effektiv bör ett dokument med produktinformation finnas lätt åtkomligt, på en enda adress i gemenskapen, för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där dokumentet förvaras.

(18)

För att resultaten av de icke-kliniska säkerhetsundersökningar som genomförs för att bedöma kosmetiska produkters säkerhet ska vara jämförbara och av god kvalitet bör de vara förenliga med den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

(19)

Det bör klargöras vilken information som ska göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna. Den informationen bör innefatta alla nödvändiga uppgifter om identitet, kvalitet, säkerhet för människors hälsa och om de verkningar den kosmetiska produkten uppges ha. Denna produktinformation bör särskilt innehålla en säkerhetsrapport om den kosmetiska produkten som dokumenterar att det har gjorts en säkerhetsbedömning.

(20)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning och kontroll av restriktionerna för ämnen bör provtagning och analys göras på ett reproducerbart och standardiserat sätt.

(21)

Termen ”blandning” enligt definitionen i denna förordning bör ha samma betydelse som termen ”preparat” som tidigare använts i gemenskapslagstiftningen.

(22)

För en effektiv marknadsövervakning bör de behöriga myndigheterna meddelas viss information om de kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden.

(23)

För att möjliggöra snabb och adekvat medicinsk behandling vid eventuella problem bör den nödvändiga informationen om produktformuleringen meddelas giftinformationscentraler och likställda organ, om medlemsstaterna har inrättat sådana.

(24)

För att den administrativa bördan ska vara så liten som möjligt bör den information som meddelas de behöriga myndigheterna, giftinformationscentralerna och likställda organ lämnas centralt för gemenskapen via ett elektroniskt gränssnitt.

(25)

För att säkerställa en smidig övergång till det nya elektroniska gränssnittet bör de ekonomiska aktörerna tillåtas att meddela den information som krävs i enlighet med denna förordning före dess tillämpningsdatum.

(26)

Den generella principen om att tillverkaren eller importören ansvarar för produktsäkerheten bör kompletteras med restriktioner för vissa ämnen i bilagorna II och III. Ämnen som är avsedda att användas som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter bör dessutom förtecknas i bilagorna IV, V och VI för att få användas som sådana.

(27)

För att undvika oklarheter bör det klargöras att förteckningen över tillåtna färgämnen i bilaga IV endast innehåller ämnen som ger färg genom absorption och reflektion och inte ämnen som ger färg genom fotoluminescens, interferens eller en kemisk reaktion.

(28)

För att hantera säkerhetsproblem bör bilaga IV, som för närvarande endast omfattar färgämnen som kommer i kontakt med huden, även omfatta hårfärgningsmedel när Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS), inrättad genom kommissionens beslut 2008/721/EG av den 5 september 2008 om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö (8), har slutfört sin riskbedömning av dessa ämnen. Därför bör kommissionen ha möjlighet att genom kommittéförfarandet låta den bilagan omfatta hårfärgningsmedel.

(29)

Användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter kan komma att öka till följd av teknikens vidareutveckling. För att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, fri rörlighet för varor samt rättslig säkerhet för tillverkarna är det nödvändigt att utarbeta en enhetlig definition av nanomaterial på internationell nivå. Gemenskapen bör anstränga sig för att nå en överenskommelse om en definition inom lämpliga internationella forum. Om en sådan överenskommelse nås bör definitionen av nanomaterial i denna förordning anpassas därefter.

(30)

För närvarande finns det inte tillräcklig information om riskerna med nanomaterial. För att göra bättre säkerhetsbedömningar bör SCCS i samarbete med relevanta organ ge vägledning om testmetoder som tar hänsyn till nanomaterialens särskilda egenskaper.

(31)

Kommissionen bör regelbundet se över bestämmelserna om nanomaterial mot bakgrund av vetenskapliga framsteg.

(32)

Med tanke på de farliga egenskaperna hos ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1A, 1B och 2 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (9), bör användningen av dem förbjudas i kosmetiska produkter. Eftersom en farlig egenskap hos ett ämne inte nödvändigtvis alltid utgör en risk bör det dock finnas möjlighet att tillåta användningen av ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i kategori 2, om SCCS anser att de med avseende på exponering och koncentration är säkra att använda i kosmetiska produkter och om de regleras av kommissionen i bilagorna till denna förordning. För ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B bör det i det undantagsfall när ämnena uppfyller livsmedelssäkerhetskraven, bland annat eftersom de förekommer naturligt i livsmedel, och det inte finns något lämpligt alternativt ämne, finnas möjlighet att använda sådana ämnen i kosmetiska produkter om SCCS anser att en sådan användning är säker. Om sådana villkor har uppfyllts bör kommissionen ändra de relevanta bilagorna inom 15 månader efter det att ämnen har klassificerats som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B enligt förordning (EG) nr 1272/2008. SCCS bör kontinuerligt se över dessa ämnen.

(33)

Vid säkerhetsbedömningar av ämnen, särskilt de som klassificerats som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B, bör hänsyn tas till den generella exponeringen för sådana ämnen från alla källor. Samtidigt är det väsentligt för dem som är involverade i att ta fram säkerhetsbedömningar att det finns en enhetlig strategi för att utveckla och använda sådana övergripande exponeringsuppskattningar. Följaktligen bör kommissionen i nära samarbete med SCCS, Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och andra relevanta aktörer snarast möjligt genomföra en undersökning och ta fram riktlinjer för framställning och användning av övergripande uppskattningar av den generella exponeringen för dessa ämnen.

(34)

Den bedömning som SCCS har gjort av användningen i kosmetiska produkter av ämnen som klassificerats som CMR-ämnen i kategorierna 1A och 1B bör även beakta den exponering för dessa ämnen som känsliga befolkningsgrupper, såsom barn under tre år, äldre, gravida och ammande kvinnor samt personer med nedsatt immunförsvar, utsätts för.

(35)

SCCS bör där så är lämpligt yttra sig om säkerheten när det gäller användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter. Dessa yttranden bör grunda sig på fullständig information som görs tillgänglig av den ansvariga personen.

(36)

Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder för att skydda människors hälsa bör grunda sig på försiktighetsprincipen.

(37)

För att säkerställa produktsäkerheten bör förbjudna ämnen endast få förekomma i spårhalter om det vid korrekt tillverkning är tekniskt omöjligt att undvika dem och om produkten är säker.

(38)

Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd, som fogats till fördraget, ska gemenskapen och medlemsstaterna vid genomförandet av gemenskapens politik fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd, särskilt med hänsyn till den inre marknaden.

(39)

Genom rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (10) fastställs gemensamma regler för användningen av djur för försöksändamål inom gemenskapen och villkor för genomförandet av sådana försök inom medlemsstaternas territorium. I synnerhet krävs det enligt artikel 7 i det direktivet att djurförsök ska ersättas med alternativa metoder om det finns sådana metoder som är vetenskapligt tillfredsställande.

(40)

Säkerheten hos kosmetiska produkter och dessa produkters beståndsdelar kan säkerställas genom alternativa metoder som inte nödvändigtvis är tillämpliga på all användning av kemiska beståndsdelar. Därför bör hela kosmetikaindustrins användning av dessa metoder främjas och deras antagande på gemenskapsnivå säkerställas, om konsumenterna genom dessa kan erbjudas en likvärdig skyddsnivå.

(41)

Det är redan möjligt att säkerställa kosmetiska slutprodukters säkerhet på grundval av kunskaper om deras beståndsdelars säkerhet. Bestämmelser om att förbjuda att kosmetiska slutprodukter testas på djur bör följaktligen införas. Kommissionens riktlinjer kan underlätta framför allt för små och medelstora företag att använda både testmetoder och bedömningsförfaranden för relevanta tillgängliga uppgifter, inbegripet användning av jämförelser med strukturlika ämnen och bevisvärdering, som inte inbegriper användningen av djur för bedömning av kosmetiska slutprodukters säkerhet.

(42)

Det kommer successivt att bli möjligt att säkerställa säkerheten avseende de beståndsdelar som ingår i kosmetiska produkter genom att tillämpa alternativa metoder utan djurförsök vilka validerats på gemenskapsnivå av Europeiska centrumet för bestämning av alternativa metoder (ECVAM) eller godkänts som vetenskapligt validerade och med vederbörlig hänsyn till utvecklingen av valideringen inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Efter det att SCCS rådfrågats om den validerade alternativa metoden kan tillämpas på kosmetiska produkter, bör kommissionen omedelbart offentliggöra de validerade eller godkända metoder som anses kunna tillämpas på sådana beståndsdelar. För att åstadkomma högsta möjliga djurskyddsnivå bör en tidsfrist fastställas för införandet av ett slutligt förbud.

(43)

Kommissionen har fastställt tidsplaner med tidsfrister fram till den 11 mars 2009 för förbud mot utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter vars slutliga sammansättning, beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar har testats på djur, och för förbud mot alla tester som för närvarande utförs på djur. När det gäller tester beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik bör den sista tidsfristen för förbud mot utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter, för vilka dessa tester används, vara den 11 mars 2013. Kommissionen bör, på grundval av årsrapporter, bemyndigas att anpassa tidsplanerna inom ovannämnda tidsfrist.

(44)

En bättre samordning av resurserna på gemenskapsnivå kommer att bidra till fördjupade vetenskapliga kunskaper som är oundgängliga för att utveckla alternativa metoder. Det är i detta syfte väsentligt att gemenskapen fortsätter och ökar sina ansträngningar och vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att främja forskning om och utveckling av nya alternativa metoder utan djurförsök, i synnerhet inom ramprogrammen för forskning.

(45)

Tredjeländers erkännande av alternativa metoder som har utvecklats inom gemenskapen bör uppmuntras. För att detta mål ska uppnås bör kommissionen och medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta att OECD godtar dessa metoder. Kommissionen bör även, inom ramen för Europeiska gemenskapens samarbetsavtal, sträva efter att erhålla ett erkännande av resultaten av de säkerhetstest med alternativa metoder som görs inom gemenskapen, för att säkerställa att exporten av de kosmetiska produkter för vilka sådana metoder har använts inte hindras och för att undvika att tredjeländer kräver förnyad testning och då med användning av djur.

(46)

Det krävs öppenhet beträffande de beståndsdelar som används i kosmetiska produkter. En sådan öppenhet bör uppnås genom att en kosmetisk produkts beståndsdelar anges på förpackningen. Om det av praktiska skäl är omöjligt att ange beståndsdelar på förpackningen bör dessa uppgifter bifogas, så att konsumenterna får tillgång till denna information.

(47)

Kommissionen bör sammanställa en ordlista över generiska namn på beståndsdelar för att säkerställa en enhetlig märkning och underlätta identifieringen av kosmetiska beståndsdelar. Ordlistan bör inte syfta till att upprätta en begränsande förteckning över ämnen för användning i kosmetiska produkter.

(48)

I syfte att informera konsumenterna bör exakta och lättförståeliga uppgifter om hållbarheten anges på kosmetiska produkter. Eftersom konsumenterna bör informeras om det datum fram till vilket den kosmetiska produkten fortsätter att fylla sin ursprungliga funktion och förblir säker, är det viktigt att känna till datumet för kortaste hållbarhet, dvs. bäst före-datumet. När den kortaste hållbarheten är längre än 30 månader bör konsumenten informeras om under hur lång tid efter öppnandet den kosmetiska produkten kan användas utan att skada konsumenten. Detta krav bör dock inte gälla när hållbarheten efter öppnandet inte är relevant, dvs. för engångsartiklar, produkter som inte riskerar att fördärvas eller produkter som inte öppnas.

(49)

SCCS har identifierat ett antal ämnen som kan förorsaka allergiska reaktioner, och det kommer att bli nödvändigt att begränsa användningen av och/eller införa vissa villkor beträffande dessa ämnen. För att säkerställa att konsumenterna informeras på ett lämpligt sätt bör dessa ämnen anges i förteckningen över beståndsdelar, och konsumenterna bör uppmärksammas på förekomsten av dessa beståndsdelar. Denna information bör förbättra diagnostiseringen av kontaktallergier hos konsumenterna och ge dem möjlighet att undvika användningen av kosmetiska produkter som de inte tål. När det gäller ämnen som kan vara allergiframkallande för en betydande del av befolkningen bör andra restriktiva åtgärder såsom förbud eller koncentrationsbegränsningar övervägas.

(50)

Vid en säkerhetsbedömning av en kosmetisk produkt bör det finnas möjlighet att ta del av resultat från andra riskbedömningar som har genomförts inom andra relevanta områden. Användningen av sådana uppgifter bör vederbörligen styrkas och motiveras.

(51)

Konsumenterna bör skyddas från vilseledande påståenden om kosmetiska produkters verkan och andra egenskaper. Särskilt bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (11) tillämpas. Dessutom bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, fastställa gemensamma kriterier som rör specifika påståenden om kosmetiska produkter.

(52)

Det bör vara möjligt att på en kosmetisk produkt försäkra att inga djurförsök har utförts i samband med dess utveckling. Kommissionen har i samråd med medlemsstaterna utarbetat riktlinjer i syfte att se till att gemensamma kriterier tillämpas på användningen av en sådan försäkran, att tolkningen av dess innebörd blir enhetlig och, särskilt, att en sådan försäkran inte vilseleder konsumenterna. Kommissionen har då den utarbetat sådana riktlinjer även tagit hänsyn till ståndpunkterna från de många små och medelstora företag som utgör huvuddelen av de producenter som inte testar produkter på djur och från berörda icke-statliga organisationer, samt till konsumenternas behov av att rent praktiskt kunna skilja mellan produkter på grundval av djurförsökskriterier.

(53)

Förutom informationen i märkningen bör konsumenterna ges möjlighet att begära viss produktinformation av den ansvariga personen så att de kan göra välgrundade produktval.

(54)

Effektiv marknadsövervakning är nödvändig för att se till att bestämmelserna i denna förordning följs. Allvarliga oönskade effekter bör därför anmälas och de behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att avkräva den ansvariga personen en förteckning över kosmetiska produkter som innehåller ämnen rörande vilka det finns allvarliga tvivel om säkerheten.

(55)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjlighet att i enlighet med gemenskapslagstiftningen reglera de anmälningar om allvarliga oönskade effekter som hälso- och sjukvårdspersonal eller konsumenter gör till medlemsstaternas behöriga myndigheter.

(56)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjlighet att i enlighet med gemenskapslagstiftningen reglera de ekonomiska aktörernas etablering på marknaden för kosmetiska produkter.

(57)

Om denna förordning inte efterlevs kan ett tydligt och effektivt förfarande för tillbakadragande eller återkallelse av produkter bli nödvändigt. Detta förfarande bör om möjligt bygga på de befintliga gemenskapsreglerna om osäkra varor.

(58)

Det bör införas ett förfarande i fråga om skyddsåtgärder för att hantera kosmetiska produkter som trots att de motsvarar kraven i denna förordning kan utgöra en fara för människors hälsa.

(59)

Kommissionen bör ge anvisningar för en enhetlig tolkning och tillämpning av begreppet allvarliga risker för att underlätta en konsekvent tillämpning av denna förordning.

(60)

För att följa principerna om god förvaltningssed bör alla beslut som en behörig myndighet fattar inom ramen för marknadsövervakning vara välgrundade.

(61)

För att säkerställa en effektiv kontroll på marknaden är det nödvändigt att de behöriga myndigheterna har ett nära administrativt samarbete. Det gäller särskilt ömsesidigt bistånd vid kontroll av produktinformationsdokument som förvaras i en annan medlemsstat.

(62)

Kommissionen bör biträdas av SCCS, som är ett oberoende riskbedömningsorgan.

(63)

De åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12).

(64)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa bilagorna till denna förordning till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(65)

När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av vissa åtgärder beträffande CMR-ämnen, nanomaterial och potentiella risker för människors hälsa.

(66)

Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och se till att de verkställs. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(67)

De ekonomiska aktörerna, liksom medlemsstaterna och kommissionen, behöver tillräcklig tid för att anpassa sig till de ändringar som införs genom denna förordning. Därför är det lämpligt att införa en tillräcklig övergångsperiod för denna anpassning. För att säkerställa en smidig övergång bör de ekonomiska aktörerna dock få rätt att på marknaden släppa ut kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning innan övergångsperioden löper ut.

(68)

För att förbättra säkerheten hos de kosmetiska produkterna och förstärka marknadsövervakningen bör de kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden efter dagen för tillämpning av denna förordning uppfylla skyldigheterna i denna när det gäller säkerhetsbedömning, produktinformationsdokument och anmälan, även om liknande skyldigheter redan har fullgjorts enligt direktiv 76/768/EEG.

(69)

Direktiv 76/768/EEG bör upphävas. För att säkerställa en adekvat medicinsk behandling vid problem och säkerställa marknadsövervakningen bör emellertid den information som mottas enligt artiklarna 7.3 och 7a.4 i direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter förvaras av de behöriga myndigheterna under en viss tidsperiod, och den information som förvaras av den ansvariga personen bör fortsätta att vara tillgänglig under samma tidsperiod.

(70)

Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IX del B.

(71)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa den inre marknadens funktion och en hög skyddsnivå för människors hälsa genom att se till att kosmetiska produkter uppfyller de krav som fastställs i denna förordning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde och syfte

Genom denna förordning fastställs bestämmelser för alla kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden, för att säkerställa den inre marknadens funktion och en hög skyddsnivå för människors hälsa.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med

a)

kosmetisk produkt: ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt,

b)

ämne: ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning,

c)

blandning: en blandning eller lösning som består av två eller fler ämnen,

d)

tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en kosmetisk produkt eller som låter utforma eller tillverka en kosmetisk produkt och saluför den kosmetiska produkten, i eget namn eller under eget varumärke,

e)

distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan utöver tillverkaren eller importören som tillhandahåller en kosmetisk produkt på marknaden,

f)

slutanvändare: antingen konsumenter eller yrkesverksamma som använder en kosmetisk produkt,

g)

tillhandahållande på marknaden: en leverans av en kosmetisk produkt för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,

h)

utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en kosmetisk produkt på gemenskapsmarknaden,

i)

importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och släpper ut en kosmetisk produkt från ett tredjeland på gemenskapsmarknaden,

j)

harmoniserad standard: en standard som antagits av ett av de europeiska standardiseringsorgan som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (13) på grundval av en begäran från kommissionen i enlighet med artikel 6 i det direktivet,

k)

nanomaterial: ett olösligt eller biopersistent material som är avsiktligt tillverkat, med en eller fler yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm,

l)

konserveringsmedel: ämnen som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda att förhindra tillväxt av mikroorganismer i kosmetiska produkter,

m)

färgämnen: ämnen som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda att ge färg åt den kosmetiska produkten, hela kroppen eller delar av den, genom att absorbera eller reflektera synligt ljus; även prekursorer till oxidationshårfärgningsmedel ska anses vara färgämnen,

n)

UV-filter: ämnen som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda att skydda huden mot viss UV-strålning genom att absorbera, reflektera eller sprida strålningen,

o)

oönskad effekt: en negativ inverkan på människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning av en kosmetisk produkt,

p)

allvarlig oönskad effekt: en oönskad effekt som leder till tillfällig eller bestående funktionsnedsättning, funktionshinder, sjukhusvård, missbildningar eller en allvarlig omedelbar risk eller till döden,

q)

tillbakadragande: en åtgärd för att förhindra att en kosmetisk produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

r)

återkallelse: en åtgärd för att dra tillbaka en kosmetisk produkt som redan tillhandahållits slutanvändaren,

s)

ramformulering: en formulering som anger beståndsdelarnas kategori eller funktion och deras högsta koncentration i den kosmetiska produkten eller ger relevant kvantitativ och kvalitativ information när en kosmetisk produkt inte omfattas eller bara delvis omfattas av en sådan formulering. Kommissionen ska ge anvisningar som gör det möjligt att utarbeta en ramformulering och regelbundet anpassa dem till de tekniska och vetenskapliga framstegen.

2.   Ämnen eller blandningar som är avsedda att sväljas, inhaleras, injiceras eller användas som implantat på människan ska inte anses vara kosmetiska produkter med avseende på punkt 1 a.

3.   Med tanke på de olika definitioner av nanomaterial som offentliggjorts av olika organ och den ständiga tekniska och vetenskapliga utvecklingen på nanoteknikområdet ska kommissionen justera och anpassa punkt 1 k till de tekniska och vetenskapliga framstegen och till de definitioner som därefter överenskommits på internationell nivå. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

KAPITEL II

SÄKERHET, ANSVAR, FRI RÖRLIGHET

Artikel 3

Säkerhet

Kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning, varvid följande särskilt ska beaktas:

a)

Presentation, inklusive överensstämmelse med direktiv 87/357/EEG.

b)

Märkning.

c)

Bruksanvisningar och anvisningar för bortskaffande.

d)

Andra anvisningar eller upplysningar som lämnas av den ansvariga person som anges i artikel 4.

Förekomsten av varningstexter ska inte befria de personer som anges i artiklarna 2 och 4 från skyldigheten att iaktta de övriga kraven i denna förordning.

Artikel 4

Ansvarig person

1.   Endast kosmetiska produkter för vilka en juridisk eller fysisk person utsetts till ansvarig person inom gemenskapen ska släppas ut på marknaden.

2.   För varje kosmetisk produkt som släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen se till att de skyldigheter som fastställs i denna förordning uppfylls.

3.   För kosmetiska produkter som tillverkas inom gemenskapen och inte senare exporteras och återimporteras till gemenskapen ska tillverkaren som är etablerad inom gemenskapen vara ansvarig person.

Tillverkaren får skriftligen utse en person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person; denna person ska skriftligen godkänna sin uppgift.

4.   Om tillverkaren i fråga om kosmetiska produkter som tillverkas inom gemenskapen och inte senare exporteras och återimporteras till gemenskapen är etablerad utanför gemenskapen, ska denne skriftligen utse en person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person; denna person ska skriftligen godkänna sin uppgift.

5.   För importerade kosmetiska produkter ska varje importör vara ansvarig person för den specifika kosmetiska produkt som han eller hon släpper ut på marknaden.

Importören får skriftligen utse en person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person; denna person ska skriftligen godkänna sin uppgift.

6.   Distributören ska fungera som ansvarig person när han eller hon släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en produkt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

Översättning av information beträffande en kosmetisk produkt som redan släppts ut på marknaden ska inte betraktas som en ändring av denna produkt vilken innebär att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven i denna förordning kan påverkas.

Artikel 5

Den ansvariga personens skyldigheter

1.   Den ansvariga personen ska säkerställa efterlevnaden av artiklarna 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.1, 19.2, 19.5, 20, 21, 23 och 24.

2.   Ansvariga personer som anser eller har skäl att tro att en kosmetisk produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.

Om den kosmetiska produkten utgör en risk för människors hälsa ska ansvariga personer dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten och i den medlemsstat där produktinformationsdokumentet finns lätt åtkomligt, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

3.   De ansvariga personerna ska på begäran samarbeta med de behöriga myndigheterna när det gäller de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de kosmetiska produkter som de tillhandahållit på marknaden. Framför allt ska de ansvariga personerna på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att specifika produktaspekter överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

Artikel 6

Distributörernas skyldigheter

1.   När distributörerna, inom ramen för sin verksamhet, tillhandahåller en kosmetisk produkt på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven uppfylls.

2.   Innan de tillhandahåller en kosmetisk produkt på marknaden ska distributörerna kontrollera att

den märkning som anges i artikel 19.1 a, e och g och artikel 19.3 och 19.4 finns,

de språkkrav som anges i artikel 19.5 har uppfyllts,

det datum för kortaste hållbarhetstid (bäst före-datum) som i tillämpliga fall anges i artikel 19.1 inte har löpt ut.

3.   Om distributörerna anser eller har skäl att tro att

en kosmetisk produkt inte överensstämmer med kraven i denna förordning ska de inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den har bringats i överensstämmelse med de tillämpliga kraven,

en kosmetisk produkt som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska de försäkra sig om att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.

Om den kosmetiska produkten utgör en risk för människors hälsa ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta den ansvariga personen och de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

4.   Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en produkt, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven i denna förordning.

5.   Distributörerna ska på begäran samarbeta med de behöriga myndigheterna när det gäller de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som de tillhandahållit på marknaden. Framför allt ska distributörerna på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven i punkt 2, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

Artikel 7

Identifiering inom leveranskedjan

På begäran av de behöriga myndigheterna ska

de ansvariga personerna identifiera de distributörer till vilka de levererar de kosmetiska produkterna,

distributören identifiera den distributör eller ansvariga person från vilken, och de distributörer till vilka, den kosmetiska produkten levererades.

Denna skyldighet ska gälla under en period på tre år efter det datum då tillverkningspartiet med kosmetiska produkter tillhandahölls distributören.

Artikel 8

God tillverkningssed

1.   Tillverkningen av kosmetiska produkter ska överensstämma med god tillverkningssed så att målen i artikel 1 kan säkerställas.

2.   Överensstämmelse med god tillverkningssed ska anses föreligga om tillverkningen sker i enlighet med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Fri rörlighet

Medlemsstaterna får inte, av skäl som sammanhänger med kraven i denna förordning, vägra, förbjuda eller begränsa att kosmetiska produkter som motsvarar kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden.

KAPITEL III

SÄKERHETSBEDÖMNING, PRODUKTINFORMATIONSDOKUMENT, ANMÄLAN

Artikel 10

Säkerhetsbedömning

1.   För att visa att en kosmetisk produkt överensstämmer med artikel 3 ska den ansvariga personen, innan den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden, se till att den har genomgått en säkerhetsbedömning på grundval av den relevanta informationen och att det upprättas en säkerhetsrapport för den kosmetiska produkten i enlighet med bilaga I.

Den ansvariga personen ska se till att

a)

den kosmetiska produktens avsedda användning och den förväntade systemiska exponeringen för enskilda beståndsdelar i en slutlig sammansättning beaktas vid säkerhetsbedömningen,

b)

en lämplig bevisvärdering tillämpas vid säkerhetsbedömningen i syfte att se över uppgifter från alla befintliga källor,

c)

säkerhetsrapporten om den kosmetiska produkten uppdateras med relevant kompletterande information som framkommit efter att produkten släppts ut på marknaden.

Det första stycket ska också gälla kosmetiska produkter som anmälts enligt direktiv 76/768/EEG.

Kommissionen ska i nära samarbete med samtliga aktörer anta lämpliga riktlinjer för att företag, särskilt små och medelstora företag, ska kunna uppfylla de krav som fastställs i bilaga I. Riktlinjerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 32.2.

