Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/1266/EEG av