2.   Säkerhetsbedömningen av de kosmetiska produkterna enligt bilaga I del B ska göras av en person med examensbevis eller annat behörighetsbevis efter fullbordad högskoleutbildning, omfattande teoretiska och praktiska studier i farmaci, toxikologi, dermatologi, medicin eller ett liknande ämne, eller en utbildning som erkänns som likvärdig av en medlemsstat.

3.   De icke-kliniska säkerhetsundersökningar som avses i säkerhetsbedömningen i enlighet med punkt 1 och som genomförs efter den 30 juni 1988 i syfte att bedöma kosmetiska produkters säkerhet ska vara förenliga med den gemenskapslagstiftning om principerna för god laboratoriesed som är tillämplig när undersökningen genomförs eller med andra internationella standarder som erkänns som likvärdiga av kommissionen eller Europeiska kemikaliemyndigheten.

Artikel 11

Produktinformationsdokument

1.   När en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen förvara produktinformationsdokumentet om denna. Produktinformationsdokumentet ska förvaras under en period på tio år efter det datum då det senaste tillverkningspartiet av den kosmetiska produkten släpptes ut på marknaden.

2.   Produktinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter som vid behov ska uppdateras:

a)

En beskrivning av den kosmetiska produkten så att det tydligt framgår att produktinformationsdokumentet hänför sig till produkten.

b)

Den säkerhetsrapport om den kosmetiska produkten som avses i artikel 10.1.

c)

En beskrivning av tillverkningsmetoden och en försäkran om att den överensstämmer med sådan god tillverkningssed som avses i artikel 8.

d)

Bevisning för den effekt som den kosmetiska produkten uppges ha, om detta är motiverat med hänsyn till arten eller effekten av den kosmetiska produkten.

e)

Uppgifter om eventuella djurförsök som utförts av tillverkaren, dennes representanter eller leverantörer, i samband med utveckling eller säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten eller dess beståndsdelar, inklusive eventuella djurförsök som gjorts för att följa tredjeländers lagstiftning eller bestämmelser.

3.   Den ansvariga personen ska göra produktinformationsdokumentet lätt åtkomligt på sin adress, som anges i märkningen, i elektroniskt eller annat format för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där informationen förvaras.

Produktinformationsdokumentet ska finnas tillgängligt på ett språk som lätt kan förstås av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten.

4.   De krav som anges i punkterna 1–3 i denna artikel ska också gälla kosmetiska produkter som anmälts enligt direktiv 76/768/EEG.

Artikel 12

Provtagning och analys

1.   Provtagning och analys av kosmetiska produkter ska göras på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt.

2.   Om det inte finns någon tillämplig gemenskapslagstiftning ska tillförlitlighet och reproducerbarhet anses föreligga om den använda metoden är förenlig med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Anmälan

1.   Innan den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen på elektronisk väg lämna följande information till kommissionen:

a)

Kategorin av kosmetiska produkter och produktens namn, så att en specifik identifikation möjliggörs.

b)

Namn på och adress till den ansvariga person där produktinformationsdokumentet finns lätt åtkomligt.

c)

Ursprungsland i händelse av import.

d)

Den medlemsstat där den kosmetiska produkten ska släppas ut på marknaden.

e)

Kontaktuppgifter till en fysisk person som går att kontakta vid behov.

f)

Förekomst av ämnen i form av nanomaterial samt

i)

deras identifiering, inbegripet det kemiska namnet (IUPAC) och andra deskriptorer som anges i punkt 2 i inledningen till bilagorna II-VI till denna förordning,

ii)

de rimligen förutsebara exponeringsförhållandena.

g)

Namnet på och CAS- (Chemicals Abstracts Service) eller EG-numret för ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1A eller 1B enligt bilaga VI del 3 till förordning (EG) nr 1272/2008.

h)

En ramformulering som vid problem möjliggör snabb och adekvat medicinsk behandling.

Punkt 1 ska också gälla kosmetiska produkter som anmälts enligt direktiv 76/768/EEG.

2.   När den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen till kommissionen anmäla originalmärkningen och, om texten är rimligen läsbar, ett fotografi av förpackningen.

3.   Från och med den 11 juli 2013 ska en distributör som i en medlemsstat tillhandahåller en kosmetisk produkt som redan släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat och som på eget initiativ översätter någon del av märkningen på den produkten i syfte att efterleva den nationella lagstiftningen lämna följande information till kommissionen på elektronisk väg:

a)

Kategorin av kosmetisk produkt, produktens namn i den medlemsstat varifrån partiet avsänts och dess namn i den medlemsstat där den tillhandahålls på marknaden, så att en specifik identifikation möjliggörs.

b)

Den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhandahålls på marknaden.

c)

Distributörens namn och adress.

d)

Namn på och adress till den ansvariga person där produktinformationsdokumentet finns lätt åtkomligt.

4.   Om en kosmetisk produkt har släppts ut på marknaden före den 11 juli 2013, men inte släpps ut på marknaden efter detta datum, och en distributör introducerar den produkten på marknaden i en medlemsstat efter det datumet, ska distributören informera den ansvariga personen om följande:

a)

Kategorin av kosmetisk produkt, produktens namn i den medlemsstat varifrån partiet avsänts och dess namn i den medlemsstat där den tillhandahålls på marknaden, så att en specifik identifikation möjliggörs.

b)

Den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhandahålls på marknaden.

c)

Distributörens namn och adress.

På grundval av denna information ska den ansvariga personen på elektronisk väg lämna den information som avses i punkt 1 i denna artikel till kommissionen, om anmälningar i enlighet med artikel 7.3 och artikel 7a.4 i direktiv 76/768/EEG inte har gjorts i den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhandahålls på marknaden.

5.   Kommissionen ska utan dröjsmål göra den information som avses i punkt 1 a–g och i punkterna 2 och 3 elektroniskt tillgänglig för alla behöriga myndigheter.

Behöriga myndigheter får endast använda informationen för marknadsövervakning, marknadsanalys, utvärdering och konsumentinformation inom ramen för artiklarna 25, 26 och 27.

6.   Kommissionen ska utan dröjsmål göra den information som avses i punkterna 1, 2 och 3 elektroniskt tillgänglig för giftinformationscentraler eller liknande organ, om sådana centraler eller organ har inrättats av medlemsstaterna.

Dessa organ får endast använda informationen för medicinsk behandling.

7.   Om informationen i punkterna 1, 3 och 4 ändras ska den ansvariga personen eller distributören utan dröjsmål göra en uppdatering.

8.   Med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och särskilda behov kopplade till marknadsövervakning får kommissionen ändra punkterna 1–7 genom att lägga till krav.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

KAPITEL IV

BEGRÄNSNINGAR FÖR VISSA ÄMNEN

Artikel 14

Begränsningar för ämnen som förtecknas i bilagorna

1.   Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 3 får kosmetiska produkter inte innehålla

a)

förbjudna ämnen

förbjudna ämnen som upptas i bilaga II,

b)

ämnen som omfattas av begränsningar

ämnen som omfattas av begränsningar och som inte används i enlighet med begränsningarna i bilaga III,

c)

färgämnen:

i)

andra färgämnen än de som förtecknas i bilaga IV och färgämnen som förtecknas i den bilagan men som inte används i enlighet med villkoren i den, med undantag för de hårfärgningsmedel som avses i punkt 2,

ii)

utan att det påverkar tillämpningen av leden b, d i och e i, ämnen som förtecknas i bilaga IV men som inte är avsedda att användas som färgämnen och inte används i enlighet med villkoren i den bilagan,

d)

konserveringsmedel:

i)

andra konserveringsmedel än de som förtecknas i bilaga V och konserveringsmedel som förtecknas i den bilagan men som inte används i enlighet med villkoren i den bilagan,

ii)

utan att det påverkar tillämpningen av leden b, c i och e i, ämnen som förtecknas i bilaga V men som inte är avsedda att användas som konserveringsmedel och inte används i enlighet med villkoren i den bilagan,

e)

UV-filter:

i)

andra UV-filter än de som förtecknas i bilaga VI och UV-filter som förtecknas i den bilagan men som inte används i enlighet med villkoren i den bilagan,

ii)

utan att det påverkar tillämpningen av leden b, c i och d i, ämnen som förtecknas i bilaga VI men som inte är avsedda att användas som UV-filter och inte används i enlighet med villkoren i den bilagan.

2.   Med förbehåll för ett beslut av kommissionen att låta bilaga IV även omfatta hårfärgningsmedel får sådana produkter inte innehålla andra färgämnen avsedda för hårfärgning än de som upptas i bilaga IV och färgämnen avsedda för hårfärgning som förtecknas där men som inte används i enlighet med villkoren i den bilagan.

Det beslut av kommissionen som avses i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

Artikel 15

Ämnen klassificerade som CMR-ämnen

1.   Användning i kosmetiska produkter av ämnen klassificerade som CMR-ämnen i kategori 2 enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska förbjudas. Ett ämne som tillhör kategori 2 får dock användas i kosmetiska produkter om det har utvärderats av SCCS och befunnits säkert för användning i kosmetiska produkter. Kommissionen ska för detta ändamål vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3 i den här förordningen.

2.   Användning i kosmetiska produkter av ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska förbjudas.

Dessa ämnen får dock undantagsvis användas i kosmetiska produkter om samtliga följande villkor är uppfyllda efter att de har klassificerats som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008:

a)

De uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (14).

b)

Det finns inga andra lämpliga alternativ, vilket framgår av en analys av alternativen.

c)

Ansökan avser en specifik användning av produktkategorin med en känd exponering.

d)

De har utvärderats av SCCS och befunnits säkra att använda i kosmetiska produkter, särskilt med avseende på exponeringen för dessa produkter samt med beaktande av den totala exponeringen från andra källor med särskild hänsyn till känsliga befolkningsgrupper.

Det ska, i enlighet med artikel 3 i den här förordningen, finnas specifik märkning för att undvika felaktig användning av den kosmetiska produkten, med beaktande av de eventuella risker som är kopplade till förekomsten av farliga ämnen och exponeringsvägarna.

För att tillämpa denna punkt ska kommissionen ändra bilagorna till denna förordning i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3 i den här förordningen senast 15 månader efter att de berörda ämnena har införts i bilaga VI del 3 till förordning (EG) nr 1272/2008.

Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 32.4 i den här förordningen.

Kommissionen ska ge SCCS i uppdrag att göra en ny utvärdering av dessa ämnen så snart det finns tvivel om säkerheten, och senast fem år efter att ämnena har införts i bilagorna III–VI. till denna förordning och därefter minst vart femte år.

3.   Senast den 11 januari 2012 ska kommissionen se till att det tas fram lämplig vägledning i syfte att möjliggöra ett enhetligt förhållningssätt till framtagandet och användningen av uppskattningar av den totala exponeringen i samband med bedömningar av säker användning av CMR-ämnen. Denna vägledning ska tas fram i samråd med SCCS, Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och andra relevanta aktörer, med beaktande av relevant bästa praxis när så är lämpligt.

4.   När gemenskapskriterier eller internationellt överenskomna kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen finns tillgängliga, eller senast den 11 januari 2015, ska kommissionen se över förordningen med avseende på hormonstörande ämnen.

Artikel 16

Nanomaterial

1.   För alla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial ska en hög skyddsnivå för människors hälsa säkerställas.

2.   Bestämmelserna i denna artikel gäller inte nanomaterial som används som färgämnen, UV-filter eller konserveringsmedel vilka omfattas av artikel 14, om detta inte uttryckligen anges.

3.   Utöver den anmälan som avses i artikel 13 ska den ansvariga personen på elektronisk väg till kommissionen anmäla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial sex månader innan produkterna släpps ut på marknaden, utom i fall då de redan har släppts ut på marknaden av samma ansvariga person före den 11 januari 2013.

I det sistnämnda fallet ska den ansvariga personen på elektronisk väg till kommissionen anmäla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial och som släpps ut på marknaden mellan den 11 januari 2013 och den 11 juli 2013, utöver den anmälan som avses i artikel 13.

Första och andra stycket ska inte gälla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial som uppfyller de krav som fastställs i bilaga III.

Informationen till kommissionen ska omfatta åtminstone följande:

a)

Nanomaterialets identifiering, inbegripet dess kemiska namn (IUPAC) och andra deskriptorer som anges i punkt 2 i inledningen till bilagorna II-VI.

b)

Nanomaterialets specifikation, inbegripet partiklarnas storlek samt fysikaliska och kemiska egenskaper.

c)

En uppskattning av den årliga kvantitet av nanomaterial som ingår i kosmetiska produkter som planeras att släppas ut på marknaden.

d)

Nanomaterialets toxikologiska profil.

e)

Nanomaterialets säkerhetsuppgifter i förhållande till den kategori av kosmetisk produkt som det används i.

f)

De rimligen förutsebara exponeringsförhållandena.

Den ansvariga personen får skriftligen utse en annan juridisk eller fysisk person som ansvarig för anmälningen av nanomaterial, och ska underrätta kommissionen om detta.

Kommissionen ska tillhandahålla ett referensnummer för uppgiften om den toxikologiska profilen, som får ersätta den information som ska lämnas enligt led d.

4.   Om kommissionen hyser oro för säkerheten hos nanomaterialet ska den utan dröjsmål begära att SCCS yttrar sig om säkerheten hos detta nanomaterial för de berörda kategorierna av kosmetiska produkter och de rimligen förutsebara exponeringsförhållandena. Kommissionen ska offentliggöra denna information. SCCS ska avge sitt yttrande inom sex månader från kommissionens begäran. Om SCCS anser att några nödvändiga uppgifter saknas ska kommissionen kräva att den ansvariga personen tillhandahåller dessa uppgifter inom en uttryckligen angiven och rimlig tidsfrist som inte får förlängas. SCCS ska avge sitt slutliga yttrande inom sex månader från det att de kompletterande uppgifterna har lämnats. Yttrandet från SCCS ska göras tillgängligt för allmänheten.

5.   Kommissionen får när som helst åberopa det förfarande som anges i punkt 4 om den hyser oro för säkerheten, till exempel på grund av ny information som har lämnats från tredje part.

6.   Med beaktande av yttrandet från SCCS och i de fall då det finns potentiella risker för människors hälsa, inbegripet om det inte finns tillräckliga uppgifter tillgängliga, får kommissionen ändra bilagorna II och III.

7.   Kommissionen får med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen ändra punkt 3 genom att lägga till krav.

8.   De åtgärder som avses i punkterna 6 och 7, och som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3

9.   När det föreligger tvingande brådskande skäl får kommissionen använda det förfarande som avses i artikel 32.4.

10.   Kommissionen ska tillhandahålla följande information:

a)

Senast den 11 januari 2014 ska kommissionen tillgängliggöra en katalog över samtliga nanomaterial som används i kosmetiska produkter som släppts ut på marknaden, inbegripet nanomaterial som används som färgämnen, UV-filter och konserveringsmedel i en separat del med uppgifter om kategorierna av kosmetiska produkter och de rimligen förutsebara exponeringsförhållandena. Denna katalog ska därefter regelbundet uppdateras och offentliggöras.

b)

Kommissionen ska lägga fram en årlig lägesrapport till Europaparlamentet och rådet, med information om utvecklingen när det gäller användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter inom gemenskapen, inbegripet en separat del om nanomaterial som används som färgämnen, UV-filter och konserveringsmedel. Den första rapporten ska läggas fram senast den 11 juli 2014. Den uppdaterade rapporten ska särskilt innehålla en sammanfattning om nya nanomaterial i nya kategorier av kosmetiska produkter, antalet anmälningar, framstegen när det gäller utarbetandet av nanospecifika bedömningsmetoder och riktlinjer för säkerhetsbedömningar samt information om internationella samarbetsprogram.

11.   Kommissionen ska regelbundet se över bestämmelserna om nanomaterial i denna förordning mot bakgrund av den vetenskapliga utvecklingen och, vid behov, föreslå lämpliga ändringar av dessa bestämmelser.

Den första översynen ska genomföras senast den 11 juli 2018.

Artikel 17

Spår av förbjudna ämnen

Oavsiktlig förekomst av små kvantiteter av ett förbjudet ämne som beror på föroreningar i naturliga eller syntetiska beståndsdelar, tillverkningsprocessen, lagring eller migrering från förpackningen och som inte är tekniskt möjlig att undvika enligt god tillverkningssed ska tillåtas om denna förekomst är förenlig med bestämmelserna i artikel 3.

KAPITEL V

DJURFÖRSÖK

Artikel 18

Djurförsök

1.   Utan att det påverkar de allmänna skyldigheter som följer av artikel 3 ska följande vara förbjudet:

a)

Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som i sin slutliga sammansättning, för att uppfylla kraven i denna förordning, har varit föremål för djurförsök med användning av en annan metod än en alternativ metod efter det att den alternativa metoden har validerats och antagits på gemenskapsnivå, med vederbörlig hänsyn till hur valideringen har utvecklats inom OECD.

b)

Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som innehåller beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar som, för att uppfylla kraven i denna förordning, har varit föremål för djurförsök med användning av en annan metod än en alternativ metod efter det att den alternativa metoden har validerats och antagits på gemenskapsnivå, med vederbörlig hänsyn till hur valideringen har utvecklats inom OECD.

c)

Att kosmetiska slutprodukter testas på djur i gemenskapen för att uppfylla kraven i denna förordning.

d)

Djurförsök i gemenskapen med beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar för att uppfylla kraven i denna förordning efter det datum då sådana försök måste ersättas av en eller flera validerade alternativa metoder som förtecknas i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (15) eller i bilaga VIII till denna förordning.

2.   Kommissionen har, efter samråd med SCCS och Europeiskt centrum för validering av alternativa metoder (ECVAM) och med vederbörlig hänsyn till hur valideringen har utvecklats inom OECD, upprättat tidsplaner för genomförandet av bestämmelserna i punkt 1 a, b och d, inbegripet tidsfrister för successiv avveckling av de olika testerna. Tidsplanerna gjordes tillgängliga för allmänheten den 1 oktober 2004 och översändes till Europaparlamentet och rådet. Tiden för genomförandet av punkt 1 a, b och d begränsades till den 11 mars 2009.

I fråga om testerna för toxicitet vid upprepade doser, reproduktiv toxicitet och toxikinetik för vilka inga alternativ ännu övervägs ska perioden för genomförande av punkt 1 a och b begränsas till den 11 mars 2013.

Kommissionen ska undersöka vilka tekniska svårigheter som kan uppkomma när det gäller att efterleva förbudet mot tester, särskilt sådana som avser toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik för vilka inga alternativ ännu övervägs. Information om de preliminära och slutliga resultaten av dessa studier ingår i de årliga rapporter som ska läggas fram enligt artikel 35.

På grundval av dessa årliga rapporter kunde tidsplaner enligt första stycket anpassas fram till den 11 mars 2009 och får anpassa fram till den 11 mars 2013 enligt andra stycket och efter samråd med de organ som avses i första stycket.

Kommissionen ska studera framstegen och efterlevnaden av tidsfristerna samt eventuella tekniska svårigheter att efterleva förbudet. Information om de preliminära och slutliga resultaten av kommissionens studier ingår i de årliga rapporter som ska läggas fram enligt artikel 35. Om dessa studier, senast två år före utgången av den tidsfrist som avses i andra stycket, visar att ett eller flera tester som avses i det stycket av tekniska skäl inte kommer att utvecklas och valideras innan den period som avses i stycket har löpt ut, ska kommissionen rapportera detta till Europaparlamentet och rådet och lägga fram ett lagstiftningsförslag i enlighet med artikel 251 i fördraget.

I undantagsfall och om det föreligger allvarliga betänkligheter beträffande en kosmetisk beståndsdels säkerhet, får en medlemsstat begära att kommissionen beviljar undantag från punkt 1. Begäran ska innehålla en utvärdering av situationen och ange de åtgärder som är nödvändiga. På denna grundval får kommissionen efter samråd med SCCS och genom ett motiverat beslut bevilja undantag. I beviljandet ska villkoren för undantaget fastställas med avseende på särskilda syften, varaktighet och rapportering av resultaten.

Undantag ska beviljas endast om

a)

beståndsdelen är allmänt använd och inte kan ersättas med en annan beståndsdel som kan fylla en liknande funktion,

b)

det specifika problemet avseende människors hälsa är styrkt och behovet att genomföra djurförsök är berättigat och verifierat genom ett detaljerat forskningsprotokoll som ska ligga till grund för utvärderingen.

Beslutet om beviljande, villkoren för detta och det slutliga resultat som uppnåtts ska ingå i den årliga rapport som kommissionen ska lägga fram i enlighet med artikel 35.

De åtgärder som avses i sjätte stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

3.   I denna artikel och artikel 20 avses med

a)

kosmetisk slutprodukt: en kosmetisk produkt i sin slutliga sammansättning, så som den släpps ut på marknaden och tillhandahålls slutanvändaren, eller dess prototyp,

b)

prototyp: en första modell eller utformning som inte har framställts i parti och från vilken den kosmetiska slutprodukten kopieras eller slutligen utvecklas.

KAPITEL VI

KONSUMENTINFORMATION

Artikel 19

Märkning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna artikel ska kosmetiska produkter släppas ut på marknaden endast om följande information finns i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift på behållaren och förpackningen:

a)

Namn eller firma och adress för den ansvariga personen. Denna information får förkortas, om förkortningarna gör det möjligt att identifiera denna person och dennes adress. Om flera adresser anges ska det markeras på vilken adress den ansvariga personen gör produktinformationsdokumentet lätt åtkomligt. Ursprungslandet ska anges för importerade kosmetiska produkter.

b)

Innehållets kvantitet vid tidpunkten för förpackning angiven i vikt eller volym utom för förpackningar som innehåller mindre än fem gram eller fem milliliter, gratisprover och förpackningar för en behandling; vid förpaketering av varor som normalt säljs i visst antal enheter utan att vikt- eller volymuppgifter för hela förpackningen är betydelsefulla behöver innehåll inte anges, under förutsättning att antalet enheter anges på förpackningen. Denna information behöver inte ges om antalet enheter lätt kan ses utan att förpackningen öppnas eller om produkten normalt endast säljs per enhet.

c)

Datum fram till vilket den kosmetiska produkten vid lagring under lämpliga förhållanden fortsätter att uppfylla sin ursprungliga funktion och, i synnerhet, fortsätter att överensstämma med artikel 3 (datum för kortaste hållbarhet).

Datumet eller uppgifter om var på förpackningen det förekommer ska anges efter symbolen i bilaga VII punkt 3 eller orden: ”bäst före utgången av …”.

Datum för kortaste hållbarhetstid ska anges tydligt och bestå av, i denna ordning, antingen månad och år eller dag, månad och år. Vid behov ska denna information kompletteras med en uppgift om de villkor som måste uppfyllas för att den angivna hållbarheten ska garanteras.

Datum för kortaste hållbarhetstid behöver inte anges för sådana kosmetiska produkter vars hållbarhet överstiger 30 månader. För sådana produkter ska informationen kompletteras med en angivelse om hur länge produkten är säker och kan användas utan risk för konsumenten efter öppnandet. Denna uppgift ska anges med den symbol som anges i bilaga VII punkt 2 följd av tidsangivelse (uttryckt i månader och/eller år), utom i de fall då hållbarheten efter öppnandet inte är relevant.

d)

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning, åtminstone de som anges i bilagorna III–VI och eventuell information om försiktighetsåtgärder för kosmetiska produkter som används i yrkesmässig verksamhet.

e)

Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av de kosmetiska produkterna. Om detta är omöjligt av praktiska skäl, på grund av att de kosmetiska produkterna är för små, behöver denna information endast finnas på förpackningen.

f)

Den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten.

g)

En förteckning över beståndsdelar. Informationen behöver endast anges på förpackningen. Förteckningen ska föregås av ordet ”ingredients”.

I denna artikel avses med beståndsdel alla ämnen eller blandningar som avsiktligen används i den kosmetiska produkten under tillverkningsprocessen. Följande ska dock inte betraktas som beståndsdelar:

i)

Föroreningar i de använda råvarorna.

ii)

Kompletterande tekniskt material som används i blandningen men som inte förekommer i slutprodukten.

Parfym, aromatiska sammansättningar och råvaror till dessa ska anges med orden ”parfum” eller ”aroma”. Förekomsten av ämnen som ska anges enligt kraven i kolumnen ”Övriga” i bilaga III ska dessutom tas upp i förteckningen över beståndsdelar utöver termerna ”parfum” eller ”aroma”.

Förteckningen över beståndsdelar ska upprättas i fallande ordning efter den vikt beståndsdelarna har vid den tidpunkt då de tillsätts de kosmetiska produkterna. Beståndsdelar som förekommer i lägre koncentrationer än 1 % får förtecknas i valfri ordning efter de beståndsdelar som förekommer i högre koncentrationer än 1 %.

Samtliga beståndsdelar i form av ett nanomaterial ska tydligt anges i förteckningen över beståndsdelar. Ordet ”nano” ska stå inom parentes efter namnet på sådana beståndsdelar.

Färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning får förtecknas i valfri ordning efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I fråga om kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte och som förekommer i flera nyanser får samtliga färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning och som används i de olika nyanserna nämnas i förteckningen, om uttrycket ”kan innehålla” eller symbolen ”+/–” läggs till. CI-nomenklaturen (Colour Index) ska användas i tillämpliga fall.

2.   Om det av praktiska skäl är omöjligt att märka den information som nämns i punkt 1 d och g på föreskrivet sätt ska följande gälla:

Informationen ska anges på en bipacksedel, en etikett, en tejp, en remsa eller ett kort som bifogas eller fästs på den kosmetiska produkten.

Om det är görligt ska det göras en hänvisning till denna information i en förkortad upplysning eller den symbol som anges i bilaga VII punkt 1 vilken ska finnas på behållaren eller förpackningen för den information som avses i punkt 1 d och på förpackningen för den information som avses i punkt 1 g.

3.   I fråga om tvål, kulor med badskum och andra små produkter där det av praktiska skäl är omöjligt att uppta de uppgifter som avses i punkt 1 g på en etikett, remsa, tejp eller kort eller på en bipacksedel ska dessa uppgifter skyltas i omedelbar närhet av den kosmetiska produktens säljbehållare.

4.   För kosmetiska produkter som inte förförpackas, förpackas på försäljningsstället på köparens begäran eller förförpackas för direktförsäljning ska medlemsstaterna anta detaljerade regler för hur de uppgifter som avses i punkt 1 ska anges.

5.   Lagstiftningen i de medlemsstater där produkten tillhandahålls slutanvändaren avgör på vilket språk den information som nämns i punkt 1 b, c, d och f samt i punkterna 2–4 ska anges.

6.   Den information som nämns i punkt 1 g ska anges med hjälp av de generiska namn på beståndsdelar som anges i den ordlista som föreskrivs i artikel 33. Om det inte finns något generiskt namn på beståndsdelen ska en beteckning från en allmänt erkänd nomenklatur användas.

Artikel 20

Produktspecifika påståenden

1.   Text, namn, varumärken, bilder och tecken, figurativa eller ej, som används på etiketter, vid tillhandahållande på marknaden och i reklam för kosmetiska produkter får inte antyda någon egenskap eller funktion som produkterna i fråga inte besitter.

2.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna upprätta en handlingsplan om de påståenden som används och fastställa prioriteringar för att bestämma gemensamma kriterier som motiverar användningen av ett påstående.

Efter samråd med SCCS eller andra relevanta myndigheter ska kommissionen anta en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska produkter i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3 i den här förordningen, med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG.

Senast den 11 juli 2016 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en rapport om användningen av påståenden med utgångspunkt i de gemensamma kriterier som antagits enligt andra stycket. Om rapporten visar att påståenden som används rörande kosmetiska produkter inte uppfyller de gemensamma kriterierna ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att de skyldigheter som fastställs i denna förordning uppfylls.

3.   Den ansvariga personen får, på produktens förpackning, i dokument, i meddelande, på etikett, ring eller hylsa som medföljer eller avser den kosmetiska produkten, ange att inga djurförsök har utförts, endast under förutsättning att tillverkaren och hans leverantör inte har testat eller låtit testa den kosmetiska slutprodukten, dess prototyp eller några av de beståndsdelar som den innehåller på djur, eller använt beståndsdelar som andra har testat på djur i syfte att utveckla nya kosmetiska produkter.

Artikel 21

Allmänhetens tillgång till information

Utan att det påverkar rätten till skydd av, framför allt, affärshemligheter och immateriella rättigheter, ska den ansvariga personen se till att den kosmetiska produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning och, i fråga om parfym och aromatiska sammansättningar, sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören samt tillgängliga uppgifter om oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter till följd av användning av den kosmetiska produkten görs lätt tillgängliga för allmänheten med lämpliga medel.

Den kvantitativa information om den kosmetiska produktens sammansättning som ska göras tillgänglig för allmänheten ska inskränkas till farliga ämnen i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1272/2008.

KAPITEL VII

MARKNADSÖVERVAKNING

Artikel 22

Kontroll på marknaden

Medlemsstaterna ska övervaka att denna förordning efterlevs genom kontroll av de kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden. De ska utföra adekvata kontroller av kosmetiska produkter och ekonomiska aktörer i lämplig omfattning, med hjälp av produktinformationsdokumentet och, vid behov, av fysiska undersökningar och laboratorieundersökningar på grundval av lämpliga prover.

Medlemsstaterna ska också övervaka efterlevnad av principerna för god tillverkningssed.

Medlemsstaterna ska ge marknadsövervakningsmyndigheterna de befogenheter, resurser och kunskaper som krävs för att dessa myndigheter ska kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt.

Medlemsstaterna ska regelbundet se över övervakningsverksamheten och bedöma hur den fungerar. Denna översyn och dessa bedömningar ska genomföras minst vart fjärde år, och resultatet ska meddelas de övriga medlemsstaterna och kommissionen samt göras tillgängliga för allmänheten på elektronisk väg och, om lämpligt, på annat sätt.

Artikel 23

Underrättelse om allvarliga oönskade effekter

1.   I fall av allvarliga oönskade effekter ska den ansvariga personen och distributörerna utan dröjsmål anmäla följande till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de allvarliga oönskade effekterna inträffade:

a)

Alla allvarliga oönskade effekter som den ansvariga personen känner till eller rimligen kan förväntas känna till.

b)

Den berörda kosmetiska produktens namn, så att en specifik identifikation är möjlig.

c)

De eventuella korrigerande åtgärder som den ansvariga personen har vidtagit.

2.   När den ansvariga personen rapporterar allvarliga oönskade effekter till den berörda myndigheten i den medlemsstat där oönskade effekter inträffade ska denna behöriga myndighet utan dröjsmål översända den information som avses i punkt 1 till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

3.   När distributörer rapporterar allvarliga oönskade effekter till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där oönskade effekter inträffade ska denna behöriga myndighet utan dröjsmål översända den information som avses i punkt 1 till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till den ansvariga personen.

4.   När slutanvändare eller hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar allvarliga oönskade effekter till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där oönskade effekter inträffade ska denna behöriga myndighet utan dröjsmål översända information om den berörda produkten till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till den ansvariga personen.

5.   De behöriga myndigheterna får använda den information som avses i denna artikel för övervakning av marknaden, marknadsanalys, utvärdering och konsumentinformation i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27.

Artikel 24

Information om ämnen

Vid allvarliga tvivel om att ett ämne som ingår i kosmetiska produkter är säkert får den behöriga myndigheten i en medlemsstat där en produkt innehållande ett sådant ämne tillhandahålls på marknaden rikta en motiverad begäran till den ansvariga personen om att få en förteckning över alla kosmetiska produkter denne är ansvarig för och som innehåller detta ämne. Ämnets koncentration i den kosmetiska produkten ska framgå av förteckningen.

De behöriga myndigheterna får använda den information som avses i denna artikel för övervakning av marknaden, marknadsanalys, utvärdering och konsumentinformation i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27.

KAPITEL VIII

BRISTANDE EFTERLEVNAD, SKYDDSKLAUSUL

Artikel 25

Bristande efterlevnad från den ansvariga personens sida

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska de behöriga myndigheterna kräva att den ansvariga personen vidtar alla lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadragande från marknaden eller återkallelse inom en uttryckligt angiven tidsfrist i förhållande till riskens art, om något av följande inte efterlevs:

a)

Den goda tillverkningssed som avses i artikel 8.

b)

Den säkerhetsbedömning som avses i artikel 10.

c)

De krav på produktinformationsdokument som avses i artikel 11.

d)

De bestämmelser om provtagning och analys som avses i artikel 12.

e)

Det krav på anmälan som avses i artiklarna 13 och 16.

f)

De restriktioner för ämnen som avses i artiklarna 14, 15 och 17.

g)

De krav avseende djurförsök som avses i artikel 18.

h)

De krav på märkning som avses i artikel 19.1, 19,2,19,5 och 19.6.

i)

De krav rörande produktspecifika påståenden som avses i artikel 20.

j)

Allmänhetens tillgång till information som avses i artikel 21.

k)

Den underrättelse om allvarliga oönskade effekter som avses i artikel 23.

l)

De informationskrav avseende ämnen som avses i artikel 24.

2.   I tillämpliga fall ska en behörig myndighet underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den ansvariga personen är etablerad om de åtgärder som den har krävt att den ansvariga personen ska vidta.

3.   Den ansvariga personen ska se till att de åtgärder som avses i punkt 1 vidtas för alla berörda produkter som tillhandahålls på marknaden i hela gemenskapen.

4.   Vid allvarlig risk för människors hälsa och om den ansvariga myndigheten anser att den bristande efterlevnaden inte är begränsad till den medlemsstats territorium där den kosmetiska produkten tillhandahålls på marknaden, ska myndigheten underrätta kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om de åtgärder som den har krävt att den ansvariga personen ska vidta.

5.   Den behöriga myndigheten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa den kosmetiska produktens tillhandahållande på marknaden eller för att dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden om

a)

det krävs omedelbara åtgärder vid allvarlig risk för människors hälsa, eller

b)

den ansvariga personen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder inom den tidsfrist som avses i punkt 1.

Vid allvarlig risk för människors hälsa ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om de åtgärder som har vidtagits.

6.   Om det inte föreligger någon allvarlig risk för människors hälsa, i de fall då den ansvariga personen inte vidtar alla lämpliga åtgärder, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den ansvariga personen är etablerad om de åtgärder som har vidtagits.

7.   Vid tillämpning av punkterna 4 och 5 i denna artikel ska man använda det system för informationsutbyte som föreskrivs i artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (16).

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i direktiv 2001/95/EG och artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (17) ska också tillämpas.

Artikel 26

Bristande efterlevnad från distributörernas sida

De behöriga myndigheterna ska kräva att distributörerna vidtar alla lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadragande från marknaden eller återkallelse inom en rimlig tidsfrist i förhållande till riskens art, om skyldigheterna i artikel 6 inte efterlevs.

Artikel 27

Skyddsklausul

1.   Om en behörig myndighet, beträffande produkter som uppfyller de krav som anges i artikel 25.1, konstaterar, eller har skälig anledning att misstänka, att en kosmetisk produkt eller produkter som tillhandahålls på marknaden utgör eller kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, ska myndigheten vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder för att se till att produkten eller produkterna i fråga dras tillbaka eller återkallas eller för att begränsa tillhandahållandet av dem på annat sätt.

2.   Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om de åtgärder som har vidtagits och om underlaget för dessa åtgärder.

Vid tillämpning av första stycket ska man använda det system för informationsutbyte som föreskrivs i artikel 12.1 i direktiv 2001/95/EG.

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i direktiv 2001/95/EG ska tillämpas.

3.   Kommissionen ska snarast möjligt avgöra om de provisoriska åtgärder som avses i punkt 1 är motiverade eller inte. För detta ändamål ska den i möjligaste mån samråda med de berörda parterna, medlemsstaterna och SCCS.

4.   Om de provisoriska åtgärderna är motiverade ska artikel 31.1 tillämpas.

5.   Om de provisoriska åtgärderna inte är motiverade ska kommissionen underrätta medlemsstaterna om detta och den berörda behöriga myndigheten ska upphäva åtgärderna.

Artikel 28

God förvaltningssed

1.   För alla beslut som fattas enligt artiklarna 25 och 27 ska det anges exakt vad besluten grundas på. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta den ansvariga personen om beslutet och dennes möjligheter till prövning enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning och inom vilken tid sådan prövning ska begäras.

2.   Utom i de fall då det krävs omedelbara åtgärder vid allvarlig risk för människors hälsa ska den ansvariga personen ges tillfälle att lägga fram sina synpunkter innan något beslut fattas.

3.   I tillämpliga fall ska de bestämmelser som anges i punkterna 1 och 2 gälla för distributören avseende beslut som fattas enligt artiklarna 26 och 27.

KAPITEL IX

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 29

Samarbete mellan de behöriga myndigheterna

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samarbeta med varandra och med kommissionen för att se till att denna förordning tillämpas och genomförs korrekt samt ska till varandra översända all information som behövs för en enhetlig tillämpning av denna förordning.

2.   För att samordna en enhetlig tillämpning av denna förordning ska kommissionen se till att det ordnas ett utbyte av erfarenheter mellan de behöriga myndigheterna.

3.   Samarbetet kan vara en del av initiativ som utvecklats på internationell nivå.

Artikel 30

Samarbete om kontrollen av produktinformationsdokument

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhandahålls får begära att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produktinformationsdokumentet finns lätt åtkomligt kontrollerar att produktinformationsdokumentet uppfyller de krav som avses i artikel 11.2 och att informationen i det styrker att den kosmetiska produkten är säker.

Den behöriga myndigheten ska motivera sin begäran.

Den behöriga myndighet som fått begäran ska utan onödigt dröjsmål och med hänsyn till hur brådskande ärendet är göra en kontroll och underrätta den begärande behöriga myndighet om resultatet.

KAPITEL X

TILLÄMPNINGSÅTGÄRDER, SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Ändring av bilagorna

1.   Om användningen av ämnen i kosmetiska produkter medför en risk för människors hälsa som kräver åtgärder på gemenskapsnivå får kommissionen efter samråd med SCCS ändra bilagorna II–VI i enlighet med detta.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 32.4.

2.   Kommissionen får efter samråd med SCCS ändra bilagorna III–VI och VIII i syfte att anpassa dem till tekniska och vetenskapliga framsteg.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

3.   Om det är nödvändigt för att säkerställa att kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden är säkra, får kommissionen ändra bilaga I efter samråd med SCCS.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

Artikel 32

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 33

Ordlista över generiska namn på beståndsdelar

Kommissionen ska sammanställa och uppdatera en ordlista över generiska namn på beståndsdelar. Kommissionen ska för detta ändamål beakta internationellt erkända nomenklaturer, inklusive INCI-nomenklaturen (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients). Ordlistan ska inte utgöra en förteckning över de ämnen som är godkända för användning i kosmetiska produkter.

De generiska namnen på beståndsdelar ska användas vid märkning av kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden senast tolv månader efter att ordlistan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 34

Behöriga myndigheter, giftinformationscentraler eller organ som jämställs med dem

1.   Medlemsstaterna ska utse sina nationella behöriga myndigheter.

2.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen uppgifter om de myndigheter som avses i punkt 1 och om de giftinformationscentraler och liknande organ som avses i artikel 13.6. De ska meddela kommissionen när uppgifterna ändras.

3.   Kommissionen ska sammanställa och uppdatera en förteckning över de myndigheter och organ som avses i punkt 2 och göra den tillgänglig för allmänheten.

Artikel 35

Årlig rapport om djurförsök

Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om följande:

1.

Framsteg vad avser utveckling, validering och rättsligt godkännande av alternativa metoder. Rapporten ska innehålla exakta uppgifter om det antal och den typ av djurförsök som utförts avseende kosmetiska produkter. Medlemsstaterna ska vara skyldiga att samla in dessa uppgifter, utöver statistikinsamlingen enligt direktiv 86/609/EEG. Kommissionen ska i synnerhet säkerställa utveckling, validering och rättsligt godkännande av alternativa testmetoder som inte inkluderar användning av levande djur.

2.

Framsteg som kommissionen gjort i sina ansträngningar för att erhålla godkännande från OECD av alternativa metoder som validerats på gemenskapsnivå och för att främja tredjeländers erkännande av resultaten av de säkerhetstest som görs i gemenskapen med hjälp av alternativa metoder, bland annat inom ramen för samarbetsavtalen mellan gemenskapen och dessa länder.

3.

Sättet på vilket små och medelstora företags särskilda behov har beaktats.

Artikel 36

Formell invändning mot harmoniserade standarder

1.   Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt uppfyller kraven i de tillämpliga bestämmelserna i denna förordning, ska kommissionen eller den berörda medlemsstaten ta upp frågan och lägga fram sina argument inför den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG. Kommittén ska utan dröjsmål lämna ett yttrande.

2.   På grundval av kommitténs yttrande ska kommissionen besluta att offentliggöra, inte offentliggöra, delvis offentliggöra, behålla eller dra tillbaka hänvisningarna till de berörda harmoniserade standarderna i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna och den berörda europeiska standardiseringsorganisationen om detta. Den ska vid behov kräva en översyn av den berörda harmoniserade standarden.

Artikel 37

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de efterlevs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den 11 juli 2013 och utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar av dem.

Artikel 38

Upphävande

Direktiv 76/768/EEG ska upphöra att gälla den 11 juli 2013 med undantag för artikel 4b som ska upphöra att gälla den 1 december 2010.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga IX.

De behöriga myndigheterna ska dock fortsätta hålla den information tillgänglig som mottagits enligt artikel 7.3 och artikel 7a.4 i direktiv 76/768/EEG och ansvariga personer ska fortsätta att hålla den information som samlats in i enlighet med artikel 7a i det direktivet lätt åtkomlig fram till den 11 juli 2020.

Artikel 39

Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från direktiv 76/768/EEG får kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning släppas ut på marknaden före den 11 juli 2013.

Från och med den 11 januari 2012, och med avvikelse från direktiv 76/768/EEG, ska en anmälan som lämnats i enlighet med artikel 13 i denna förordning anses vara förenlig med artikel 7.3 och artikel 7a.4 i det direktivet.

Artikel 40

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

1.   Denna förordning träder i kraft [den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning].

2.   Den ska tillämpas från och med den 11 juli 2013, med undantag för

artikel 15.1 och 15.2, som ska tillämpas från och med den 1 december 2010, och artiklarna 14, 31 samt 32 i den utsträckning detta krävs för tillämpningen av artikel 15.1 och 15.2, och

artikel 16.3 andra stycket, som ska tillämpas från och med den 11 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel, 30 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BUZEK

På rådets vägnar

Ordförande

B. ASK


(1)  EUT C 27, 3.2.2009, s. 34.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 24 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 20 november 2009.

(3)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

(4)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EGT L 192, 11.7.1987, s. 49.

(6)  EUT L 196, 2.8.2003, s. 7.

(7)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.

(8)  EUT L 241, 10.9.2008, s. 21.

(9)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(10)  EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.

(11)  EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(14)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15)  EUT L 142, 31.5.2008, s. 1.

(16)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(17)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.


BILAGA I

SÄKERHETSRAPPORT FÖR KOSMETISK PRODUKTER

Säkerhetsrapporten för en kosmetisk produkt ska innehålla minst följande:

DEL A –   Säkerhetsinformation om den kosmetiska produkten

1.   Den kosmetiska produktens kvantitativa och kvalitativa sammansättning

Den kosmetiska produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning, inklusive ämnenas kemiska identitet (kemiskt namn, INCI-namn, CAS-nummer och EINECS/ELINCS-nummer, om möjligt) och avsedda funktion. I fråga om parfym och aromatiska sammansättningar: sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören.

2.   Den kosmetiska produktens fysikaliska och kemiska egenskaper och dess stabilitet

Ämnenas eller blandningarnas och den kosmetiska produktens fysikaliska och kemiska egenskaper.

Den kosmetiska produktens stabilitet vid rimligen förutsebara lagringsförhållanden.

3.   Mikrobiologisk kvalitet

Mikrobiologiska specifikationer av ämnet eller blandningen och den kosmetiska produkten. Det är särskilt viktigt för kosmetiska produkter som används runt ögonen, på slemhinnor, på skadad hud, på barn under tre år, på äldre och på personer med nedsatt immunförsvar.

Resultat från belastningstest av konservering.

4.   Föroreningar, spår, information om förpackningsmaterial

Ämnenas och blandningarnas renhet.

Om det finns spår av förbjudna ämnen, bevis för att det är tekniskt omöjligt att undvika dem.

Förpackningsmaterialets egenskaper som är av betydelse, särskilt renhet och stabilitet.

5.   Normal och rimligen förutsebar användning

Produktens normala och rimligen förutsebara användning. Beskrivningen ska vara relevant, särskilt med tanke på varningar och andra förklaringar på produktmärkningen.

6.   Exponering för den kosmetiska produkten

Uppgifter om exponeringen för den kosmetiska produkten med beaktande av resultaten i punkt 5 i fråga om

1)

appliceringsställe(n),

2)

appliceringsyta (appliceringsytor),

3)

applicerad mängd,

4)

hur länge och hur ofta produkten används,

5)

normala och rimligen förutsebara exponeringsvägar,

6)

målgrupp eller exponerad population. Potentiell exponering av en specifik population ska också beaktas.

Vid beräkning av exponeringen ska man också beakta de toxikologiska verkningarna (det kan t.ex. vara nödvändigt att beräkna exponeringen per ytenhet hud eller per kroppsviktenhet). Man bör också beakta risken för sekundär exponering via andra vägar än sådana som är en följd av direkt applicering (t.ex. oavsiktlig inandning av sprayer eller oavsiktlig förtäring av läpprodukter).

Man ska särskilt beakta om exponeringen påverkas av partikelstorleken.

7.   Exponering för ämnen

Uppgifter om exponeringen för de ämnen som ingår i den kosmetiska produkten när det gäller relevanta toxikologiska resultatmått, med beaktande av informationen i punkt 6.

8.   Ämnenas toxikologiska profil

Den toxikologiska profilen för ämnen som ingår i den kosmetiska produkten för alla relevanta toxikologiska resultatmått utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18. Det ska läggas särskild vikt vid en utvärdering av lokal toxicitet (hud- och ögonirritation), hudsensibilisering och, vid UV-absorption, ljusinducerad toxicitet.

Alla absorptionsvägar av toxikologisk betydelse ska beaktas samt de systemiska effekterna, och säkerhetsmarginalen (MoS) ska beräknas på grundval av den nivå där inga skadliga verkningar har iakttagits (NOAEL)) Om man väljer att inte göra det ska detta motiveras.

Man ska särskilt beakta om den toxikologiska profilen påverkas av

partiklarnas storlek, inklusive nanomaterial,

föroreningar i de använda ämnena och råvarorna, och

interaktion mellan ämnena.

Eventuella jämförelser med strukturlika ämnen ska styrkas och motiveras.

Informationskällan ska tydligt anges.

9.   Oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter

Alla tillgängliga uppgifter om oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter av den kosmetiska produkten eller andra kosmetiska produkter om det är av betydelse. Det omfattar även statistiska uppgifter.

10.   Information om den kosmetiska produkten

Annan relevant information, t.ex. studier med frivilliga försökspersoner eller bekräftade och väl underbyggda resultat från riskbedömningar som har genomförts inom andra relevanta områden.

DEL B –   Säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten

1.   Slutsatser av bedömningen

Uppgifter om den kosmetiska produktens säkerhet i enlighet med artikel 3.

2.   Varningsmärkning och bruksanvisningar

Uppgift om huruvida särskild varningsmärkning och bruksanvisningar i enlighet med artikel 19.1 d är nödvändiga.

3.   Motivering

Ett klargörande av den vetenskapliga motivering som lett till slutsatserna i den bedömning som anges i punkt 1 och de uppgifter som anges i punkt 2. Klargörandet ska grundas på de beskrivningar som anges i del A. I förekommande fall ska man bedöma och diskutera säkerhetsmarginaler.

Det ska bl.a. göras en särskild bedömning av kosmetiska produkter som är avsedda för barn under tre års ålder och av kosmetiska produkter som är avsedda uteslutande för utvärtes intimhygien.

Det ska göras en bedömning av eventuella interaktioner mellan de ämnen som ingår i den kosmetiska produkten.

Det ska motiveras varför olika toxikologiska profiler beaktas eller inte beaktas.

Det är viktigt att beakta hur den kosmetiska produktens säkerhet påverkas av stabiliteten.

4.   Uppgifter om säkerhetsbedömaren och godkännande av del B

Säkerhetsbedömarens namn och adress.

Säkerhetsbedömarens styrkta kvalifikationer.

Datum och säkerhetsbedömarens namnteckning.


Inledning till bilagorna II–VI

1.

I bilagorna II–VI avses med

a)

produkt som sköljs av: en kosmetisk produkt som är avsedd att avlägsnas efter att den används på hud, hår eller slemhinnor,

b)

produkt som lämnas kvar: en kosmetisk produkt som är avsedd för långvarig kontakt med hud, hår eller slemhinnor,

c)

hårprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas i håret eller på ansiktsbehåring, utom ögonfransar,

d)

hudprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på huden,

e)

läpprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på läpparna,

f)

ansiktsprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på huden i ansiktet,

g)

nagelprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på naglarna,

h)

munprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på tänderna eller slemhinnorna i munhålan,

i)

produkt som används på slemhinnor: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på slemhinnor

i munhålan,

på ögonlockskanten,

eller på de yttre könsorganen,

j)

ögonprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas i närheten av ögonen,

k)

yrkesmässig användning: applicering och användning av kosmetiska produkter inom ramen för yrkesmässig verksamhet.

2.

För att underlätta ämnesidentifiering används följande deskriptorer:

INN-namn för farmaceutiska produkter, WHO, Genève, augusti 1975.

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service).

EG-nummer som motsvarar antingen EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) eller ELINCS-nummer (European List of Notified Chemical Substances) eller det registreringsnummer som tilldelats genom förordning (EG) nr 1907/2006.

XAN, som är det namn som godkänts av ett särskilt land (X), t.ex. USAN som motsvarar ett namn som godkänts av Förenta staterna.

Namnet i ordlistan över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i denna förordning.

3.

Ämnen som förtecknats i bilagorna III–VI omfattar inte nanomaterial, såvida de inte specifikt anges.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM ÄR FÖRBJUDNA I KOSMETISKA PRODUKTER

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Kemiskt namn/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

1

N-(5-klorbensoxazol-2-yl)acetamid

35783-57-4

 

2

(2-Acetoxietyl)trimetylammoniumhydroxid (acetylkolin) och dess salter

51-84-3

200-128-9

3

Deanolaceglumat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Hydroxi-3-jodfenoxi)-3,5-dijodfenyl] ättiksyra (tiratrikol (INN)) och dess salter

51-24-1

200-086-1

6

Metotrexat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminokapronsyra (INN) och dess salter

60-32-2

200-469-3

8

Cinkofen (INN), dess salter, derivat och salter av dessa derivat

132-60-5

205-067-1

9

Tyropropinsyra (INN) och dess salter

51-26-3

 

10

Triklorättiksyra

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (blad, rötter och galeniska beredningar)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitin (viktigaste alkaloiden i Aconitum napellus L.) och dess salter

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. och dess beredningar

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloider och deras salter

90106-13-1

290-234-1

16

Alkynalkoholer, deras estrar, etrar och salter

 

 

17

Isoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allylisotiocyanat

57-06-7

200-309-2

19

Alloklamid (INN) och dess salter

5486-77-1

 

20

Nalorfin (INN), dess salter och etrar

62-67-9

200-546-1

21

Sympatomimetiska aminer som påverkar centrala nervsystemet: alla ämnen upptagna på den första listan av läkemedel som är receptbelagda och som refereras till i Europarådets resolution AP (69) 2

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, dess salter och dess halogenerade och sulfonerade derivat

62-53-3

200-539-3

23

Betoxykain (INN) och dess salter

3818-62-0

 

24

Zoxazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN), dess salter och derivat

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), dess isomerer och salter

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrin (INN) och dess salter

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-metoxifenyl)etanol och dess salter

530-34-7

 

30

1,3-Dimetylpentylamin och dess salter

105-41-9

203-296-1

31

4-Aminosalicylsyra och dess salter

65-49-6

200-613-5

32

Toluidiner, dess isomerer, salter och halogenerade och sulfonerade derivat

26915-12-8

248-105-2

33

Xylidiner, deras isomerer, salter och halogenerade och sulfonerade derivat

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-metylbut-2-enyloxi) furo [3,2-g] kromen-7-on)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. och dess galeniska beredningar

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Diklor-2-metylbutan

507-45-9

 

37

Ämnen med androgen effekt

 

 

38

Antracenolja

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotika

 

 

40

Antimon och dess föreningar

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. och dess beredningar

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfin ((R) 5,6,6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenso[de,g]kinolin-10,11-dihydroalkohol) och dess salter

58-00-4

200-360-0

43

Arsenik och dess föreningar

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. och dess beredningar

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, dess salter och derivat

51-55-8

200-104-8

46

Bariumsalter, med undantag av bariumsulfid under de villkor som fastlagts i bilaga III och av bariumsulfat, substratpigment, salter och pigment som beretts av de färgämnen som upptagits i bilaga IV

 

 

47

Bensen

71-43-2

200-753-7

48

4,5-Dihydrobensimidazol-4-on

615-16-7

210-412-4

49

Bensazepiner och bensodiazepiner

12794-10-4

 

50

1-Dimetylaminometyl-1-metylpropylbensoat och dess salter (amylokain)

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimetyl-4-piperidylbensoat och dess salter (eukain)

500-34-5

 

52

Isokarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazid (INN) och dess derivat

73-48-3

200-800-1

54

Beryllium och dess föreningar

7440-41-7

231-150-7

55

Brom, grundämne

7726-95-6

231-778-1

56

Bretyltosylat (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniramin (INN) och dess salter

86-22-6

201-657-8

60

Bensilonbromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammoniumbromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakain (INN) och dess salter

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenylbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmium och dess föreningar

7440-43-9

231-152-8

69

Kantarider, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridin

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Karbazolets nitroderivat

 

 

73

Koldisulfid

75-15-0

200-843-6

74

Katalas

9001-05-2

232-577-1

75

Cefaelin och dess salter

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (eterisk olja)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Trikloretan-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Klor

7782-50-5

231-959-5

79

Klorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Flyttat eller struket

 

 

81

4-Fenylazofenylen-1,3-diamincitrathydroklorid (krysoidincitrathydroklorid)

5909-04-6

 

82

Klorzoxazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Klor-6-metylpyrimidin-4-yldimetylamin (krimidin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klorprotixen (INN) och dess salter

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis (2-kloretyl) metylamin N-oxid och dess salter

126-85-2

 

87

Klormetin (INN) och dess salter

51-75-2

200-120-5

88

Cyklofosfamid (INN) och dess salter

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustin (INN) och dess salter

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikain (INN) och dess salter

3785-21-5

 

91

Klormezanon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Klorfenyl)-2-fenylacetyl] indan-1,3-dion (klorfasinon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klorfenoxamin (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglykodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Kloretan

75-00-3

200-830-5

97

Krom; kromsyra och dess salter

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., dess alkaloider och galeniska beredningar

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (frukt, pulver, galeniska beredningar)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Kobolt bensensulfonat

23384-69-2

 

102

Kolkicin, dess salter och derivat

64-86-8

200-598-5

103

Kolkikosid och dess derivat

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. och dess galeniska beredningar

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatoxin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (frukt)

 

 

107

Croton tiglium L. (olja)

8001-28-3

 

108

1-Butyl-3-(N-krotonylsulfanilyl) urea

52964-42-8

 

109

Kurare och kurarin

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Syntetiska curarisanter

 

 

111

Vätecyanid och dess salter

74-90-8

200-821-6

112

Feklemin (INN); 2-(α-cyklohexylbensyl)-N,N,N'N'-tetraetyl-1,3-propandiamin

3590-16-7

 

113

Cyklomenol (INN) och dess salter

5591-47-9

227-002-6

114

Natriumhexacyklonat (INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Flyttat eller struket

 

 

117

O,O-diacetyl-N-allyl-N-normorfin

2748-74-5

 

118

Pipazetat (INN) och dess salter

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-Dibromfenetyl)-5-metylhydantoin

511-75-1

208-133-8

120

N,N'-pentametylenbis(trimetylammonium)salter, t.ex. pentametoniumbromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N'-[(metylimino)dietylen]bis (etyldimetylammonium)salter t.ex. azametoniumbromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyklarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotan (INN), DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N'-Hexametylenbis(trimetylammoniumsalter), t.ex. hexametonbromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dikloretaner (etylenklorid), t.ex. 1,2-dikloretan

107-06-2

203-458-1

126

Dikloretylener (acetylenklorider), t.ex. vinylidenklorid (1,1-dikloreten)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergid (INN) (LSD) och dess salter

50-37-3

200-033-2

128

(2-dietylaminoetyl 3 hydroxi-4-fenylbensoat) och dess salter

3572-52-9

222-686-2

129

Cinkocain (INN) och dess salter

85-79-0

201-632-1

130

3-Dietylaminopropylcinnamat

538-66-9

 

131

O,O'-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioat (paration - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oxalylbis(iminoetylen)]bis[(o-klorbensyldietylammonium]salter, t.ex. ambenonklorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metyprylon (INN) och dess salter

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin och alla heterosider av Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-Hydroxi-3-(2-hydroxietyl-N-metylamino)propyl]teofyllin (xantinol)

2530-97-4

 

136

Dioxetedrin (INN) och dess salter

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurariumjodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyfenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) och dess salter

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazin (INN) och dess salter

1243-33-0

 

142

Dimetylamin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-Bis(dimetylaminometyl)propylbensoat (amydrikain, alypin)och dess salter

963-07-5

213-512-6

144

Metapyrilen (INN) och dess salter

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) och dess salter

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylin (INN) och dess salter

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) och dess salter

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbiddinitrat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malonsyradinitril

109-77-3

203-703-2

150

Bärnstenssyradinitril

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenolisomerer

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inprokon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) och dess salter

60-46-8

200-479-8

154

Difenylpyralin (INN) och dess salter

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diisopropylmetylammoniumsalter, t.ex. isopropamidjodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktysin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Bensatropin (INN) /benstropin och dess salter

86-13-5

 

159

Cyklizin (INN) och dess salter

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Difenyl-4 imidazolidon (doxenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); tiram (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetin, dess salter och derivat

483-18-1

207-592-1

164

Efedrin och dess salter

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamid (INN) och dess derivat

126-93-2

 

166

Eserin eller fysostigmin och dess salter

57-47-6

200-332-8

167

4-Aminobensoesyrans estrar, med fri aminogrupp, med undantag av vad som angivits i bilaga VI

 

 

168

Kolinets salter och deras estrar, t.ex. kolinklorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifen (INN) och dess salter

77-22-5

201-013-6

170

Dietyl 4-nitrofenylfosfat (paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazin (INN) och dess salter

509-84-2

 

172

Oxfeneredin (INN) och dess salter

546-32-7

 

173

Etoheptazin (INN) och dess salter

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazin (INN) och dess salter

469-78-3

 

175

Metylfenidat (INN) och dess salter

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamin (INN) och dess salter

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxan (INN)

2430-46-8

 

178

4-Bensyloxifenol och 4-etoxifenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoxikain (INN) och dess salter

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) och dess salter

77-21-4

201-012-0

182

Etylenoxid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) och dess salter

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametason (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanison (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluoreson (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluorvätesyra, dess normala salter, komplex och vätefluorider med undantag av dem som anges i bilaga III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryltrimetylammoniumsalter, t.ex. furtretonjodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

 

194

Progestogener

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen(endrin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexakloretan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (isodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastin, hydrastinin och deras salter

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazider och dess salter, t.ex. isoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazin, dess derivat och deras salter

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoxin (INN) och dess salter

4684-87-1

 

203

Warfarin (INN) och dess salter

81-81-2

201-377-6

204

Etylbis(4-hydroxi-2-oxo-1-bensopyran-3-yl)acetat och syrans salter

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitrat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4'-Dihydroxi-3,3'-(3-metyltiopropyliden)dikumarin

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolin (INN) och dess salter

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamin, dess salter och derivat

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (blad, frön, pulver och galeniska beredningar)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) och dess salter

2152-34-3

218-438-8

213

Jod

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametylenbis (trimetylammonium)salter, t.ex. dekametonbromid

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. och besläktade arter) (rötter, pulver och galeniska beredningar)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonin(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a, 9-trimetylnafto [1,2-b] furan-2,8-dion

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. och dess galeniska beredningar

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelin (INN) och dess salter

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturater

 

 

221

Kvicksilver och dess föreningar, utom i de särskilda fall som anges i bilaga V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Trimetoxifenetylamin (meskalin) och dess salter

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehyd

9002-91-9

 

224

2-(4-Allyl-2-metoxifenoxi)-N,N-dietylacetamid och dess salter

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextrometorfan (INN) och dess salter

125-71-3

204-752-2

227

2-Metylheptylamin och dess salter

540-43-2

 

228

Isomethepten (INN) och dess salter

503-01-5

207-959-6

229

Mekamylamin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazin (INN) dess derivat och salter

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-Dihydro-2-metoxi-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]bensopyran-5-on (cyklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karisoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) och dess salter

1082-56-0

 

238

Arekolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldinmetylsulfat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxizin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftol

135-19-3

205-182-7

242

1- och 2-Naftylaminer och deras salter

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-Naftylmetyl)-2-imidazolin

39923-41-6

 

244

Nafazolin (INN) och dess salter

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmin och dess salter (t.ex. neostigminbromid (INN))

114-80-7

204-054-8

246

Nikotin och dess salter

54-11-5

200-193-3

247

Amylnitriter

110-46-3

203-770-8

248

Oorganiska nitriter med undantag av natriumnitrit

14797-65-0

 

249

Nitrobensen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokresoler och deras salter med alkalimetaller

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglycerin; propan-1,2,3-triyltrinitrat

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkalipentacyanonitrosylferrat (2-)

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbener, deras homologer och deras derivat

 

 

257

Noradrenalin och dess salter

51-41-2

200-096-6

258

Noskapin (INN) och dess salter

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidin (INN) och dess salter

55-65-2

200-241-3

260

Östrogener

 

 

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Klortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierin och dess salter

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentakloretan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritrityltetranitrat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrikloral (INN)

78-12-6

 

267

Oktamylamin (INN) och dess salter

502-59-0

207-947-0

268

Pikrinsyra

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloxazin (INN)

5617-26-5

 

271

2-Fenylindan-1,3-dion (fenindion (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etylfenacemid (feneturid (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) och dess salter

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetylpyrofosfat; (TEPP ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolylfosfat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor och metallfosfider

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) och dess salter

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoxin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpin och dess salter

92-13-7

202-128-4

284

α-Piperidin-2-ylbensylacetat, dess vänstervridande treoform (levofacetoperan (INN)) och dess salter

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) och dess salter

467-60-7

207-394-5

286

Azacyklonol (INN) och dess salter

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) och dess salter

55837-15-5

259-848-7

289

Bly och dess föreningar

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (lagerkirsvatten)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktiva ämnen, i enlighet med definitionen i direktiv 96/29/Euratom (1) om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

 

 

294

Juniperus sabina L. (blad, eterisk olja och galeniska beredningar)

90046-04-1

289-971-1

295

Skopolamin, dess salter och derivat

51-34-3

200-090-3

296

Guldsalter

 

 

297

Selen och dess föreningar med undantag av selendisulfid under de villkor som anges vid referensnummer 49 i bilaga III

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. och dess galeniska beredningar

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) och dess salter

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoider (kortikosteroider)

 

 

301

Datura stramonium L. och dess galeniska beredningar

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantiner, deras aglukoner och deras respektive derivat

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantusarter och deras galeniska beredningar

 

 

304

Stryknin och dess salter

57-24-9

200-319-7

305

Strychnosarter och deras galeniska beredningar

 

 

306

Narkotiska ämnen, naturliga eller syntetiska: Alla ämnen upptagna i tabellerna I och II i allmänna narkotikakonventionen undertecknad i New York den 30 mars 1961

 

 

307

Sulfonamider (sulfanilamid och dess derivat erhållna vid substitution av en eller flera H-atomer i -NH2-grupperna) och deras salter

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodymium och dess salter

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes och dess galeniska beredningar

84696-42-4

283-649-4

312

Tellur och dess föreningar

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolin (INN) och dess salter

526-36-3

208-390-6

314

Tetrakloretylen

127-18-4

204-825-9

315

Koltetraklorid

56-23-5

200-262-8

316

Hexaetyltetrafosfat

757-58-4

212-057-0

317

Tallium och dess föreningar

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glykosidextrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazin (INN) och dess föreningar

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea och dess derivat med det undantag som anges i bilaga III

62-56-6

200-543-5

322

Mefenesin (INN) och dess estrar

59-47-2

200-427-4

323

Vacciner, toxiner eller serum som definieras som immunologiska läkemedel i artikel 1.4 i direktiv 2001/83/EG

 

 

324

Tranylcypromin (INN) och dess salter

155-09-9

205-841-9

325

Triklornitrometan (klorpikrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tribrometanol (tribrometylalkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Triklormetin (INN) och dess salter

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamintrietjodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. och dess galeniska beredningar

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, dess salter och galeniska beredningar

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (frön och galeniska beredningar)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrumarter och deras beredningar

90131-91-2

290-407-1

334

Vinylklorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) och kolekalciferol (vitaminerna D2 och D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

O-alkylditiokolsyrans salter (xantater)

 

 

337

Johimbin och dess salter

146-48-5

205-672-0

338

Dimetylsulfoxid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhydramin (INN) och dess salter

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Butylfenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butylpyrokatekol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotakysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxan

123-91-1

204-661-8

344

Morfolin och dess salter

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. och dess galeniska beredningar

 

 

346

2-[4-Metoxibensyl-N-(2-pyridyl)amino]etyldimetylamin maleat (mepyraminmaleat; pyrilaminmaleat)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklorsalicylanilider

7426-07-5

 

349

Diklorsalicylanilider

1147-98-4

 

350

Tetrabromsalicylanilider

 

 

351

Dibromsalicylanilider

 

 

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiurammonosulfider

97-74-5

202-605-7

354

Flyttat eller struket

 

 

355

Dimetylformamid (N,N-dimetylformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-Fenylbut-3-en-2-on (bensylidenaceton)

122-57-6

204-555-1

357

4-Hydroxi-3-metoxicinnamylalkohols bensoater (koniferylalkohol) utom det normala innehållet i naturligt extrakt som används

 

 

358

Furokumariner (t.ex. trioxisalen (INN), 8-metoxipsoralen och 5-metoxipsoralen), utom det normala innehållet i naturligt extrakt som används

Halten av furokumariner i solskyddsprodukter och bruntonande produkter bör vara lägre än 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Olja från frön av Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol med undantag av normal halt i de naturliga essenserna förutsatt att koncentrationen inte överstiger

100 ppm i den färdiga produkten, 50 ppm i produkter för tand- och munhygien under förutsättning att safrol inte förekommer i tandkräm som är speciellt avsedd för barn

94-59-7

202-345-4

361

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimetylbifenyl-4,4'-diyldihypojodit (tymoljodid)

552-22-7

209-007-5

362

3'-Etyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametyl-2'-acetonafton eller 1,1,4,4-tetrametyl-6-etyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Fenylendiamin och dess salter

95-54-5

202-430-6

364

4-Metyl-m-fenylendiamin (toluen-2,4-diamin) och dess salter

95-80-7

202-453-1

365

Aristolochiasyra och dess salter samt Aristolochiaarter och beredningar därav

475-80-9/313-67-7; 15918-62-4

202-499-6/206-238-3

366

Kloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-Dimetyl-1,3-dioxan-4-ylacetat (dimetoxan)

828-00-2

212-579-9

369

Pyrithionnatrium (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triklormetyltio)-4-cyklohexen-1,2-dikarboximid (kaptan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-Dihydroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklordifenylmetan (hexaklorofen) (INN)

70-30-4

200-733-8

372

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid (minoxidil) (INN) och dess salter

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromsalicylanilid (tribromsalan) (INN)

87-10-5

201-723-6

374

Phytolaccaarter och beredningar därav

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN); (retinoinsyra och dess salter)

302-79-4

206-129-0

376

1-Metoxi-2,4-diaminobensen (2,4-diaminoanisol - CI 76050) och dess salter

615-05-4

210-406-1

377

1-Metoxi-2,5-diaminobensen (2,5-diaminoanisol) och dess salter

5307-02-8

226-161-9

378

Färgämne CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Färgämne CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Färgämne CI 42555 (Basic Violet 3)

Färgämne CΙ 42555:1

Färgämne CΙ 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amyl 4-dimetylaminobensoat, blandade isomerer (padimat A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-Amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hydroxipregn-4-en-3,20-dion och dess estrar

80-75-1

201-306-9

386

Färgämne CI 42640 (Benzylviolett 4B, α-[4-(4-dimetylamino-α-[4-[etyl(3-natriumsulfonatobenzyl)amino]fenyl]benzyliden)cyklohexa-2,5-dienyliden(etyl)ammonio]toluen-3-sulfonat)

1694-09-3

216-901-9

387

Färgämne CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Färgämne CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Färgämne CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogena ämnen

 

 

391

Zirkonium och zirkoniumföreningar, med undantag av de ämnen som omfattas av ämnesnummer 50 i bilaga III, och av substratpigment, salter och pigment av zirkonium i färgämnen som är upptagna i bilaga IV

7440-67-7

231-176-9

392

Flyttat eller struket

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozolin tetryzolin (INN) och dess salter

84-22-0

201-522-3

395

8-Hydroxykinolin och dess sulfat, utom för de användningsområden som regleras i nr 51 i bilaga III

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Ditio-2,2'-bispyridin-dioxid-1,1'-(tillsatsämne med trihydrerad magnesiumsulfat) - (pyritiondisulfid + magnesiumsulfat)

43143-11-9

256-115-3

397

Färgämne CI 12075 (Pigment Orange 5) och dess pigment, substratpigment och salter

3468-63-1

222-429-4

398

Färgämne CI 45170 och CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoxibutan

106-88-7

203-438-2

401

Färgämne CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Strontiumlaktat

29870-99-3

249-915-9

403

Strontiumnitrat

10042-76-9

233-131-9

404

Strontiumpolykarboxylat

 

 

405

Pramokain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Etoxi-m-fenylendiamin och dess salter

5862-77-1

 

407

2,4-Diaminofenyletanol och dess salter

14572-93-1

 

408

Pyrokatekol (katekol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosaminer, t.ex. dimetylnitrosamin, nitrosodipropylamin och 2,2'-(nitrosoimino)bisetanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Sekundära alkyl- och alkanolaminer och deras salter

 

 

412

4-Amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-Metyl-m-fenylendiamin (toluen-2,6-diamin)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-Butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen (musk ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Flyttat eller struket

 

 

416

Celler, vävnader eller produkter av mänskligt ursprung

 

 

417

3,3-Bis(4-hydroxifenyl)ftalid (fenolftalein (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-Imidazol-4-ylakrylsyra och dess etylester (urokansyra)

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Kategori 1- och kategori 2-material enligt definitionen i artikel 4 respektive 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (3) och ingredienser som utvunnits därav

 

 

420

Obearbetad och raffinerad stenkolstjära

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Pentametyl-4,6-dinitroindan (mosken)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-Butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobensen (tibetenmysk)

145-39-1

205-651-6

423

Olja av ålandsrot (Inula helenium L.) använd som doftingrediens

97676-35-2

 

424

Bensylcyanid använd som doftingrediens

140-29-4

205-410-5

425

Cyklamenalkohol använd som doftingrediens

4756-19-8

225-289-2

426

Dietylmaleat använd som doftingrediens

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihydrokumarin använd som doftingrediens

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd använd som doftingrediens

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) använd som doftingrediens

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin använd som doftingrediens

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetylcitrakonat använd som doftingrediens

617-54-9

 

432

7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometyljonon) använd som doftingrediens

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudojonon) använd som doftingrediens

141-10-6

205-457-1

434

Difenylamin använd som doftingrediens

122-39-4

204-539-4

435

Etylakrylat använd som doftingrediens

140-88-5

205-438-8

436

Fikonlöv (Ficus carica L.) använda som doftingrediens

68916-52-9

 

437

trans-2-Heptenal använd som doftingrediens

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-Hexenaldietylacetal använd som doftingrediens

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-Hexenaldimetylacetal använd som doftingrediens

18318-83-7

242-204-4

440

Hydroabietylalkohol använd som doftingrediens

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-dekahydronaftalenol använd som doftingrediens

34131-99-2

251-841-7

442

7-Metoxikumarin använd som doftingrediens

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Metoxifenyl)-3-buten-2-on (anisylidenaceton) använd som doftingrediens

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Metoxifenyl)-1-penten-3-on (α-metylanisylidenaceton) använd som doftingrediens

104-27-8

203-190-5

445

Metyl-trans-2-butenoat använd som doftingrediens

623-43-8

210-793-7

446

7-Metylkumarin använd som doftingrediens

2445-83-2

219-499-3

447

5-Metylkumarin-2-3-hexandion (acetylisovaleryl) använd som doftingrediens

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentylidencyklohexanon använd som doftingrediens

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (metyl-iso-pseudo-jonon) använd som doftingrediens

1117-41-5

214-245-8

450

Citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth.) använd som doftingrediens

8024-12-2

 

451

Flyttat eller struket

 

 

452

6-(2-Kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan

37894-46-5

253-704-7

453

Koboltdiklorid

7646-79-9

231-589-4

454

Koboltsulfat

10124-43-3

233-334-2

455

Nickelmonoxid

1313-99-1

215-215-7

456

Dinickeltrioxid

1314-06-3

215-217-8

457

Nickeldioxid

12035-36-8

234-823-3

458

Trinickeldisulfid

12035-72-2

234-829-6

459

Nickeltetrakarbonyl

13463-39-3

236-669-2

460

Nickelsulfid

16812-54-7

240-841-2

461

Kaliumbromat

7758-01-2

231-829-8

462

Kolmonoxid

630-08-0

211-128-3

463

1,3-Butadien, se även posterna 464–611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutan, om halten av butadien ≥ 0,1 viktprocent

75-28-5

200-857-2

465

Butan, om halten av butadien ≥ 0,1 viktprocent

106-97-8

203-448-7

466

Gaser (petroleum), C3-4, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68131-75-9

268-629-5

467

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68307-98-2

269-617-2

468

Slutgas (petroleum), katalytisk polymeriseringsnafta fraktioneringsstabilizer-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68307-99-3

269-618-8

469

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-00-9

269-619-3

470

Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-01-0

269-620-9

471

Slutgas (petroleum), katalytisk gasoljekrackningsabsorber-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-03-2

269-623-5

472

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-04-3

269-624-0

473

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-05-4

269-625-6

474

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-06-5

269-626-1

475

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-07-6

269-627-7

476

Slutgas (petroleum), isomeriserad naftafraktioneringsstabilizer-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-08-7

269-628-2

477

Slutgas (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer-, vätesulfidfri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-09-8

269-629-8

478

Slutgas (petroleum), straight-run-destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-10-1

269-630-3

479

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-11-2

269-631-9

480

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-12-3

269-632-4

481

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68409-99-4

270-071-2

482

Alkaner, C1-2, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-57-0

270-651-5

483

Alkaner, C2-3, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-58-1

270-652-0

484

Alkaner, C3-4, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-59-2

270-653-6

485

Alkaner, C4-5, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-60-5

270-654-1

486

Bränngaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-26-6

270-667-2

487

Bränngaser, råoljedestillat, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-29-9

270-670-9

488

Kolväten, C3-4, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-40-4

270-681-9

489

Kolväten, C4-5, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-42-6

270-682-4

490

Kolväten, C2-4, C3-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-49-3

270-689-2

491

Petroleumgaser, flytande, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-85-7

270-704-2

492

Petroleumgaser, flytande, sweetened, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-86-8

270-705-8

493

Gaser (petroleum), C3-4, isobutanrika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-33-8

270-724-1

494

Destillat (petroleum), C3-6, piperylenrika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-35-0

270-726-2

495

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-65-6

270-746-1

496

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsav-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-66-7

270-747-7

497

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-67-8

270-748-2

498

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-68-9

270-749-8

499

Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-69-0

270-750-3

500

Gaser (petroleum), C2-3, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-70-3

270-751-9

501

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfraktioner, C4-rika, syrafria, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-71-4

270-752-4

502

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivarbottenfraktioner, C3-5-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-72-5

270-754-5

503

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfraktioner, C3-rika, syrafria, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-73-6

270-755-0

504

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-74-7

270-756-6

505

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C1-5-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-75-8

270-757-1

506

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizer-toppfraktion, C2-4-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-76-9

270-758-7

507

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-77-0

270-759-2

508

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C1-4-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-79-2

270-760-8

509

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-80-5

270-761-3

510

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-81-6

270-762-9

511

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-82-7

270-763-4

512

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och -paraffiner, alkyleringsmatnings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-83-8

270-765-5

513

Gaser (petroleum), C2-returströms-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-84-9

270-766-0

514

Gaser (petroleum), C4-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-85-0

270-767-6

515

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-86-1

270-768-1

516

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-87-2

270-769-7

517

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-90-7

270-772-3

518

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-91-8

270-773-9

519

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-92-9

270-774-4

520

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-93-0

270-776-5

521

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-94-1

270-777-0

522

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-95-2

270-778-6

523

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-96-3

270-779-1

524

Gaser (petroleum), väterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-97-4

270-780-7

525

Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljeåtercirkulerings-, väte- och kväverika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-98-5

270-781-2

526

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C4-rika, vätesulfidfria, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-99-6

270-782-8

527

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-00-2

270-783-3

528

Gaser (petroleum), reformer-, väterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-01-3

270-784-9

529

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-02-4

270-785-4

530

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-03-5

270-787-5

531

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-04-6

270-788-0

532

Gaser (petroleum), termisk krackning-destillations-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-05-7

270-789-6

533

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-21-7

270-802-5

534

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-22-8

270-803-0

535

Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och väteavsvavlad, kombinerad fraktionator-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-24-0

270-804-6

536

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-25-1

270-805-1

537

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-26-2

270-806-7

538

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-27-3

270-807-2

539

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-28-4

270-808-8

540

Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-29-5

270-809-3

541

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-30-8

270-810-9

542

Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C4-rik, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-32-0

270-813-5

543

Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C1-2-rik, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-33-1

270-814-0

544

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-34-2

270-815-6

545

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68512-91-4

270-990-9

546

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-toppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-14-4

270-999-8

547

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destillationsområde, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-15-5

271-000-8

548

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-16-6

271-001-3

549

Gaser (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer, avgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-17-7

271-002-9

550

Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkammarav-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-18-8

271-003-4

551

Gaser (petroleum), reformerutflödeshögtrycksflashkammarav-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-19-9

271-005-5

552

Återstoder (petroleum) alkyleringsseparationstorns-, C4-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-66-6

271-010-2

553

Kolväten, C1-4, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68514-31-8

271-032-2

554

Kolväten, C1-4, sweetened, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68514-36-3

271-038-5

555

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68527-15-1

271-258-1

556

Kolväten, C1-3, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68527-16-2

271-259-7

557

Kolväten, C1-4, butanavdrivarfraktion, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68527-19-5

271-261-8

558

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivar-toppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68602-82-4

271-623-5

559

Gaser (petroleum), C1-5, våta, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68602-83-5

271-624-0

560

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker-toppfraktioner fraktionerings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68602-84-6

271-625-6

561

Kolväten, C2-4, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68606-25-7

271-734-9

562

Kolväten, C3, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68606-26-8

271-735-4

563

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68606-27-9

271-737-5

564

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68606-34-8

271-742-2

565

Petroleumprodukter, raffinaderigaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68607-11-4

271-750-6

566

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68783-06-2

272-182-1

567

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68783-07-3

272-183-7

568

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68783-64-2

272-203-4

569

Gaser (petroleum), C2-4, sweetened, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68783-65-3

272-205-5

570

Gaser (petroleum), raffinaderi, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68814-67-5

272-338-9

571

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68814-90-4

272-343-6

572

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogenpentanavdrivar-stabilisatoravgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68911-58-0

272-775-5

573

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkammar-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68911-59-1

272-776-0

574

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68918-99-0

272-871-7

575

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-00-6

272-872-2

576

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-01-7

272-873-8

577

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-02-8

272-874-3

578

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära absorberavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-03-9

272-875-9

579

Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare stripperavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-04-0

272-876-4

580

Gaser (petroleum), lätta straight-run bensin, fraktioneringsstabilizeravgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-05-1

272-878-5

581

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-06-2

272-879-0

582

Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta produkter, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-07-3

272-880-6

583

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-08-4

272-881-1

584

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-09-5

272-882-7

585

Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-10-8

272-883-2

586

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-11-9

272-884-8

587

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-12-0

272-885-3

588

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-20-0

272-893-7

589

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-76-1

273-169-3

590

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-77-2

273-170-9

591

Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-79-4

273-173-5

592

Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-80-7

273-174-0

593

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-81-8

273-175-6

594

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer, petroleumförkoksning, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-82-9

273-176-1

595

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68955-28-2

273-265-5

596

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeasvavlare, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68955-33-9

273-269-7

597

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertoppfraktion, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68955-34-0

273-270-2

598

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68989-88-8

273-563-5

599

Kolväten, C4, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

87741-01-3

289-339-5

600

Alkaner C1-4, C3-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

90622-55-2

292-456-4

601

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-15-3

295-397-2

602

Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-16-4

295-398-8

603

Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-17-5

295-399-3

604

Gaser (petroleum), hydreringsreaktorsutflödesflashkammarav-, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-18-6

295-400-7

605

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-19-7

295-401-2

606

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-20-0

295-402-8

607

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-rika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-22-2

295-404-9

608

Kolväten, C4, ångkrackerdestillat, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-23-3

295-405-4

609

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C4-fraktion, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-80-2

295-463-0

610

Kolväten, C4, 1,3-butadien- och isobutenfria, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, kopparammoniakacetatextraktion, C3-5 och omättade C3-5, butadienfria, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

97722-19-5

307-769-4

612

Benz[def]krysen (benz[a]pyren)

50-32-8

200-028-5

613

Beck, koltjäre- och petroleum-, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

68187-57-5

269-109-0

614

Destillat (kol och petroleum), aromatiska, kondenserade, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

68188-48-7

269-159-3

615

Flyttat eller struket

 

 

616

Flyttat eller struket

 

 

617

Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri, om halten av bens [a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90640-85-0

292-606-9

618

Beck, koltjäre-, lågtemperaturs-, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90669-57-1

292-651-4

619

Beck, koltjäre-, lågtemperaturs-, värmebehandlat, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90669-58-2

292-653-5

620

Beck, koltjäre-, lågtemperaturs-, oxiderat, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90669-59-3

292-654-0

621

Extraktionsåterstoder (brunkol), om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

91697-23-3

294-285-0

622

Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92045-71-1

295-454-1

623

Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, vätebehandlade, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92045-72-2

295-455-7

624

Avfall, fast, förkoksning av koltjärebeck, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92062-34-5

295-549-8

625

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, sekundärt, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-13-3

302-650-3

626

Återstoder (kol), extraktion med flytande lösningsmedel, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-46-2

302-681-2

627

Kolvätskor, lösning från extraktion med flytande lösningsmedel, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-47-3

302-682-8

628

Kolvätskor, extraktion med flytande lösningsmedel, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-48-4

302-683-3

629

Paraffinvaxer (kol), högtemperaturbrunkolstjära, kolbehandlade, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

97926-76-6

308-296-6

630

Paraffinvaxer (kol), högtemperaturbrunkolstjära, lerbehandlade, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

97926-77-7

308-297-1

631

Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, kiselsyrabehandlade, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

97926-78-8

308-298-7

632

Absorptionsoljor, fraktionen bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatiska kolväten, C20-28, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat koltjärebeck, polyeten och polypropylen, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatiska kolväten, C20-28, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat koltjärebeck och polyeten, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatiska kolväten, C20-28, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat koltjärebeck och polystyren, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

101794-76-7

309-958-7

636

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, värmebehandlat, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

121575-60-8

310-162-7

637

Dibens[a,h]antracen

53-70-3

200-181-8

638

Bens[a]antracen

56-55-3

200-280-6

639

Bens[e]pyren

192-97-2

205-892-7

640

Bens[j]fluoranten

205-82-3

205-910-3

641

Bens(e)acefenantrylen

205-99-2

205-911-9

642

Bens(k)fluoranten

207-08-9

205-916-6

643

Krysen

218-01-9

205-923-4

644

2-Bromopropan

75-26-3

200-855-1

645

Trikloreten

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibrom-3-klorpropan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibromopropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Diklor-2-propanol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Triklorotoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-Klorotoluen (bensylklorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibrometan

106-93-4

203-444-5

652

Hexaklorbenzen

118-74-1

204-273-9

653

Brometen, vinylbromid

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Diklorbut-2-en

764-41-0

212-121-8

655

Metyloxiran, propylenoxid

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxietyl)bensen, (styrenoxid)

96-09-3

202-476-7

657

1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-klor-2,3-epoxipropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoxi-3-fenoxipropan, (fenylglycidyleter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoxipropan-1-ol, glycidol

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoxi-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioxiran (1,2:3,4-diepoxibutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]oxiran; epoxikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Klormetylmetyleter

107-30-2

203-480-1

665

2-Metoxietanol och dess acetat (2-metoxietylacetat)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Etoxietanol och dess acetat (2-etoxietylacetat)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Bis(klormetyl)eter, diklordimetyleter

542-88-1

208-832-8

668

2-Metoxipropanol

1589-47-5

216-455-5

669

1,3-Propiolakton

57-57-8

200-340-1

670

Dimetylkarbamoylklorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretan (etylkarbamat)

51-79-6

200-123-1

672

Flyttat eller struket

 

 

673

Flyttat eller struket

 

 

674

Metoxiättiksyra

625-45-6

210-894-6

675

Dibutylftalat

84-74-2

201-557-4

676

Bis(2-metoxietyl)eter (dimetoxidiglykol)

111-96-6

203-924-4

677

Bis(2-etylhexyl)ftalat, di(2-etylhexyl)ftalat

117-81-7

204-211-0

678

Bis(2-metoxietyl)ftalat

117-82-8

204-212-6

679

2-Metoxipropylacetat

70657-70-4

274-724-2

680

2-Etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]metyl]tio]acetat

80387-97-9

279-452-8

681

Akrylamid, om inte annat förordnas på annan plats i denna förordning

79-06-1

201-173-7

682

Akrylnitril

107-13-1

203-466-5

683

2-Nitropropan

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, dess salter och estrar, förutom sådana som anges på annan plats i denna förteckning

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitroanisol

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitrobifenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotoluen

Dinitrotoluen, teknisk kvalitet

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakryl

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitronaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitroacenaften

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, dess salter och estrar

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Flyttat eller struket

 

 

699

Diazometan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetraaminoantrakinon, (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Flyttat eller struket

 

 

702

1-Metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

70-25-7

200-730-1

703

Flyttat eller struket

 

 

704

Flyttat eller struket

 

 

705

4,4′-Metylendianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Iminocyklohexa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydroklorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Metylendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

o-Anisidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimetoxibensidin (orto-dianisidin) och dess salter

119-90-4

204-355-4

710

Flyttat eller struket

 

 

711

o-Dianisidinbaserade azofärger

 

 

712

3,3′-Diklorbenzidin

91-94-1

202-109-0

713

Bensidindihydroklorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Bifenyl]-4,4′-diyl]diammoniumsulfat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Diklorobensidindiväteklorid

612-83-9

210-323-0

716

Bensidinsulfat

21136-70-9

244-236-4

717

Bensidinacetat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Diklorobensidindivätebis(sulfat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Diklorobensidinsulfat

74332-73-3

277-822-3

720

Benzidinbaserade azofärger

 

 

721

4,4′-Bi-o-toluidin (orto-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidindihydroklorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Dimetyl[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diammoniumbis(vätesulfat)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Bi-o-toluidinsulfat

74753-18-7

277-985-0

725

o-Toluidinbaserade färger

 

611-030-00-4

726

Bifenyl-4-ylamin (4-aminobifenyl) och dess salter

92-67-1

202-177-1

727

Azobensen

103-33-3

203-102-5

728

(Metyl-ONN-azoxi)metylacetat

592-62-1

209-765-7

729

Cykloheximid

66-81-9

200-636-0

730

2-Metylaziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tion (etylentiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifopbutyl

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

Triglycidylisocyanurat, tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Flyttat eller struket

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-metylacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-metylformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetylacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Hexametylfosfortriamid

680-31-9

211-653-8

749

Dietylsulfat

64-67-5

200-589-6

750

Dimetylsulfat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propansulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetylsulfamoylklorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallat

95-06-7

202-388-9

754

En blandning av 4-[[bis-(4-fluorofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol och 1-[[bis-(4-fluorofenyl)metylsilyl]metyl]-1H-1,2,4-triazol

 

403-250-2

755

(+/–)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-klorkinoxalin-2-yloxi)fenyloxi]propanoat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hydroxi-1-(3-isopropoxipropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinkarbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-Hydroxi-3-(2-metoxifenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyletyl)ammonium]format

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrium[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4″-(6-bensoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3′,3″,1″-tetraolato-O,O′,O″,O″]koppar(II)

 

413-590-3

759

En blandning av N-[3-hydroxi-2-(2-metyl-akryloylaminometoxi)propoximetyl]-2-metylakrylamid och N-[2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxi)propoximetyl]-2-metylakrylamid och metakrylamid- och 2-metyl-N-(2-metylakryloylaminometoximetyl)akrylamid och N-(2,3-dihydroxipropoximetyl)-2-metylakrylamid

 

412-790-8

760

1,3,5-Tris[(2S och 2R)-2,3-epoxipropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroxiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Petroleum

8002-05-9

232-298-5

764

Destillat (petroleum), tunga hydrokrackade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-76-0

265-077-7

765

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-88-4

265-090-8

766

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-89-5

265-091-3

767

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavasfalterade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-95-3

265-096-0

768

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-96-4

265-097-6

769

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-97-5

265-098-1

770

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-01-4

265-101-6

771

Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-36-5

265-137-2

772

Destillat (petroleum), lerbehandlade lätta paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-37-6

265-138-8

773

Återstodsoljor (petroleum), lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-41-2

265-143-5

774

Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-44-5

265-146-1

775

Destillat (petroleum), lerbehandlade lätta nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-45-6

265-147-7

776

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-52-5

265-155-0

777

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-53-6

265-156-6

778

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-54-7

265-157-1

779

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-55-8

265-158-7

780

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-56-9

265-159-2

781

Återstodsoljor (petroleum), vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-57-0

265-160-8

782

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-62-7

265-166-0

783

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-63-8

265-167-6

784

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-64-9

265-168-1

785

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-65-0

265-169-7

786

Footsoil (petroleum), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-67-2

265-171-8

787

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-68-3

265-172-3

788

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-69-4

265-173-9

789

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-70-7

265-174-4

790

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-71-8

265-176-5

791

Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade tunga, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-75-2

265-179-1

792

Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade lätta, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-76-3

265-180-7

793

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, aromatkoncentrat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

68783-00-6

272-175-3

794

Extrakt (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffindestillatlösningsmedels-, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

68783-04-0

272-180-0

795

Extrakt (petroleum), tunga paraffindestillat, lösningsmedelsavasfalterade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

68814-89-1

272-342-0

796

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, högviskösa, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

72623-85-9

276-736-3

797

Smörjoljor (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

72623-86-0

276-737-9

798

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

72623-87-1

276-738-4

799

Smörjoljor, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

74869-22-0

278-012-2

800

Destillat (petroleum), komplexa avvaxade tunga paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-91-8

292-613-7

801

Destillat (petroleum), komplexa avvaxade lätta paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-92-9

292-614-2

802

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-94-1

292-616-3

803

Kolväten, C20-50, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-95-2

292-617-9

804

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-96-3

292-618-4

805

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-97-4

292-620-5

806

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90641-07-9

292-631-5

807

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90641-08-0

292-632-0

808

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90641-09-1

292-633-6

809

Återstodsoljor (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90669-74-2

292-656-1

810

Återstodsoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91770-57-9

294-843-3

811

Destillat (petroleum), avvaxade tunga paraffiniska, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-39-0

295-300-3

812

Destillat (petroleum), avvaxade lätta paraffiniska, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-40-3

295-301-9

813

Destillat (petroleum), hydrokrackade lösningsmedelsraffinerade, avvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-45-8

295-306-6

814

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-54-9

295-316-0

815

Extrakt (petroleum), vätebehandlat lätt paraffindestillat lösningsmedels-, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-73-2

295-335-4

816

Extrakt (petroleum), lätt naftendestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-75-4

295-338-0

817

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, syrabehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-76-5

295-339-6

818

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-77-6

295-340-1

819

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja, lösningsmedels-, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-79-8

295-342-2

820

Footsoil (petroleum), vätebehandlad, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92045-12-0

295-394-6

821

Smörjoljor (petroleum) C17-35, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92045-42-6

295-423-2

822

Smörjoljor (petroleum), hydrokrackade icke aromatiska lösningsmedelsavparaffinerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92045-43-7

295-424-8

823

Återstodsoljor (petroleum), hydrokrackade syrabehandlade lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92061-86-4

295-499-7

824

Paraffinoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade avvaxade tunga, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92129-09-4

295-810-6

825

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-, lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92704-08-0

296-437-1

826

Smörjoljor (petroleum), basoljor, paraffiniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93572-43-1

297-474-6

827

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93763-10-1

297-827-4

828

Extrakt (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffindestillatlösningsmedels-, väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93763-11-2

297-829-5

829

Kolväten, hydrokrackade paraffiniska destillationsåterstoder, lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93763-38-3

297-857-8

830

Footsoil (petroleum), syrabehandlad, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93924-31-3

300-225-7

831

Footsoil, (petroleum), lerbehandlad, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93924-32-4

300-226-2

832

Kolväten, C20-50, återstodsoljehydrering, vakuumdestillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93924-61-9

300-257-1

833

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade vätebehandlade tunga, hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

94733-08-1

305-588-5

834

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrokrackade lätta, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

94733-09-2

305-589-0

835

Smörjoljor (petroleum), C18-40, lösningsmedelsavvaxade hydrokrackade destillatbaserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

94733-15-0

305-594-8

836

Smörjoljor (petroleum), C18-40, lösningsmedelsavvaxade hydrerade raffinatbaserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

94733-16-1

305-595-3

837

Kolväten, C13-30, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska destillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

95371-04-3

305-971-7

838

Kolväten, C16-32, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska destillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

95371-05-4

305-972-2

839

Kolväten, C37-68, avvaxade avasfalterade vätebehandlade vakuumdestillationsåterstoder, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

95371-07-6

305-974-3

840

Kolväten, C37-65, vätebehandlade avasfalterade vakuumdestillationsåterstoder, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

95371-08-7

305-975-9

841

Destillat (petroleum), hydrokrackade lösningsmedelsraffinerade lätta, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97488-73-8

307-010-7

842

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrerade tunga, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97488-74-9

307-011-2

843

Smörjoljor (petroleum) C18-27, hydrokrackade lösningsmedelavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97488-95-4

307-034-8

844

Kolväten, C17-30, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade atmosfäriska destillationsåterstoder, lätta destillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97675-87-1

307-661-7

845

Kolväten, C17-40, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade destillationsåterstoder, lätta vakuumdestillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97722-06-0

307-755-8

846

Kolväten, C13-27, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97722-09-3

307-758-4

847

Kolväten, C14-29, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97722-10-6

307-760-5

848

Footsoil (petroleum), kolbehandlad, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-76-5

308-126-0

849

Footsoil (petroleum), kiselsyrabehandlad, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-77-6

308-127-6

850

Kolväten, C27-42, avaromatiserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-81-2

308-131-8

851

Kolväten, C17-30, vätebehandlade destillat, lätta destillationsfraktioner, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-82-3

308-132-3

852

Kolväten, C27-45, nafteniska vakuumdestillations-, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-83-4

308-133-9

853

Kolväten, C27-45, avaromatiserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97926-68-6

308-287-7

854

Kolväten, C20-58, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97926-70-0

308-289-8

855

Kolväten, C27-42, nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97926-71-1

308-290-3

856

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, kolbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-02-4

309-672-2

857

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-03-5

309-673-8

858

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-, kolbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-04-6

309-674-3

859

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-, lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-05-7

309-675-9

860

Återstodsoljor (petroleum), kolbehandlade lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-37-5

309-710-8

861

Återstodsoljor (petroleum), lerbehandlade lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-38-6

309-711-3

862

Smörjoljor (petroleum), C>25, lösningsmedelsextraherade, avasfalterade, avvaxade, hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

101316-69-2

309-874-0

863

Smörjoljor (petroleum), C17-32, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

101316-70-5

309-875-6

864

Smörjoljor (petroleum), C20-35, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

101316-71-6

309-876-1

865

Smörjoljor (petroleum), C24-50, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

101316-72-7

309-877-7

866

Destillat (petroleum), sweetened medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64741-86-2

265-088-7

867

Gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64741-90-8

265-092-9

868

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64741-91-9

265-093-4

869

Gasoljor (petroleum), syrabehandlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-12-7

265-112-6

870

Destillat (petroleum), syrabehandlade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-13-8

265-113-1

871

Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-14-9

265-114-7

872

Gasoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-29-6

265-129-9

873

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-30-9

265-130-4

874

Destillat (petroleum), lerbehandlade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-38-7

265-139-3

875

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-46-7

265-148-2

876

Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-79-6

265-182-8

877

Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-80-9

265-183-3

878

Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnåterstoder, högkokande, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68477-29-2

270-719-4

879

Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnåterstoder, intermediärt kokande, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68477-30-5

270-721-5

880

Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnåterstoder, lågkokande, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68477-31-6

270-722-0

881

Alkaner, C12-26, grenade och raka, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90622-53-0

292-454-3

882

Destillat (petroleum), högraffinerade medeltunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90640-93-0

292-615-8

883

Destillat (petroleum), katalytisk reformer-, tungt aromatiskt koncentrat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

91995-34-5

295-294-2

884

Gasoljor, paraffiniska, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerade väteavsvavlade tunga, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97488-96-5

307-035-3

886

Kolväten, C16-20, vätebehandlat medeltungt destillat, lätta destillat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97675-85-9

307-659-6

887

Kolväten, C12-20, vätebehandlade paraffiniska, lätta destillat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97675-86-0

307-660-1

888

Kolväten, C11-17, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97722-08-2

307-757-9

889

Gasoljor, vätebehandlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97862-78-7

308-128-1

890

Destillat (petroleum), lätta paraffiniska, kolbehandlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100683-97-4

309-667-5

891

Destillat (petroleum), intermediära paraffiniska, kolbehandlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100683-98-5

309-668-0

892

Destillat (petroleum), intermediära paraffiniska, lerbehandlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100683-99-6

309-669-6

893

Smörjfetter, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

74869-21-9

278-011-7

894

Råparaffin (petroleum), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-61-6

265-165-5

895

Råparaffin (petroleum), syrabehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90669-77-5

292-659-8

896

Råparaffin (petroleum), lerbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90669-78-6

292-660-3

897

Råparaffin (petroleum), vätebehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92062-09-4

295-523-6

898

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92062-10-7

295-524-1

899

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, vätebehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92062-11-8

295-525-7

900

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, kolbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97863-04-2

308-155-9

901

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, lerbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97863-05-3

308-156-4

902

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, kiselsyrabehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97863-06-4

308-158-5

903

Råparaffin (petroleum), kolbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolatum, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolatum (petroleum), oxiderat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolatum (petroleum), aluminiumoxidbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolatum (petroleum), vätebehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolatum (petroleum), kolbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolatum (petroleum), kiselsyrabehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolatum (petroleum), lerbehandlat, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100684-33-1

309-706-6

911

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade

64741-59-9

265-060-4

912

Destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade

64741-60-2

265-062-5

913

Destillat (petroleum), lätta termiskt krackade

64741-82-8

265-084-5

914

Destillat (petroleum), väteavsvavlade lätta katalytiskt krackade

68333-25-5

269-781-5

915

Destillat (petroleum), lätt ångkrackad nafta

68475-80-9

270-662-5

916

Destillat (petroleum), krackade ångkrackade petroleumdestillat

68477-38-3

270-727-8

917

Gasoljor (petroleum), ångkrackade

68527-18-4

271-260-2

918

Destillat (petroleum), väteavsvavlade termiskt krackade medeltunga

85116-53-6

285-505-6

919

Gasoljor (petroleum), termiskt krackade, väteavsvavlade

92045-29-9

295-411-7

920

Återstoder (petroleum), hydrerad ångkrackad nafta

92062-00-5

295-514-7

921

Återstoder (petroleum), ångkrackad naftadestillation

92062-04-9

295-517-3

922

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna

92201-60-0

295-991-1

923

Återstoder (petroleum), ångkrackad värmebehandlad nafta

93763-85-0

297-905-8

924

Gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, termiskt krackade väteavsvavlade

97926-59-5

308-278-8

925

Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga coker-

101316-59-0

309-865-1

926

Destillat (petroleum), tunga ångkrackade

101631-14-5

309-939-3

927

Återstoder (petroleum), atmosfäriskt torn

64741-45-3

265-045-2

928

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum-

64741-57-7

265-058-3

929

Destillat (petroleum), tunga katalytiskt krackade

64741-61-3

265-063-0

930

Oljor (petroleum), klarade, katalytiskt krackade

64741-62-4

265-064-6

931

Återstoder (petroleum), katalytisk reformer-fraktioneringskolonn-

64741-67-9

265-069-3

932

Återstoder (petroleum), hydrokrackade

64741-75-9

265-076-1

933

Återstoder (petroleum), termiskt krackade

64741-80-6

265-081-9

934

Destillat (petroleum), tunga termiskt krackade

64741-81-7

265-082-4

935

Gasoljor (petroleum), vätebehandlade vakuum-

64742-59-2

265-162-9

936

Återstoder (petroleum), väteavsvavlade, atmosfäriskt torn

64742-78-5

265-181-2

937

Gasoljor (petroleum) väteavsvavlade, tunga vakuum-

64742-86-5

265-189-6

938

Återstoder (petroleum), ångkrackade

64742-90-1

265-193-8

939

Återstoder (petroleum), atmosfäriska

68333-22-2

269-777-3

940

Oljor (petroleum), klarade, väteavsvavlade, katalytiskt krackade

68333-26-6

269-782-0

941

Destillat (petroleum), väteavsvavlade intermediära, katalytiskt krackade

68333-27-7

269-783-6

942

Destillat (petroleum), väteavsvavlade tunga, katalytiskt krackade

68333-28-8

269-784-1

943

Eldningsolja, återstoder straight-run gasoljor, högsvavlig

68476-32-4

270-674-0

944

Eldningsolja, återstods-

68476-33-5

270-675-6

945

Destillationsåterstoder (petroleum), fraktioneringskolonnsåterstoder från katalytisk reformering

68478-13-7

270-792-2

946

Återstoder (petroleum), tung cokergasolja och vakuumgasolja

68478-17-1

270-796-4

947

Återstoder (petroleum), tunga coker- och lätta vakuum-

68512-61-8

270-983-0

948

Återstoder (petroleum), lätta vakuum-

68512-62-9

270-984-6

949

Återstoder (petroleum), ångkrackade lätta

68513-69-9

271-013-9

950

Eldningsolja, nr 6

68553-00-4

271-384-7

951

Återstoder (petroleum), toppningsanläggnings-, lågsvavliga

68607-30-7

271-763-7

952

Gasoljor (petroleum), tunga atmosfäriska

68783-08-4

272-184-2

953

Återstoder (petroleum), cokerskrubber, innehåller kondenserade aromater

68783-13-1

272-187-9

954

Destillat (petroleum), petroleumåterstoder vakuum-

68955-27-1

273-263-4

955

Återstoder (petroleum), ångkrackade, hartshaltiga

68955-36-2

273-272-3

956

Destillat (petroleum), intermediära vakuum-

70592-76-6

274-683-0

957

Destillat (petroleum), lätta vakuum-

70592-77-7

274-684-6

958

Destillat (petroleum), vakuum-

70592-78-8

274-685-1

959

Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade tunga coker vakuum-

85117-03-9

285-555-9

960

Återstoder (petroleum), ångkrackade, destillat

90669-75-3

292-657-7

961

Återstoder (petroleum), vakuum-, lätta

90669-76-4

292-658-2

962

Eldningsolja, tung, högsvavlig

92045-14-2

295-396-7

963

Återstoder (petroleum), katalytiskt krackade

92061-97-7

295-511-0

964

Destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna

92201-59-7

295-990-6

965

Återstodsoljor (petroleum)

93821-66-0

298-754-0

966

Återstoder, ångkrackade, termiskt behandlade

98219-64-8

308-733-0

967

Destillat (petroleum), väteavsvavlade fullrange mellanfraktion

101316-57-8

309-863-0

968

Destillat (petroleum), lätta paraffinska

64741-50-0

265-051-5

969

Destillat (petroleum), tunga paraffiniska

64741-51-1

265-052-0

970

Destillat (petroleum), lätta nafteniska

64741-52-2

265-053-6

971

Destillat (petroleum), tunga nafteniska

64741-53-3

265-054-1

972

Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga nafteniska

64742-18-3

265-117-3

973

Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta nafteniska

64742-19-4

265-118-9

974

Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga paraffiniska

64742-20-7

265-119-4

975

Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta paraffiniska

64742-21-8

265-121-5

976

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga paraffiniska

64742-27-4

265-127-8

977

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta paraffiniska

64742-28-5

265-128-3

978

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga nafteniska

64742-34-3

265-135-1

979

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta nafteniska

64742-35-4

265-136-7

980

Extrakt (petroleum), lätt naftendestillatlösningsmedel

64742-03-6

265-102-1

981

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillatlösningsmedel

64742-04-7

265-103-7

982

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillatlösningsmedel

64742-05-8

265-104-2

983

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillatlösningsmedel

64742-11-6

265-111-0

984

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasoljelösningsmedel

91995-78-7

295-341-7

985

Kolväten, C26-55, aromatrika

97722-04-8

307-753-7

986

Dinatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)

573-58-0

209-358-4

987

Dinatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxi-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-Tolylazo-o-toluidin

97-56-3

202-591-2

990

4-Aminoazobenzen, som ingrediens i hårfärgningsmedel

60-09-3

200-453-6

991

Dinatrium-[5-[(4′-((2,6-dihydroxi-3-((2-hydroxi-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1′-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato (4-)]kuprat(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Resorcinoldiglycidyleter

101-90-6

202-987-5

993

1,3-Difenylguanidin

102-06-7

203-002-1

994

Heptaklorepoxid

1024-57-3

213-831-0

995

4-Nitrosofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

997

Allylglycidyleter

106-92-3

203-442-4

998

Kloracetaldehyd

107-20-0

203-472-8

999

Hexan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-Metoxietoxi)etanol (dietylenglykolmonometyleter, DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-Diklorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoretyleter (tetrakonazol - ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Dihydroxiprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxi-5-nitroantrakinon

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Tetrakloroantra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisokinolin-1,3,8,10[2H,9H]-tetron

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-kloretyl)fosfat

115-96-8

204-118-5

1005

4′-Etoxi-2-benzimidazolanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Nickeldihydroxid

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetylanilin

121-69-7

204-493-5

1008

Simazin

122-34-9

204-535-2

1009

Bis-cyklopentadienyl)-bis(2,6-difluor-3-[pyrrol-1-yl]fenyl)titan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-dietyldifenylmetan

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanadinpentoxid

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaklorfenol och dess alkalisalter

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triklormetyltio)ftalimid, (folpet - ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftylanilin

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazin

139-40-2

205-359-9

1019

1,1-Dimetyl-3-(4-klorfenyl)uroniumtrikloracetat, monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoxaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoximmetyl

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Klordekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-Vinylkarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

2-Etylhexansyra

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Morfolin-4-karbonylklorid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alaklor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Kondensationsprodukt av: tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid, urea och destillerad vätebehandlad (C16-18)talgalkylamin

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioxinil och ioxiniloktanoat (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoxinil (ISO) (3,5-dibrom-4-hydroxibenzonitril) och bromoxinilheptanoat (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-Dibrom-4-cyanofenyloktanoat

1689-99-2

216-885-3

1033

Flyttat eller struket

 

 

1034

5-Klor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomyl

17804-35-2

241-775-7

1036

Klortalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-klor-2-metylfenyl)-N,N-dimetylformamidinhydroklorid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-Metylenbis(2-etylanilin)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamid

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Tolyloxi)metyl]oxiran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Tolyloxi)metyl]oxiran

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-Epoxipropyl-o-tolyleter

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tolyloxi)metyl]oxiran, kresylglycidyleter

26447-14-3

247-711-4

1044

Di-allat

2303-16-4

218-961-1

1045

Bensyl-2,4-dibromobutanoat

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorojodometan

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanatmetyl

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekaklorpentacyklo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]dekan, mirex

2385-85-5

219-196-6

1049

Propyzamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butylglycidyleter

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-Triklorbut-1-en

2431-50-7

219-397-9

1052

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-fenyletylammonium(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxipropyl)fosfonatmonohydrat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-Etoxi-3-triklorometyl-1,2,4-tiadiazol, (etridiazol - ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Nickelkarbonat

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea (Isoproturon - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

1063

Flyttat eller struket

 

 

1064

5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluoro-2-hydroximetyltetrahydrofuran

41107-56-6

415-360-8

1065

Krotonaldehyd

4170-30-3

224-030-0

1066

Hexahydrocyklopenta[c]pyrrol-1-(1H)-ammonium-N-etoxikarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid

 

418-350-1

1067

4,4′-Karbonimidoylbis[N,N-dimetylanilin] och dess salter

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

p-Toluidinklorid

540-23-8

208-740-8

1070

p-Toluidinsulfat (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-Butylfenyl)etanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Klordan

57-74-9

200-349-0

1074

2-Hexanon, metylbutylketon

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-cyklohexyl-N-metoxi-2,5-dimetyl-3-furamid, furmecyklox - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-Isobutyletylidendifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Klordimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

1083

Destillat (petroleum), lätta hydrokrackade

64741-77-1

265-078-2

1084

1-Etyl-1-metylmorfoliniumbromid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-Klorofenyl)-(4-metoxi-3-nitrofenyl)metanon

66938-41-8

423-290-4

1086

Bränslen, diesel, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68334-30-5

269-822-7

1087

Eldningsolja, nr 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Eldningsolja, nr 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Bränslen, diesel, nr 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-Dibrom-2-nitroetanol

69094-18-4

412-380-9

1091

1-Etyl-1-metylpyrrolidiniumbromid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nickel

7440-02-0

231-111-4

1094

Brommetan (metylbromid - ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Klormetan (metylklorid)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodmetan (metyljodid)

74-88-4

200-819-5

1097

Brometan (etylbromid)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

1099

Fentinhydroxid

76-87-9

200-990-6

1100

Nickelsulfat

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on, isoforon

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-Diklorpropen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butyl (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylsyra

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

1106

N-[(4-hydrazinofenyl)metyl]metansulfonamidhydroklorid

81880-96-8

406-090-1

1107

Solvent yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkaner, C10-13, monoklorerade

85535-84-8

287-476-5

1110

Flyttat eller struket

 

 

1111

2,4,6-Triklorfenol

88-06-2

201-795-9

1112

Dietylkarbamoylklorid

88-10-8

201-798-5

1113

1-Vinyl-2-pyrrolidon

88-12-0

201-800-4

1114

Myklobutanil (ISO), α-butyl-α-(4-klorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentinacetat

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenyl-2-ylamin

90-41-5

201-990-9

1117

trans-4-Cyklohexyl-L-prolinmonohydroklorid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-Metyl-m-fenylendiisocyanat (toluen-2,6-diisocyanat)

91-08-7

202-039-0

1119

4-Metyl-m-fenylendiisocyanat (toluen-2,4-diisocyanat)

584-84-9

209-544-5

1120

m-Tolylidendiisocyanat (toluendiisocyanat)

26471-62-5

247-722-4

1121

Flygfotogen, kol, lösningsmedelsextraktion, hydrokrackad, hydrerad

94114-58-6

302-694-3

1122

Bränsle, diesel- lösningsmedelsextraktion av kol, hydrokrackat hydrerat

94114-59-7

302-695-9

1123

Beck, om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

61789-60-4

263-072-4

1124

2-Butanonoxim

96-29-7

202-496-6

1125

Kolväten, C16-20, lösningsmedelsavvaxade hydrokrackade paraffindestillationsåterstoder

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Diklortoluen

98-87-3

202-709-2

1127

Mineralull, förutom sådan som nämns på annan plats i denna bilaga; (Syntetiska glasaktiga [silikat]fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) överstiger 18 viktprocent)

 

 

1128

Reaktionsprodukt av acetofenon, formaldehyd, cyklohexylamin, metanol och ättiksyra

 

406-230-1

1129

Flyttat eller struket

 

 

1130

Flyttat eller struket

 

 

1131

Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-)

 

400-810-8

1132

En blandning av: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)-fenoxi-2-hydroxipropyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)fenol och 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol

 

417-470-1

1133

Costusolja (Saussurea lappa Clarke), vid användning som doftingrediens

8023-88-9

 

1134

7-Etoxi-4-metylkumarin, vid användning som doftingrediens

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrokumarin, vid användning som doftingrediens

700-82-3

211-851-4

1136

Perubalsam (INCI-namn: Myroxylon pereirae), vid användning som doftingrediens

8007-00-9

232-352-8

1137

Isobutylnitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Isopren (stabiliserad) (2-metyl-1,3-butadien)

78-79-5

201-143-3

1139

1-Brompropan; n-propylbromid

106-94-5

203-445-0

1140

Kloropren (stabiliserad); (2-klorobuta-1,3-dien)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-Triklorpropan

96-18-4

202-486-1

1142

Etylenglykoldimetyleter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluen, teknisk produkt – blandning av [4-metyl-m-fenylendiamin] (4) och [2-metyl-m-fenylendiamin] (5)

Metylfenylendiamin

25376-45-8

246-910-3

1145

p-Klorbensotriklorid

5216-25-1

226-009-1

1146

Oktabromdifenyleter

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-Bis(2-metoxietoxi)etan; trietylenglykoldimetyleter (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahydrotiopyran-3-karboxaldehyd

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4'-Bis(dimetylamino)bensofenon (Michlers keton)

90-94-8

202-027-5

1150

(S)-oxiranmetyl-4-metylbensensulfonat

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester grenad och rak [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

1,2-Bensendikarboxylsyrapentylisopentylester [2]-

[2]

 

1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

1,2-Bensendikarboxylsyrabis-(3-metylbutyl)ester [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Bensylbutylftalat (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-Bensendikarboxylsyra di-C7-11-alkylestrar, grenade och raka

68515-42-4

271-084-6

1154

Blandning av dinatrium 4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat och trinatrium-4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatfenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

 

402-660-9

1155

(Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdikloriddihydroklorid

 

401-500-5

1156

2-[2-Hydroxi-3-(2-klorfenyl) karbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxi-3-(3-metylfenyl)-karbamoyl-1-naftylazo]fluoren-9-on

 

420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

 

1158

2,4,5-Trimetylanilin [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-Trimetylanilinhydroklorid [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4'-Tiodianilin och dess salter

139-65-1

205-370-9

1160

4,4'-Oxidianilin (p-aminofenyleter) och dess salter

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N',N'-tetrametyl-4,4'-metylendianilin

101-61-1

202-959-2

1162

6-Metoxi-m-toluidin (p-kresidin)

120-71-8

204-419-1

1163

3-Etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidin

143860-04-2

421-150-7

1164

Blandning av 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion och en blandning av oligomerer av 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

 

421-550-1

1165

2-Nitrotoluen

88-72-2

201-853-3

1166

Tributylfosfat

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalen

91-20-3

202-049-5

1168

Nonylfenol [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-Nonylfenol, grenad [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-Trikloretan

79-00-5

201-166-9

1170

Flyttat eller struket

 

 

1171

Flyttat eller struket

 

 

1172

Allylklorid; 3-klorpropen

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-Diklorbenzen; p-diklorbenzen

106-46-7

203-400-5

1174

Bis(2-kloretyl)eter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenol

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenol A (4,4'-isopropylidendifenol)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioximetylen (1,3,5-trioxan)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-Klor-4-nitrobenzen

100-00-5

202-809-6

1180

Molinat (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Flyttat eller struket

 

 

1183

Metylisocyanat

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetylaniliniumtetrakis(pentafluorofenyl)borat

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenylmetylsilylen) di[(4-metylpentan-2-on) oxim]

 

421-870-1

1186

Blandning 2:1 av: 4-(7-hydroxi-2,4,4-trimetyl-2-kromanyl)resorcinol-4-yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalen-1-sulfonat) och 4-(7-hydroxi-2,4,4-trimetyl-2-kromanyl)resorcinolbis (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalen-1-sulfonat)

140698-96-0

414-770-4

1187

Blandning av: reaktionsprodukt av 4,4′-metylenbis[2-(4-hydroxibenzyl)-3,6-dimetylfenol] och 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalensulfonat (1:2) och reaktionsprodukt av 4,4′ metylenbis[2-(4-hydroxibenzyl)-3,6-dimetylfenol] och 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalensulfonat (1:3)

 

417-980-4

1188

C.I. Basic Green 4, malakitgrönt [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

C.I. Basic Green 4, oxalat [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-Klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-Butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxiimino)propyl]-3-hydroxicyclohex-2-en-1-on

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-Fenyl-L-prolin

96314-26-0

416-020-1

1192

Flyttat eller struket

 

 

1193

Blandning av: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxi-3-sulfo-2-naftyl) azo]-2,5-dietoxifenyl)azo]-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoesyra och 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxi-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-dietoxifenyl)azo]-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoesyra

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxi-3-(5-metyl-2-methoxi-4-sulfamoylfenylazo)-2-sulfonatonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropylformat

 

424-260-3

1195

5-Nitro-o-toluidin [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-Nitro-o-toluidinhydroklorid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-Naftylmetyl)kinoliniumklorid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-brom-3-(1-metyl-2-pyrrolidinylmetyl)-1H-indol

143322-57-0

422-390-5

1198

Pymetrozin (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargyl (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klorotoluron (3-(3-klor-p-tolyl)-1,1-dimetylurea)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofen-2-ylazo)-5-dietylaminofenyl]acetamid

 

416-860-9

1202

1,3-Bis(vinylsulfonylacetamido)-propan

93629-90-4

428-350-3

1203

p-Fenetidin (4-etoxianilin)

156-43-4

205-855-5

1204

m-Fenylendiamin och dess salter

108-45-2

203-584-7

1205

Återstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreosotolja, acenaftenfraktion, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreosotolja, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreosot, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreosotolja, högkokande destillat, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

70321-79-8

274-565-9

1210

Extraktionsåterstoder (kol), kreosotolja, sura, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreosotolja, lågkokande destillat, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

70321-80-1

274-566-4

1212

6-Metoxi-2,3-pyridindiamin och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-Naftalendiol, vid användning i hårfärgningsmedel

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-Diaminodifenylamin, vid användning i hårfärgningsmedel

136-17-4

 

1215

2,6-Bis(2-hydroxietoxi)-3,5-pyridindiamin och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

117907-42-3

 

1216

2-Metoximetyl-p-aminofenol och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

4,5-Diamino-1-metylpyrazol och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

4,5-Diamino-1-((4-klorfenyl)metyl)-1H-pyrazolsulfat, vid användning i hårfärgningsmedel

163183-00-4

 

1219

4-Klor-2-aminofenol, vid användning i hårfärgningsmedel

95-85-2

202-458-9

1220

4-Hydroxiindol, vid användning i hårfärgningsmedel

2380-94-1

219-177-2

1221

4-Metoxitoluen-2,5-diamin och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

56496-88-9

 

1222

5-Amino-4-fluoro-2-metylfenolsulfat, vid användning i hårfärgningsmedel

163183-01-5

 

1223

N,N-dietyl-m-aminofenol, vid användning i hårfärgningsmedel

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N-dimetyl-2,6-pyridindiamin och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

 

1225

N-cyklopentyl-m-aminofenol, vid användning i hårfärgningsmedel

104903-49-3

 

1226

N-(2-metoxietyl)-p-fenylendiamin och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-Diamino-5-metylfenetol och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

113715-25-6

 

1228

1,7-Naftalendiol, vid användning i hårfärgningsmedel

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-Diaminobensoesyra, vid användning i hårfärgningsmedel

619-05-6

210-577-2

1230

2-Aminometyl-p-aminofenol och dess klorid, vid användning i hårfärgningsmedel

79352-72-0

 

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), vid användning i hårfärgningsmedel

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), vid användning i hårfärgningsmedel

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), vid användning i hårfärgningsmedel

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenylendiamin

144644-13-3

 

1235

6-Nitro-o-toluidin

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow no. 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange no. 3

81612-54-6

 

1238

HC Green no. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red no. 8 och dess salter

13556-29-1/97404-14-3

-/306-778-0

1240

Tetrahydro-6-nitrokinoxalin och dess salter

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, utom som förorening i Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-Amino-3-fluorofenol

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxietyl)propandiamid

Bishydroxietylbiscetylmalonamid

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Metyl-2,4,5-trihydroxibensen och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Dihydroxi-4-metylpyridin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Hydroxi-1,4-bensodioxan och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-(Metylendioxi)fenol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-(Metylendioxi)anilin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

14268-66-7

238-161-6

1249

Hydroxipyridinon och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

822-89-9

212-506-0

1250

Bensenamin, 2-nitro-4-(2-hydroxietoxi)- och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

50982-74-6

 

1251

2-Metoxi-4-nitrofenol (4-Nitroguaiacol) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

12219-01-1

 

1253

1,3,5-Trihydroxibensen (Phloroglucinol) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

108-73-6

203-611-2

1254

Bensen-1,2,4-triyltriacetat och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

613-03-6

210-327-2

1255

Etanol, 2,2'-iminobis-, reaktionsprodukter med epiklorhydrin och 2-nitro-1,4-bensendiamin (HC Blue No. 5) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

N-metyl-1,4-diaminoantrakinon, reaktionsprodukter med epiklorhydrin och monoetanolamin (HC Blue No. 4) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

158571-57-4

 

1257

4-Aminobensensulfonsyra (sulfanilsyra) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-(fenylamino))bensensulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6373-79-1

228-922-0

1259

3(eller5)-((4-(Bensylmetylamino)fenyl)azo)-1,2-(eller1,4)-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

89959-98-8/12221-69-1

289-660-0

1260

2,2'-((3-Kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisetanol (Disperse Brown 1) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

23355-64-8

245-604-7

1261

Bensotiazolium, 2-[[4-[etyl(2-hydroxietyl)amino]fenyl]azo]-6-metoxi-3-metyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Kloro-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-metoxifenyl)-3-oxobutanamid (Pigment Yellow 73) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2'-[(3,3'-Dikloro[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenylbutanamid] (Pigment Yellow 12) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2'-(1,2-Etendiyl)bis[5-((4-etoxifenyl)azo]bensensulfonsyra) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-6-[(4-(fenylazo)-1-naftalenyl)azo]-1H-pyrimidin (Solvent Black 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4197-25-5

224-087-1

1266

3(eller5)-[[4-[(7-Amino-1-hydroxi-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]azo]salicylsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3442-21-5/34977-63-4

222-351-0/252-305-5

1267

2-Naftalensulfonsyra, 7-(bensoylamino)-4-hydroxi-3-[[4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7'-Iminobis(4-hydroxi-3-((2-hydroxi-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl)azo)naftalen-2-sulfonato))(6-)))dikuprat(2-) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(Acetylamino)fenyl)azo]-4-hydroxi-7-[[[[5-hydroxi-6-(fenylazo)-7-sulfo-2-naftalenyl]amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3441-14-3

222-348-4

1270

2-Naftalensulfonsyra, 7,7'-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxi-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2610-10-8/25188-41-4

220-027-3

1271

Etanaminium, N-(4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden)-N-etyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-indolium, 2-[[(4-metoxifenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-indolium, 2-(2-((2,4-dimetoxifenyl)amino)etenyl)-1,3,3-trimetyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrosin löslig i alkohol (Solvent Black 5), vid användning i hårfärgningsmedel

11099-03-9

 

1275

Fenoxazin-5-ium, 3,7-bis(dietylamino)-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

47367-75-9/33203-82-6

251-403-5

1276

Benso[a]fenoxazin-7-ium, 9-(dimetylamino)-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

7057-57-0/966-62-1

230-338-6/213-524-1

1277

6-Amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-bens[de]isokinolin-1,3(2H)-dion (Solvent Yellow 44) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrakinon och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

67905-56-0/12217-43-5

267-677-4/235-398-7

1279

Laccasyra (CI Natural Red 25) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

60687-93-6

 

1280

Bensensulfonsyra, 5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6373-74-6/15347-52-1

228-921-5/239-377-3

1281

4-[(4-Nitrofenyl)azo]anilin (Disperse Orange 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

730-40-5/70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-phenylenediamine och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Amino-4-(metylamino)-9,10-antracendion (Disperse Violet 4) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

1220-94-6

214-944-8

1284

N-metyl-2-nitrobensen-1,4-diamin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-hydroxietyl)-4-nitro-o-fenylendiamin (HC Yellow No. 5) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(tris(hydroximetyl))metyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin (HC Yellow No. 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-hydroxietyl-p-anisidin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

57524-53-5

 

1288

2-[N-metyl-4-(metylamino)-3-nitroanilino]etanol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

93633-79-5

403-440-5

1290

4-Etylamino-3-nitrobensoesyra (N-Ethyl-3-Nitro PABA) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxi-2-naftyl)trimetylammonium och dess salter, utom Basic Red 118 (CAS-nr 71134–97–9) som förorening i Basic Brown 17, vid användning i hårfärgningsmedel

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-(Dimetylamino)fenyl)azo)-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

12221-52-2

 

1293

m-Fenylendiamin, 4-(fenylazo)-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-Bensendiamin, 4-metyl-6-(fenylazo)- och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4438-16-8

224-654-3

1295

2,7-Naftalendisulfonsyra, 5-(acetylamino)-4-hydroxi-3-((2-metylfenyl)azo)-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4'-[(4-Metyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-metyl-1,3-bensendiamin] (Basic Brown 4) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4482-25-1

224-764-1

1297

Bensenaminium, 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-2-metylfenyl]azo]-N,N,N-trimetyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

83803-99-0

280-920-9

1298

Bensenaminium, 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-1-naftalenyl]azo]-N,N,N-trimetyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

83803-98-9

280-919-3

1299

Etanaminium, N-[4-[(4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-etyl- och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Antracendion, 1-[(2-hydroxietyl)amino]-4-(metylamino)-, och dess derivat och salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2475-46-9/86722-66-9

219-604-2/289-276-3

1301

1,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracendion (Disperse Red 11) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Dihydroxi-5,8-bis[(2-hydroxietyl)amino]antrakinon (Disperse Blue 7) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrakinon och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-kloro-4-hydroxifenyl)imino]-4-metoxi-3-oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl]acetamid (HC Yellow No. 8) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Kloro-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl]urea (HC Red No. 9) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

56330-88-2

260-116-4

1306

Fenotiazin-5-ium, 3,7-bis(dimetylamino)-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-hydroxietoxi)-m-fenylendiamin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

94082-85-6

 

1308

3-Pyridinol, 2,6-dimetoxi-5-amino- och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

104333-03-1

 

1309

4,4'-Iminodianilin (CI 76120) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dietylamino-o-toluidin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

205-722-1/246-484-9/218-130-3

1311

N,N-dietyl-p-fenylendiamin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

202-214-1/227-995-6/228-500-6

1312

4-Amino-N,N-dimetylanilin (CI 76075) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

99-98-9/6219-73-4

202-807-5/228-292-7

1313

4-Metyl-o-fenylendiamin (CI 76042) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diamino-5-metylfenoxietanol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

141614-05-3/113715-27-8

 

1315

6-Amino-o-cresol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

17672-22-9

 

1316

Hydroxietylaminometyl-p-aminofenol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

110952-46-0/135043-63-9

 

1317

2-Amino-3-nitrofenol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

603-85-0

210-060-1

1318

2-[(4-Amino-2-kloro-5-nitrofenyl)amino]etanol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenylendiamin (CI 76070) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

5307-14-2/18266-52-9

226-164-5/242-144-9

1320

1-(2-Hydroxietyl)amino-4-metoxi-2,6-dinitrobensen och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

122252-11-3

 

1321

2,5-Diamino-6-nitropyridin och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

69825-83-8

 

1322

Fenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

477-73-6

207-518-8

1323

3-Hydroxi-4-[(2-hydroxinaftyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

16279-54-2/5610-64-0

240-379-1/227-029-3

1324

3-[(2-Nitro-4-(trifluormetyl)fenyl)amino]propan-1,2-diol (HC Yellow No. 6) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

104333-00-8

 

1325

2-[(4-Kloro-2-nitrofenyl)amino]etanol (HC Yellow No. 12) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-Hydroxietyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

173994-75-7/102767-27-1

 

1327

3-[[4-[Etyl(2-hydroxietyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

114087-41-1/114087-42-2

 

1328

Etanaminium, N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftalenyl]metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-etyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2390-60-5

219-232-0


(1)  EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Ändrat INMM-namn.

(3)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Se referensnummer 364 i bilaga II för den enskilda beståndsdelen.

(5)  Se referensnummer 413 i bilaga II för den enskilda beståndsdelen.


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM KOSMETISKA PRODUKTER FÅR INNEHÅLLA ENDAST OM ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR IAKTTAS

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

a

b

c

d

e

f

g

h

I

1a

Borsyra, borater och tetraborater utom ämne nr 1184 i bilaga II

Boric acid

10043-35-3/ 11113-50-1

233-139-2/ 234-343-4

a)

Talk

a)

5 % (som borsyra)

a)

Får inte användas i produkter för barn under 3 år

Får inte användas på skadad eller irriterad hud om koncentrationen av löslig fri borat överstiger 1,5 % (som borsyra)

a)

Får inte användas till barn under 3 år

Får inte användas på skadad eller irriterad hud

 

 

 

 

 

b)

Munprodukter

b)

0,1 % (som borsyra)

b)

Får inte användas i produkter för barn under 3 år

b)

Får inte sväljas

Får inte användas till barn under 3 år

 

 

 

 

 

c)

Andra produkter (med undantag för badprodukter och hårpermanent)

c)

3 % (som borsyra

c)

Får inte användas i produkter för barn under 3 år

Får inte användas på skadad eller irriterad hud om koncentrationen av löslig fri borat överstiger 1,5 % (som borsyra)

c)

Får inte användas till barn under 3 år

Får inte användas på skadad eller irriterad hud

1b

Tetraborater, se även 1a

 

 

 

a)

Badprodukter

a)

18 % (som borsyra)

a)

Får inte användas i produkter för barn under 3 år

a)

Får inte användas till barn under 3 år

b)

Hårpermanent

b)

8 % (som borsyra)

 

b)

Skölj med mycket vatten

2a

Tioglykolsyra och dess salter

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

Hårpermanent och produkter för rakpermanentning

8 %

Allmän användning

färdigt för användning pH 7 till 9,5

Anvisningar för användning:

a) b) c)

Undvik kontakt med ögonen

Om produkten kommer i kontakt med ögonen skölj genast med vatten och rådfråga läkare

a) c)

Använd skyddshandskar

Varningstext:

a) b) c)

Innehåller tioglykolat

Följ anvisningarna

Förvaras oåtkomligt för barn

a) Endast för yrkesmässig användning

11 %

Yrkesmässig användning

färdigt för användning pH 7 till 9,5

b)

Hårborttagningsprodukter

5 %

färdigt för användning pH 7 till 12,7

c)

Hårprodukter som sköljs av

2 %

Procenttalen ovan är beräknade som tioglykolsyra

färdigt för användning pH 7 till 9,5

2b

Tioglykolsyraestrar

 

 

 

Hårpermanent och produkter för rakpermanentning

a)

8 %

Allmän användning

färdigt för användning pH 6 till 9,5

Anvisningar för användning:

a) b)

Kan orsaka sensibilisering vid kontakt med huden

Undvik kontakt med ögonen

Om produkten kommer i kontakt med ögonen skölj genast med rikligt med vatten och rådfråga läkare

Använd skyddshandskar

Varningstext:

Innehåller tioglykolat

Följ anvisningarna

Förvaras oåtkomligt för barn

b)

11 %

Procenttalen ovan är beräknade som tioglykolsyra

Yrkesmässig användning

färdig för användning pH 6 till 9,5

b)

Endast för yrkesmässig användning

3

Oxalsyra, dess estrar och alkalisalter

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Hårprodukter

5 %

Yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

4

Ammoniak

Ammonia

7664-41-7/ 1336-21-6

231-635-3/ 215-647-6

 

6 % (som NH3)

 

Överstigande 2 %: Innehåller ammoniak

5

Tosylkloramidnatrium (INN)

ChloramineT

127-65-1

204-854-7

 

0,2 %

 

 

6

Klorater av alkalimetaller

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)

Tandkräm

b)

Andra produkter

a)

5 %

b)

3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

 

 

 

 

7

Diklormetan

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (vid blandning med 1,1,1-trikloretan, får totala koncentrationen ej överstiga 35 %)

0,2 % som maximalt innehåll av föroreningar

 

8

p-Fenylendiaminer, deras N-substituerade derivat och deras salter; N-substituerade derivat av o-fenylendiaminer (1), med undantag av de derivat som förtecknas på annan plats i denna bilaga och med referensnummer 1309, 1311 och 1312 i bilaga II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

6 % (som fri bas)

a)

Allmän användning

Använd ej till ögonbryn

a)

Kan framkalla en allergisk reaktion.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd ej till ögonfransar eller ögonbryn.

b)

Yrkesmässig användning

b)

Endast för yrkesmässig användning.

Innehåller fenylendiaminer.

Kan framkalla allergisk reaktion.

Använd skyddshandskar.

9

Metylfenylendiaminer, deras N-substituerade derivat (1)och deras salter med undantag av ämnen med referensnummer 364, 413, 1144, 1310 och 1313 i bilaga II

Toluene-2,5-diamine

95-70-5

202-442-1

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

10 % (som fri bas)

a)

Allmän användning

Använd ej till ögonbryn

a)

Kan framkalla en allergisk reaktion.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd ej till ögonfransar och ögonbryn.

b)

Yrkesmässig användning

b)

Endast för yrkesmässig användning.

Innehåller fenylendiaminer.

Kan framkalla allergisk reaktion.

Använd skyddshandskar.

10

Diaminofenoler (1)

 

 

 

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

10 % (som fri bas)

a)

Allmän användning

Använd ej till ögonbryn

a)

Kan framkalla en allergisk reaktion.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.

b)

Yrkesmässig användning

b)

Endast för yrkesmässig användning.

Kan framkalla allergisk reaktion.

Använd skyddshandskar.

11

Diklorofen

Dichlorophene

97-23-4

202-567-1

 

0,5 %

 

Innehåller dichlorophene

12

Väteperoxid och andra föreningar eller blandningar som frigör väteperoxid, inklusive karbamidperoxid och zinkperoxid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Hårprodukter

12 % H2O2 (40 volymprocent), innehåll eller frigjort

 

a)

Använd skyddshandskar

a) b) c)

Innehåller hydrogen peroxide

Undvik kontakt med ögonen.

Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem.

b)

Hudprodukter

4 % H2O2, innehåll eller frigjort

c)

Nagelstärkare

2 % H2O2, innehåll eller frigjort

d)

Munprodukter

0,1 % H2O2, innehåll eller frigjort

 

 

13

Formaldehyd (2)

Formaldehyde

50-00-0

200-001-8

Nagelstärkare

5 % (som formaldehyd)

För andra syften än att förhindra uppkomst av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

Skydda nagelbanden med fett eller olja.

Innehåller formaldehyde (3).

14

Hydrokinon (4)

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

a)

Oxiderande färgämne för hårfärgning:

0,3 %

Allmän användning

Använd ej till ögonbryn

Ej för färgning av ögonfransar och ögonbryn

Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem

Innehåller hydroquinone

Yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

Innehåller hydroquinone

Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem

 

 

 

 

 

b)

System för konstgjorda naglar

0,02 % (efter blandning för användning)

Yrkesmässig användning

b)

Endast för yrkesmässig användning

Undvik kontakt med huden

Läs bruksanvisningen noggrant

15a

Kaliumhydroxid eller natriumhydroxid

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/ 1310-73-2

215-181-3/ 215-185-5

a)

Produkter för upplösning av nagelband

a)

5 % (5)

 

a)

Innehåller alkali

Undvik kontakt med ögonen

Kan orsaka blindhet

Förvaras oåtkomligt för barn

b)

Produkter för rakpermanentning

2 % (5)

Allmän användning

Innehåller alkali

Undvik kontakt med ögonen

Kan orsaka blindhet

Förvaras oåtkomligt för barn

 

 

 

 

 

 

4,5 % (5)

Yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

Undvik kontakt med ögonen

Kan orsaka blindhet.

c)

pH-reglerande i hårborttagningsprodukter

 

c)

pH < 12,7

c)

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med ögonen.

d)

Annan pH-reglering

 

d)

pH < 11

 

15b

Litiumhydroxid

Lithium hydroxide

1310-65-2

215-183-4

a)

Produkter för rakpermanentning

2 % (6)

1. Allmän användning

a)

Innehåller alkali.

Undvik kontakt med ögonen.

Kan orsaka blindhet.

Förvaras oåtkomligt för barn

4,5 % (6)

Yrkesmässig användning

Undvik kontakt med ögonen

Kan orsaka blindhet

b)

pH-reglerare för hårborttagningsprodukter

 

pH < 12,7

b)

Innehåller alkali.

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med ögonen.

c)

Annan användning – pH-reglerande (endast för produkter som sköljs av)

 

c) pH < 11

 

15c

Kalciumhydroxid

Calcium hydroxide

1305-62-0

215-137-3

a)

Produkter för rakpermanentning som innehåller två komponenter: Kalciumhydroxid och ett guanidinsalt

a)

7 % kalciumhydroxid

 

a)

Innehåller alkali.

Undvik kontakt med ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn

Kan orsaka blindhet.

b)

pH-reglerare för hårborttagningsprodukter

 

b)

pH-värde < 12,7

b)

Innehåller alkali.

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med ögonen.

c)

Andra användningsområden (t.ex. pH-reglerande, processhjälpmedel)

 

c)

pH-värde < 11

 

16

1-Naftol och dess salter

1-Naphtol

90-15-3

201-969-4

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Kan framkalla en allergisk reaktion

17

Natriumnitrit

Sodium nitrite

7632-00-0

231-555-9

Rostskydd

0,2 %

Använd ej med sekundära och/eller tertiära aminer eller andra ämnen som bildar nitrosaminer

 

18

Nitrometan

Nitromethane

75-52-5

200-876-6

Rostskydd

0,3 %

 

 

19

Flyttat eller struket

20

Flyttat eller struket

21

Cinkonan-9-ol, 6'-metoxi-, (8α, 9R)- och dess salter

Quinine

130-95-0

205-003-2

a)

Hårprodukter som sköljs av

a)

0,5 % (som kininbas)

 

 

b)

Hårprodukter som lämnas kvar

b)

0,2 % uttryckt som kininbas

 

 

22

Resorcinol (4)

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Oxiderande färgämne för hårfärgning

a) 5 %

Allmän användning

Använd ej till ögonbryn

Innehåller resorcinol

Skölj håret väl efter användning

Ej för färgning av ögonfransar eller ögonbryn

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem

Yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

Innehåller resorcinol.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem

 

 

 

 

 

b)

Hårvatten och schampo

0,5 %

 

Innehåller resorcinol

23

a)

Sulfider av alkalimetaller

 

 

 

a)

Hårborttagningsprodukter

a)

2 % (som svavel)

pH ≤ 12,7

a) b)

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med ögonen

b)

Sulfider av alkaliska jordartsmetaller

 

 

 

b)

Hårborttagningsprodukter

b)

6 % (som svavel)

24

Vattenlösliga zinksalter med undantag av zink 4-hydroxibensensulfonat (post 25) och zinkpyrition (post 101 och bilaga V post 8)

Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate

 

 

 

1 % (som zink)

 

 

25

Zink 4-hydroxibensen-sulfonat

Zinc phenolsulfonate

127-82-2

204-867-8

Deodoranter, antiperspiranter och adstringerande lotioner

6 % (som % vattenfri substans)

 

Undvik kontakt med ögonen.

26

Ammoniummonofluorfosfat

Ammonium monofluorophosphate

20859-38-5/ 66115-19-3

 

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller ammoniummonofluorfosfat

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

27

Dinatriumfluorfosfat

Sodium monofluorophosphate

10163-15-2/ 7631-97-2

233-433-0/ 231-552-2

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller sodium monofluorophosphate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

28

Dikaliumfluorfosfat

Potassium monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller potassium monofluorophosphate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

29

Kalciumfluorfosfat

Calcium monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Munrpdukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller calcium monofluorophosphate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

30

Kalciumfluorid

Calcium fluoride

7789-75-5

232-188-7

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller calcium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

31

Natriumfluorid

Sodium fluoride

7681-49-4

231-667-8

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller sodium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

32

Kaliumfluorid

Potassium fluoride

7789-23-3

232-151-5

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller potassium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

33

Ammoniumfluorid

Ammonium fluoride

12125-01-8

235-185-9

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller ammonium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

34

Aluminiumfluorid

Aluminium fluoride

7784-18-1

232-051-1

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller aluminium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

35

Tennfluorid

Stannous fluoride

7783-47-3

231-999-3

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller stannous fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

36

Hexadecylammoniumfluorid

Cetylamine hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller cetylamine hydrofluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

37

3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxietylammonio) propylbis (2-hydroxietyl) ammoniumdifluorid

 

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller 3-(N-hexadecyl-N-2-hydroxietylammonio) propyl-bis (2-hydroxietyl) ammoniumdifluorid

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

38

N,N',N'-Tris(polyoxietylen)-N-hexadecylpropylendiamindihydrofluorid

 

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller N,N',N'-tris (polyoxietylen)-N-hexa-decylpropylendiamindihydrofluorid

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

39

9-Oktadecenamin, hydrofluorid

Octadecenyl-ammonium fluoride

2782-81-2

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller octadecenyl-ammonium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

40

Dinatriumhexafluorsilikat

Sodium fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller sodium fluorosilicate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

41

Dikaliumhexafluorsilikat

Potassium fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller potassium fluorosilicate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott.”

42

Ammoniumhexafluorsilikat

Ammonium fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller ammonium fluorosilicate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

43

Magnesiumhexafluorsilikat

Magnesium fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller magnesium fluorosilicate

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

44

1,3-Bis (hydroximetyl) imidazolidin-2-tion

Dimethylol ethylene thiourea

15534-95-9

239-579-1

a)

Hårprodukter

a)

2 %

a)

Använd ej i aerosolbehållare (sprayer)

Innehåller dimethylol ethylene thiourea

b)

Nagelprodukter

b)

2 %

b)

Produktens pH < 4

45

Bensylalkohol (7)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

Lösningsmedel, parfymer och smakämnen

 

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten

 

46

6-Metylkumarin

6-Methylcoumarin

92-48-8

202-158-8

Munprodukter

0,003 %

 

 

47

3-Pyridinmetanolhydrofluorid

Nicomethanol hydrofluoride

62756-44-9

Munprodukter

0,15 % (som F) Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller nicomethanol hydrofluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

48

Silvernitrat

Silver nitrate

7761-88-8

231-853-9

Endast för färgning av ögonfransar och ögonbryn

4 %

 

Innehåller silver nitrate

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

49

Selendisulfid

Selenium disulphide

7488-56-4

231-303-8

Mjällschampo

1 %

 

Innehåller selenium disulphide

Undvik kontakt med ögon eller skadad hud

50

Aluminiumzirkoniumkloridhydroxidkomplex

AlxZr(OH)yClz och aluminiumzirkoniumkloridhydroxidglycinkomplex

 

 

 

Antiperspirant

20 % (som vattenfri aluminiumzirkoniumkloridhydroxid)

5,4 % (som zirkonium)

1.

Förhållandet mellan antalet aluminium- och zirkoniumatomer måste vara mellan 2 och 10

2.

Förhållandet mellan antalet (Al + Zr)-atomer och kloratomer måste vara mellan 0,9 och 2,1

3.

Använd ej i aerosolbehållare (sprayer)

Använd inte på skadad eller irriterad hud

51

Kinolin-8-ol och bis(8-hydroxikinolin)sulfat

Oxyquinoline and oxyquinoline sulfate

148-24-3/ 134-31-6

205-711-1/ 205-137-1

Stabiliseringsmedel för väteperoxid i hårprodukter som sköljs av

0,3 % (som bas)

 

 

Stabiliseringsmedel för väteperoxid i hårprodukter som lämnas kvar

0,03 % (som bas)

 

 

52

Metanol

Methyl alcohol

67-56-1

200-659-6

Denatureringsmedel för etanol och isopropylalkohol

5 % (som % etanol och isopropylalkohol)

 

 

53

Etidronsyra och dess salter (1-hydroxietyliden-di-fosfonsyra) och dess salter

Etidronic acid

2809-21-4

220-552-8

a)

Hårprodukter

1,5 % (som etidronsyra)

 

 

b)

Tvål

0,2 % (som etidronsyra)

 

 

54

1-Fenoxi-propan-2-ol (8)

Phenoxyisopropanol

770-35-4

212-222-7

Använd endast i produkter som sköljs av

Använd ej i munprodukter

2 %

För andra syften än att förhindra uppkomst av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

 

55

Flyttat eller struket

56

Magnesiumfluorid

Magnesium fluoride

7783-40-6

231-995-1

Munprodukter

0,15 % (som F). Vid blandning med andra fluorföreningar som är tillåtna enligt denna bilaga får den totala koncentrationen F inte överstiga 0,15 %

 

Innehåller magnesium fluoride

För tandkräm som innehåller mellan 0,1 och 0,15 % fluorid, och som inte redan har märkts som olämplig för barn (exempelvis ”Endast för vuxna”) är följande märkning obligatorisk:

”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”

57

Strontiumklorid hexahydrat

Strontium chloride

10476-85-4

233-971-6

a)

Munprodukter

3,5 % (som strontium). Vid blandning med andra tillåtna strontiumföreningar får den totala koncentrationen strontium inte överstiga 3,5 %

 

Innehåller strontium chloride

Bör inte användas regelbundet av barn.

b)

Schampo och ansiktsprodukter

2,1 % (som strontium). Vid blandning med andra tilllåtna strontiumföreningar får den totala koncentrationen strontium inte överstiga 2,1 %

 

 

58

Strontiumacetat hemihydrat

Strontium acetate

543-94-2

208-854-8

Munprodukter

3,5 % (som strontium). Vid blandning med andra tillåtna strontiumföreningar får den totala koncentrationen strontium inte överstiga 3,5 %

 

Innehåller strontium acetate

Bör inte användas regelbundet av barn.

59

Talk: hydratiserat magnesiumsilikat

Talc

14807-96-6

238-877-9

a)

Puderprodukter avsedda att användas på barn under tre år

b)

Andra produkter

 

 

a)

Håll pudret borta från barnets näsa och mun

60

Fettsyredialkylamider och dialkanolamider

 

 

 

 

Högsta sekundäraminhalt: 0,5 %

Använd ej med nitroserande system

Högsta sekundäraminhalt: 5 % (gäller råmaterial)

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

61

Monoalkylaminer, monoalkanolaminer och deras salter

 

 

 

 

Högsta sekundäraminhalt: 0,5 %

Använd ej med nitroserande system - Lägsta renhetsgrad: 99 %

Högsta sekundäraminhalt: 0,5 % (gäller råmaterial)

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

62

Trialkylaminer, trialkanolaminer och deras salter

 

 

 

a)

Produkter som lämnas kvar

b)

Produkter som sköljs av

a)

2,5 %

a) b)

Använd ej med nitroserande system

Lägsta renhetsgrad: 99 %

Högsta sekundäraminhalt: 0,5 % (gäller råmaterial)

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

63

Strontiumhydroxid

Strontium hydroxide

18480-07-4

242-367-1

pH-reglerande i hårborttagningsprodukter

3,5 % (som strontium)

pH ≤ 12,7

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med ögonen.

64

Strontiumperoxid

Strontium peroxide

1314-18-7

215-224-6

Hårprodukter som sköljs av

4,5 % (som strontium)

Alla produkter måste uppfylla kraven för frisläppande av väteperoxid

Yrkesmässig användning

Undvik kontakt med ögonen

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem

Endast för yrkesmässig användning

Använd skyddshandskar

65

Bensalkoniumklorid, -bromid och -sackarinat (9)

Benzalkonium bromide

91080-29-4

293-522-5

Hårprodukter som sköljs av

3 % (som bensalkoniumklorid)

Koncentrationen av bensalkoniumklorid, -bromid och -sackarinat som har en alkylkedja med upp till 14 kolatomer får inte överstiga 0,1 % i den färdiga produkten (som bensalkoniumklorid)

Undvik kontakt med ögonen

 

 

 

 

 

 

 

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten

 

Benzalkonium chloride

63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9

264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/ 287-089-1

Benzalkonium saccharinate

68989-01-5

273-545-7

66

Polyakrylamider

 

 

 

a)

Kroppsprodukter som lämnas kvar

 

a)

Maximal tillåten resthalt av akrylamid 0,1 mg/kg

 

b)

Övriga produkter

 

b)

Maximal tillåten resthalt av akrylamid 0,5 mg/kg

 

67

2-Bensylidenheptanal

Amyl cinnamal

122-40-7

204-541-5

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

68

Bensylalkohol

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

69

Kanelalkohol

Cinnamyl alcohol

104-54-1

203-212-3

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

70

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal

Citral

5392-40-5

226-394-6

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

71

Fenol, 2-metoxi-4-(2-propenyl)

Eugenol

97-53-0

202-589-1

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

72

7-Hydroxicitronellal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

73

Fenol, 2-metoxi-4-(1-propenyl)-

Isoeugenol

97-54-1

202-590-7

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

74

2-Pentyl-3-fenylprop-2-en-1-ol

Amylcinnamyl alcohol

101-85-9

202-982-8

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

75

Bensylsalicylat

Benzyl salicylate

118-58-1

204-262-9

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

76

3-Fenyl-2-propenal

Cinnamal

104-55-2

203-213-9

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

77

2H-1-Bensopyran-2-on

Coumarin

91-64-5

202-086-7

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

78

2,6-Oktadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2E)-

Geraniol

106-24-1

203-377-1

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

79

3 och 4-(4-Hydroxi-4-metylpentyl)-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

51414-25-6/ 31906-04-4

257-187-9/ 250-863-4

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

80

4-Metoxibensylalkohol

Anise alcohol

105-13-5

203-273-6

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

81

2-Propensyra, 3-fenyl, fenylmetylester

Benzyl cinnamate

103-41-3

203-109-3

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

82

2,6,10-Dodekatrien-1-ol, 3,7,11-trimetyl-

Farnesol

4602-84-0

225-004-1

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

83

2-(4-tert-Butylbensyl)propionaldehyd

Butylphenyl methylpropional

80-54-6

201-289-8

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

84

1,6-Oktadien-3-ol, 3,7-dimetyl-

Linalool

78-70-6

201-134-4

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

85

Bensylbensoat

Benzyl benzoate

120-51-4

204-402-9

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

86

Citronellol/(±)-3,7-Dimetyl-6-okten-1-ol

Citronellol

106-22-9/ 26489-01-0

203-375-0/ 247-737-6

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

87

2-Bensylidenoktanal

Hexyl cinnamal

101-86-0

202-983-3

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

88

(4R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

89

Metylheptinkarbonat

Methyl 2-octynoate

111-12-6

203-836-6

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

90

3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

alpha-Isomethyl ionone

127-51-5

204-846-3

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

91

Extrakt av slånlav

Evernia prunastri extract

90028-68-5

289-861-3

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

92

Extrakt av gällav

Evernia furfuracea extract

90028-67-4

289-860-8

 

 

Förekomst av ämnet måste anges i den förteckning över beståndsdelar som avses i artikel 19.1 g om dess koncentration överstiger:

0,001 % i produkter som lämnas kvar

0,01 % i produkter som sköljs av

 

93

2,4-Diamino-pyrimidin-3-oxid

Diaminopyrimidine oxide

74638-76-9

Hårprodukter

1,5 %

 

 

94

Dibensoylperoxid

Benzoyl peroxide

94-36-0

202-327-6

System för konstgjorda naglar

0,7 % (efter blandning för användning)

Yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

Undvik kontakt med huden

Läs bruksanvisningen noggrant

95

Hydrokinonmetyleter/mekvinol

p-Hydroxyanisol

150-76-5

205-769-8

System för konstgjorda naglar

0,02 % (efter blandning för användning)

Yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning

Undvik kontakt med huden

Läs bruksanvisningen noggrant

96

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen

Musk xylene

81-15-2

201-329-4

Alla kosmetiska produkter, med undantag för munprodukter

a)

1,0 % i parfymer

b)

0,4 % i eau de toilette

c)

0,03 % i övriga produkter

 

 

97

4'-tert-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetofenon

Musk ketone

81-14-1

201-328-9

Alla kosmetiska produkter, med undantag för munprodukter

a)

1,4 % i parfymer

b)

0,56 % i eau de toilette

c)

0,042 % i övriga produkter

 

 

98

2-Hydroxibensoesyra (10)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Hårvårdsprodukter som sköljs av

b)

Andra produkter

a)

3,0 %

b)

2,0 %

Får inte användas i beredningar för barn under tre år, utom för schampon.

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

Får inte användas till barn under tre år (11)

99

Oorganiska sulfiter och bisulfiter (12)

 

 

 

a)

Oxidativa hårfärgningsmedel

a)

0,67 % (som fri SO2)

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

 

b)

Produkter för rakpermanentning

b)

6,7 % (som fri SO2)

c)

Brun utan sol-produkter för ansiktet

c)

0,45 % (som fri SO2)

d)

Andra brun utan sol-produkter

d)

0,40 % (som fri SO2)

100

Triklokarban (13)

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

Produkter som sköljs av

1,5 %

Renhetskriterier:

3,3',4,4'-tetraklorazobensen ≤ 1 ppm

3,3',4,4'-tetraklorazoxibensen ≤ 1 ppm

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

 

101

Zinkpyrition (14)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

Hårprodukter som lämnas kvar

0,1 %

För andra syften än att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkten. Detta syfte måste framgå av presentationen av produkten.

 

102

Metyleugenol

Methyl eugenol

93-15-2

202-223-0

Exklusiva parfymer

0,01 %

 

 

Eau de toilette

0,004 %

Parfymkrämer

0,002 %

I övriga produkter som lämnas kvar och munprodukter

0,0002 %

Produkter som sköljs av

0,001 %

215

4-Amino-3-nitrofenol och dess salter

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

a) b)

Kan framkalla en allergisk reaktion

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

3,0 %

216

Naftalen-2,7-diol och dess salter

Naphthalene-2,7-diol

582-17-2

209-478-7

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

1,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

217

3-Aminofenol och dess salter

3-Aminophenol

591-27-5

209-711-2

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

218

2,6-Dihydroxi-3,4-dimetylpyridin och dess salter

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

219

1-Hydroxi-3-nitro-4-(3-hydroxipropylamino)-bensen och dess salter

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

5,2 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 2,6 %

Använd ej efter 31.12.2009

a) b)

Kan framkalla en allergisk reaktion

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

2,6 %

220

1-[(2'-Metoxietyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxietyl) amino]bensen och dess salter

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

a) b)

Kan framkalla en allergisk reaktion

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

2,0 %

221

1-Metyl-3-nitro-4-(β-hydroxietyl)aminobensen och dess salter

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

a) b)

Kan framkalla en allergisk reaktion

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

1,0 %

222

1-Hydroxi-2-β-hydroxietylamino-4,6-dinitrobensen och dess salter

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

a) b)

Kan framkalla en allergisk reaktion

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

2,0 %

223

4-Metylaminofenol och dess salter

p-Methylaminophenol

150-75-4

205-768-2

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

224

1-(3-Hydroxipropylamino)-2-nitro-4-bis(2-hydroxietylamino)bensen och dess salter

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

225

1-(β-Hydroxietyl)amino-2-nitro-4-N-etyl-N-(β-hydroxietyl)aminobensen och dess salter

HC Blue No 12

104516-93-0

407-020-2

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

1,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,75 %

Använd ej efter 31.12.2009

a) b)

Kan framkalla en allergisk reaktion

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

1,5 %

226

4,4'-[1,3-Propandiylbis(oxi)]bisbensen-1,3-diamin och dess salter

1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane

81892-72-0

279-845-4

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

227

3-Amino-2,4-diklorfenol och dess salter

3-Amino-2,4-dichlorophenol

61693-43-4

262-909-0

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

228

3-Metyl-1-fenyl-5-pyrazolon och dess salter

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

0,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,25 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

229

5-[(2-Hydroxietyl)amino]-o-kresol och dess salter

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

230

3,4-Dihydro-2H-1,4-bensoxazin-6-ol och dess salter

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

231

1,5-Bis(β-hydroxietyl)amino-2-nitro-4-klorbensen och dess salter

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

0,2 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

232

3,5-Diamino-2,6-dimetoxipyridin och dess salter

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

85679-78-3/56216-28-5

-260-062-1

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

0,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,25 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

233

1-(2-Aminoetyl)amino-4-(2-hydroxietyl)oxi-2-nitrobensen och dess salter

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

234

Etanol, 2-[(4-amino-2-metyl-5-nitrofenyl)amino]- och dess salter

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

0,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,25 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

0,5 %

235

2-[3-(Metylamino)-4-nitrofenoxi]etanol och dess salter

3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

236

2-[(2-Metoxi-4-nitrofenyl)amino]etanol och dess salter

2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole

66095-81-6

266-138-0

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

237

2,2'-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino]bisetanolhydroklorid och andra salter

HC Red No 13

94158-13-1

303-083-4

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

2,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,25 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

2,5 %

238

Naftalen-1,5-diol och dess salter

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

239

Hydroxipropyl-bis(N-hydroxietyl-p-fenylendiamin och dess salter

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenyldiamine) HCl

128729-30-6

416-320-2

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

Kan framkalla en allergisk reaktion

240

2-Aminofenol och dess salter

o-Aminophenol

95-55-6

202-431-1

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

241

5-Amino-o-kresol och dess salter

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

242

2-(2,4-Diaminofenoxi)etanol och dess salter

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

66422-95-5

266-357-1

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

4,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 2,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

243

1,3-Bensendiol, 2-metyl- och dess salter

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

244

4-Amino-m-kresol och dess salter

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

245

2-[(3-Amino-4-metoxifenyl)amino]etanol och dess salter

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

83763-47-7

280-733-2

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

246

Hydroxietyl-3,4-metylendioxianilin 2-(1,3-bensodioxol-5-ylamino)etanolhydroklorid och andra salter

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCI

81329-90-0

303-085-5

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

247

2,2'-[[4-[(2-Hydroxietyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisetanol och dess salter

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,8 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

248

4-[(2-Hydroxietyl)amino]-3-nitrofenol och dess salter

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

6,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 3,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

6,0 %

249

1-(β-Ureidoetyl)amino-4-nitrobensen och dess salter

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

0,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,25 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

0,5 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroxipropyl)amino-5-klorobensen och 1,4-bis-(2',3'-dihydroxipropyl)amino-2-nitro-5-klorobensen och dess salter

HC Red No 10 + HC Red No 11

95576-89-9 och 95576-92-4

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

1,0 %

251

Fenol, 2-kloro-6-(etylamino)-4-nitro- och dess salter

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

3,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,5 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

3,0 %

252

2-Amino-6-kloro-4-nitrofenol och dess salter

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

2,0 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 1,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

2,0 %

253

[4-[(4-Anilino-1-naftyl)[4-(dimetylamino)fenyl]metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammoniumklorid (CI 44045) och andra salter

Basic Blue 26 (CI 44045)

2580-56-5

219-943-6

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

0,5 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,25 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

0,5 %

254

Dinatrium-5-amino-4-hydroxi-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat (CI 17200) och andra salter

Acid Red 33 (CI 17200)

3567-66-6

222-656-9

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

255

Dinatrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxinaftalen-1-sulfonat (CI 14700) och andra salter

Ponceau SX (CI 14700)

4548-53-2

224-909-9

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

256

(4-(4-Aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dienyliden)metyl)-2-metylanilinhydroklorid (CI 42510) och andra salter

Basic Violet 14 (CI 42510)

632-99-5

211-189-6

a)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

a)

0,3 %

I kombination med väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid applicering 0,15 %

Använd ej efter 31.12.2009

 

b)

Icke-oxiderande färgämnen för hårfärgning

b)

0,3 %


(1)  Dessa ämnen får användas enbart eller i kombination förutsatt att summan av delhalterna av vart och ett av dem uttryckt med referens till den maximalt tillåtna halten för vart och ett av dem inte överstiger 1.

(2)  Som konserveringsmedel se bilaga V, nr 5.

(3)  Endast om koncentrationen överstiger 0,05 %.

(4)  Dessa ämnen får användas enbart eller i kombination förutsatt att summan av delhalterna av vart och ett av dem uttryckt med referens till den maximalt tillåtna halten för vart och ett av dem inte överstiger 2.

(5)  Mängden natrium-, kalium- eller litiumhydroxid uttrycks i massa natriumhydroxid. Vid blandningar får summan inte överskrida de gränser som anges i kolumn g.

(6)  Mängden natrium-, kalium- eller litiumhydroxid uttrycks i massa natriumhydroxid. Vid blandningar får summan inte överskrida de gränser som anges i kolumn g.

(7)  Som konserveringsmedel se nr 34 i bilaga V.

(8)  Som konserveringsmedel, se nr 43 i bilaga V.

(9)  Som konserveringsmedel se nr 54 i bilaga V.

(10)  Som konserveringsmedel, se nr 3 i bilaga V.

(11)  Endast för produkter som kan tänkas användas till barn under tre år och som är i långvarig kontakt med huden.

(12)  Som konserveringsmedel, se nr 9 i bilaga V.

(13)  Som konserveringsmedel, se nr 23 i bilaga V.

(14)  Som konserveringsmedel, se nr 8 i bilaga V.


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER FÄRGÄMNEN SOM ÄR TILLÅTNA I KOSMETISKA PRODUKTER

Inledning

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna förordning ska ett färgämne omfatta salter och substratpigment, och när ett färgämne är uttryckt som ett specifikt salt ska dess andra salter och substratpigment också omfattas.

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Villkor

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn

Färgindex Nummer/beteckning enligt ordlistan över generiska beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Färg

Produkttyp, kroppsdel

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övrigt

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1

Natriumtris(1,2-naftokinon-1-oximato-O,O')ferrat(1-)

10006

 

 

Grön

Produkter som sköljs av

 

 

 

2

Trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxiimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrat(3-)

10020

 

 

Grön

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

3

Dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaftalen-2-sulfonat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

10316

 

 

Gul

Använd ej i ögonprodukter

 

 

 

4

2-[(4-Metyl-2-nitrofenyl)azo]-3-oxo-N-fenylbutyramid

11680

 

 

Gul

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

5

2-[(4-Klor-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-klorfenyl)-3-oxobutyramid

11710

 

 

Gul

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

6

2-[(4-Metoxi-2-nitrofenyl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramid

11725

 

 

Orange

Produkter som sköljs av

 

 

 

7

4-(Fenylazo)resorcinol

11920

 

 

Orange

 

 

 

 

8

4-[(4-Etoxifenyl)azo]naftol

12010

 

 

Röd

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

9

1-[(2-Klor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

12085

 

 

Röd

 

3 %

 

 

10

1-[(4-Metyl-2-nitrofenyl)azo]-2-naftol

12120

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

11

3-Hydroxi-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-triklorfenyl)azo]naftalen-2-karboxamid

12370

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

12

N-(4-Klor-2-metylfenyl)-4-[(4-klor-2-metylfenyl)azo]-3-hydroxinaftalen-2-karboxamid

12420

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

13

4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-N-(2,5-dimetoxifenyl)-3-hydroxinaftalen-2-karboxamid

12480

 

 

Brun

Produkter som sköljs av

 

 

 

14

N-(5-Klor-2,4-dimetoxifenyl)-4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxifenyl]azo]-3-hydroxinaftalen-2-karboxamid

12490

 

 

Röd

 

 

 

 

15

2,4-Dihydro-5-metyl-2-fenyl-4-(fenylazo)-3H-pyrazol-3-on

12700

 

 

Gul

Produkter som sköljs av

 

 

 

16

Dinatrium-2-amino-5-[(4-sulfonatofenyl)azo]bensensulfonat

13015

 

 

Gul

 

 

 

 

17

Natrium-4-(2,4-dihydroxifenylazo)bensensulfonat

14270

 

 

Orange

 

 

 

 

18

Dinatrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxinaftalen-1-sulfonat

14700

 

 

Röd

 

 

 

 

19

Dinatrium-4-hydroxi-3-[(4-sulfonatonaftyl)azo]naftalensulfonat

14720

 

222-657-4

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 122)

 

20

Dinatrium-6-[(2,4-dimetyl-6-sulfonatofenyl)azo]-5-hydroxinaftalen-1-sulfonat

14815

 

 

Röd

 

 

 

 

21

Natrium-4-[(2-hydroxi-1-naftyl)azo]bensensulfonat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

15510

 

 

Orange

Använd ej i ögonprodukter

 

 

 

22

Kalciumdinatriumbis[2-klor-5-[(2-hydroxi-1-naftyl)azo]-4-sulfonatobensoat]

15525

 

 

Röd

 

 

 

 

23

Bariumbis[4-[(2-hydroxi-1-naftyl)azo]-2-metylbensensulfonat]

15580

 

 

Röd

 

 

 

 

24

Natrium-4-[(2-hydroxi-1-naftyl)azo]naftalensulfonat

15620

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

25

Natrium-2-[(2-hydroxinaftyl)azo]naftalensulfonat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

15630

 

 

Röd

 

3 %

 

 

26

Kalciumbis[3-hydroxi-4-(fenylazo)-2-naftoat]

15800

 

 

Röd

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

27

Dinatrium-3-hydroxi-4-[(4-metyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

15850

 

226-109-5

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 180)

 

28

Dinatrium-4-[(5-klor-4-metyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxi-2-naftoat och och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

15865

 

 

Röd

 

 

 

 

29

Kalcium-3-hydroxi-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoat

15880

 

 

Röd

 

 

 

 

30

Dinatrium-6-hydroxi-5-[(3-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonat

15980

 

 

Orange

 

 

 

 

31

Dinatrium-6-hydroxi-5-[(4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

15985

 

220-491-7

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 110)

 

32

Dinatrium-6-hydroxi-5-[(2-metoxi-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naftalen-2-sulfonat

16035

 

247-368-0

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 129)

 

33

Trinatrium-3-hydroxi-4-[(4'-sulfonatonaftyl)azo]naftalen-2,7-disulfonat

16185

 

213-022-2

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 123)

 

34

Dinatrium-7-hydroxi-8-(fenylazo)naftalen-1,3-disulfonat

16230

 

 

Orange

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

35

Trinatrium-1-(1-naftylazo)-2-hydroxinaftalen-4', 6,8-trisulfonat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

16255

 

220-036-2

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 124)

 

36

Tetranatrium-7-hydroxi-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-1,3,6-trisulfonat

16290

 

 

Röd

 

 

 

 

37

Dinatrium-5-amino-4-hydroxi-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

17200

 

 

Röd

 

 

 

 

38

Dinatrium-5-acetylamino-4-hydroxi-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

18050

 

223-098-9

Röd

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 128)

 

39

2,7-Naftalendisulfonsyra, 3-[(4-cyklohexyl-2-metylfenyl)azo]-4-hydroxi-5-[[(4-metylfenyl)sulfonyl]amino]-, dinatriumsalt

18130

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

40

Vätebis[2-[(4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]bensoato(2)]kromat(1-)

18690

 

 

Gul

Produkter som sköljs av

 

 

 

41

Dinatriumvätebis[5-klor-3-[(4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxibensensulfonato(3-)]kromat(3-)

18736

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

42

Natrium-4-(3-hydroxi-5-metyl-4-fenylazopyrazol-2-yl)bensensulfonat

18820

 

 

Gul

Produkter som sköljs av

 

 

 

43

Dinatrium-2,5-diklor-4-5-hydroxi-3-metyl-4-(sulfofenylazo)pyrazol-1-yl)bensensulfonat

18965

 

 

Gul

 

 

 

 

44

Trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfofenyl)-4-((4-sulfofenyl)azo)pyrazol-3-karboxylat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

19140

 

217-699-5

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 102)

 

45

N, N'-[3,3'-Dimetyl(1,1'-bifenyl)-4,4'-diyl]bis[2-[(2,4-diklorfenyl)azo]-3-oxobutyramid]

20040

 

 

Gul

Produkter som sköljs av

 

Maximal 3,3'-dimetylbensidinkoncentration i färgämnet: 5 ppm

 

46

Natrium-4-amino-5-hydroxi-3-((4-nitrofenyl)azo)-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

20470

 

 

Svart

Produkter som sköljs av

 

 

 

47

2,2'-[[3,3'-Diklor(1,1'-bifenyl)-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutyramid]

21100

 

 

Gul

Produkter som sköljs av

 

Maximal 3,3'-dimetylbensidinkoncentration i färgämnet: 5 ppm

 

48

2,2'-[[3,3'-Diklor(1,1'-bifenyl)-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[N-(4-klor-2,5-dimetoxifenyl)-3-oxobutyramid]

21108

 

 

Gul

Produkter som sköljs av

 

Maximal 3,3'-dimetylbensidinkoncentration i färgämnet: 5 ppm

 

49

2,2'-[Cyklohexylidenbis[(2-metyl-4,1-fenylen)azo]]bis(4-cyklohexylfenol)

21230

 

 

Gul

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

50

Dinatrium-4,6-dihydroxi-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroxi-7-[(fenylsulfonyl)oxi]-3-sulfonato-2-naftyl]azo]fenyl]cyklohexyl]fenyl]azo]naftalen-2-sulfonat

24790

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

51

1-[4-(Fenylazo)fenylazo]-2-naftol

26100

 

 

Röd

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

Renhetskriterier:

anilin ≤ 0,2 %

2-naftol ≤ 0,2 %

4-aminoazobensen ≤ 0,1 %

1-(fenylazo)-2-naftol ≤ 3 %

1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol ≤ 2 %

 

52

Tetranatrium-6-amino-4-hydroxi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftalen-2,7-disulfonat

27755

 

 

Svart

 

 

 

 

53

Tetranatrium-1-acetamido-2-hydroxi-3-[4-[(4-sulfonatofenylazo)-7-sulfonato-1-naftylazo]]naftalen-4,6-disulfonat

28440

 

219-746-5

Svart

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 151)

 

54

Bensensulfonsyra, 2,2'-(1,2-etendiyl)bis (5-nitro), dinatriumsalt, reaktionprodukter med 4-[(4-aminofenyl)azo]bensensulfonsyra, natriumsalter

40215

 

 

Orange

Produkter som sköljs av

 

 

 

55

β-Karoten

40800

 

230-636-6

Orange

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E160a)

 

56

8'-Apo-β-karoten-8'-al

40820

 

 

Orange

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 160c)

 

57

Etyl-8'-apo-β-karoten-8'-oat

40825

 

214-173-7

Orange

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 160f)

 

58

Kantaxantin

40850

 

208-187-2

Orange

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 161g)

 

59

Väte[4-[4-(dietylamino)-2',4'-disulfonatobenshydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dietylammonium, natriumsalt

42045

 

 

Blå

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

60

Bis[väte-[4-[4-(dietylamino)-5'-hydroxi-2',4'-disulfonatobenshydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dietylammonium], kalciumsalt (2:1) och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

42051

 

222-573-8

Blå

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 131)

 

61

Diväte-(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonatobensyl)amino](4-hydroxi-2-sulfonatobenshydryliden)]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobensyl)ammonium, dinatriumsalt

42053

 

 

Grön

 

 

 

 

62

Väte(bensyl)[4-[[4-(bensyletylamino)]fenyl](2,4-disulfonatofenyl)metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](etyl)ammonium, natriumsalt

42080

 

 

Blå

Produkter som sköljs av

 

 

 

63

Diväte(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonatobensyl)]amino]-2'-sulfonatobenshydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden(3-sulfonatobensyl)ammonium, dinatriumsalt

42090

 

223-339-8

Blå

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 133)

 

64

Väte[4-[(2-klorfenyl)[4-[etyl(3-sulfonatobensyl)amino]fenyl]metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](etyl)(3-sulfonatobensyl)ammonium, natriumsalt

42100

 

 

Grön

Produkter som sköljs av

 

 

 

65

Väte-[4-[(2-klorfenyl)[4-[etyl(3-sulfonatobensyl)amino]-o-tolyl]metylen]-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden](etyl)(3-sulfonatobensyl)ammonium, natriumsalt

42170

 

 

Grön

Produkter som sköljs av

 

 

 

66

[4-(4-Aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dienyliden)metyl]-2-metylanilinhydroklorid

42510

 

 

Violett

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

67

4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-o-toluidin- monohydroklorid

42520

 

 

Violett

Produkter som sköljs av

5 ppm

 

 

68

Väte-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-[etyl[(3-sulfonatobensyl)amino]-o-tolyl]metylen]-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden](etyl)(3-sulfonatobensyl)ammonium, natriumsalt

42735

 

 

Blå

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

69

[4-[(4-Anilino-1-naftyl)[4-(dimetylamino)fenyl]metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammoniumklorid

44045

 

 

Blå

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

70

Väte-[4-[4-(dimetylamino)-α-(2-hydroxi-3,6-disulfonato-1-naftyl)bensyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammonium, mononatriumsalt

44090

 

221-409-2

Grön

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 142)

 

71

Väte-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xantylium, natriumsalt

45100

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

72

Väte-9-(2-karboxylatofenyl)-3-(2-metylanilino)-6-(2-metyl-4-sulfoanilino)xantylium, mononatriumsalt

45190

 

 

Violett

Produkter som sköljs av

 

 

 

73

Väte-9-(2,4-disulfonatofenyl)-3,6-bis(etylamino)-2,7-dimetylxantylium, mononatriumsalt

45220

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

74

Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanten-9-yl)bensoat

45350

 

 

Gul

 

6 %

 

 

75

4',5'-Dibrom-3',6'-dihydroxispiro[isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten]-3-on och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

45370

 

 

Orange

 

 

Inte mer än 1 % 2-(-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra och 2 % 2-(brom-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra

 

76

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanten-9-yl)bensoat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

45380

 

 

Röd

 

 

Inte mer än 1 % 2-(-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra och 2 % 2-(brom-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra

 

77

3',6'-Dihydroxi-4',5'-dinitrospiro[isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten]-3-on

45396

 

 

Orange

 

1 % vid användning i läpprodukter

Endast i form av fri syra vid användning i läpprodukter

 

78

Dikalium-3,6-dikloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanten-9-yl)bensoat

45405

 

 

Röd

Använd ej i ögonprodukter

 

Inte mer än 1 % 2-(-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra och 2 % 2-(brom-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra

 

79

3,4,5,6-Tetraklor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6-hydroxi-3-oxoxanten-9-yl)bensoesyra och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

45410

 

 

Röd

 

 

Inte mer än 1 % 2-(-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra och 2 % 2-(brom-6-hydroxi-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoesyra

 

80

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-6-oxido-3-oxoxanten-9-yl)bensoat och dess olösliga barium-, strontium- och zirkoniumsubstratpigment, salter och pigment

45430

 

240-474-8

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 127)

 

81

1,3-Isobensofurandion, reaktionsprodukter med metylkinolin och kinolin

47000

 

 

Gul

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

82

1H-inden-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinyl)-, sulfonerad, natriumsalter

47005

 

305-897-5

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 104)

 

83

Väte-9-[(3-metoxifenyl)amino]-7-fenyl-5-(fenylamino)-4,10-disulfonatobenso[a]fenazinium, natriumsalt

50325

 

 

Violett

Produkter som sköljs av

 

 

 

84

Sulfonerad nigrosin

50420

 

 

Svart

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

85

8,18-Diklor-5,15-dietyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazin

51319

 

 

Violett

Produkter som sköljs av

 

 

 

86

1,2-Dihydroxiantrakinon

58000

 

 

Röd

 

 

 

 

87

Trinatrium-8-hydroxipyren-1,3,6-trisulfonat

59040

 

 

Grön

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

88

1-Anilino-4-hydroxiantrakinon

60724

 

 

Violett

Produkter som sköljs av

 

 

 

89

1-Hydroxi-4-(p-toluidino)antrakinon

60725

 

 

Violett

 

 

 

 

90

Natrium-4-[(9,10-dihydro-4-hydroxi-9,10-dioxo-1-antryl)amino]toluen-3-sulfonat

60730

 

 

Violett

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

91

1,4-Bis(p-tolylamino)antrakinon

61565

 

 

Grön

 

 

 

 

92

Dinatrium-2,2'-(9,10-dioxoantracen-1,4-diyldiimino)bis(5-metylsulfonat)

61570

 

 

Grön

 

 

 

 

93

Natrium-3,3'-(9,10-dioxoantracen-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-trimetylbensensulfonat)

61585

 

 

Blå

Produkter som sköljs av

 

 

 

94

Natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat

62045

 

 

Blå

Produkter som sköljs av

 

 

 

95

6,15-Dihydroantrazin-5,9,14,18-tetron

69800

 

 

Blå

 

 

 

 

96

7,16-Diklor-6,15-dihydroantrazin-5,9,14,18-tetron

69825

 

 

Blå

 

 

 

 

97

Bisbensimidazo(2,1-b: 2',1'-i)benso[lmn](3,8)fenantrolin-8,17-dion

71105

 

 

Orange

Använd ej i produkter som används på slemhinnor

 

 

 

98

2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on

73000

 

 

Blå

 

 

 

 

99

Dinatrium-5,5'-[2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on]disulfonat

73015

 

212-728-8

Blå

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 132)

 

100

6-Klor-2-[6-klor-4-metyl-3-oxobenso[b]tien-2(3H)-yliden]-4-metylbenso[b]tiofen-3(2H)-on

73360

 

 

Röd

 

 

 

 

101

5-Klor-2-[5-klor-7-metyl-3-oxobenso[b]tien-2(3H)-yliden]-7-metylbenso[b]tiofen-3(2H)-on

73385

 

 

Violett

 

 

 

 

102

5,12-Dihydrokino(2,3-b)akridin-7,14-dion

73900

 

 

Violett

Produkter som sköljs av

 

 

 

103

5,12-Dihydro-2,9-dimetylkino(2,3-b)akridin-7,14-dion

73915

 

 

Röd

Produkter som sköljs av

 

 

 

104

29H,31H-ftalocyanin

74100

 

 

Blå

Produkter som sköljs av

 

 

 

105

29H,31H-ftalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 koppar

74160

 

 

Blå

 

 

 

 

106

Dinatrium-[29H,31H-ftalocyanindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]kuprat(2-)

74180

 

 

Blå

Produkter som sköljs av

 

 

 

107

Polyklorkopparftalocyanin

74260

 

 

Grön

Använd ej i ögonprodukter

 

 

 

108

8,8'-Diapo-ψ, ψ-karotendiensyra

75100

 

 

Gul

 

 

 

 

109

Annattoextrakt, bixin, norbixin

75120

 

215-735-4/289-561-2/230-248-7

Orange

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 160b)

 

110

Lycopen

75125

 

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 160d)

 

111

karotener, blandade

75130

 

214-171-6

Orange

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 160a)

 

112

β, ψ-Karoten-3-ol

75135

 

 

Gul

 

 

 

 

113

2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-on

75170

 

 

Vit

 

 

 

 

114

Kurkumin

75300

 

207-280-5

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 100)

 

115

Karmin, karminsyra

75470

 

215-680-6/215-023-3/215-724-4

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 120)

 

116

Trinatrium-(2S-trans)-[18-karboxi-20-(karboximetyl)-13-etyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetrametyl-8-vinyl-21H,23H-porfin-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]kuprat(3-) (klorofyller)

75810

 

215-800-7/207-536-6/208-272-4/287-483-3/239-830-5/246-020-5

Grön

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 140, E 141)

 

117

Aluminium

77000

 

231-072-3

Vit

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 173)

 

118

Aluminiumhydroxidsulfat

77002

 

 

Vit

 

 

 

 

119

Naturligt hydratiserad aluminiumsilikat, Al2O3.2SiO2.2H2O, med föroreningar av kalcium-, magnesium eller järnkarbonat, järnhydroxid, kvartssand, glimmer osv.

77004

 

 

Vit

 

 

 

 

120

Lazurit

77007

 

 

Blå

 

 

 

 

121

Aluminiumsilikat färgad av ferrioxid

77015

 

 

Röd

 

 

 

 

122

Bariumsulfat

77120

 

 

Vit

 

 

 

 

123

Vismutkloridoxid

77163

 

 

Vit

 

 

 

 

124

Kalciumkarbonat

77220

 

207-439-9/215-279-6

Vit

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 170)

 

125

Kalciumsulfat

77231

 

 

Vit

 

 

 

 

126

Kimrök

77266

 

215-609-9

Svart

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 153)

 

127

Benkol, bensvart. Ett fint svart pulver som framställs genom att djurben bränns i ett slutet kärl. Det består främst av kalciumfosfat och kol.

77267

 

 

Svart

 

 

 

 

128

Kokssvart

77268:1

 

 

Svart

 

 

 

 

129

Dikromtrioxid

77288

 

 

Grön

 

 

Fritt från kromatjoner

 

130

Kromhydroxid

77289

 

 

Grön

 

 

Fritt från kromatjoner

 

131

Koboltaluminiumoxid

77346

 

 

Grön

 

 

 

 

132

Koppar

77400

 

 

Brun

 

 

 

 

133

Guld

77480

 

231-165-9

Brun

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 175)

 

134

Järnoxid

77489

 

 

Orange

 

 

 

 

135

Järnoxid och järnhydroxider

77491

 

215-168-2

Röd

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 172)

 

136

Järnoxid och järnhydroxider

77492

51274-00-1

257-098-5

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 172)

 

137

Järnoxid och järnhydroxider

77499

 

235-442-5

Svart

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 172)

 

138

Kaliumferrihexacyanoferrat/Berlinerblått

77510

 

 

Blå

 

 

Fritt från cyanidjoner

 

139

Magnesiumkarbonat

77713

 

 

Vit

 

 

 

 

140

Ammoniummangan(III)difosfat

77742

 

 

Violett

 

 

 

 

141

Trimanganbis(ortofosfat)

77745

 

 

Röd

 

 

 

 

142

Silver

77820

 

231-131-3

Vit

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 174)

 

143

Titandioxid (1)

77891

 

236-675-5

Vit

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 171)

 

144

Zinkoxid

77947

 

 

Vit

 

 

 

 

145

Riboflavin

Lactoflavin

 

201-507-1/204-988-6

Gul

 

 

Renhetskriterier i enlighet med kommissionens direktiv 95/45/EG (E 101)

 

146

Karamell

Caramel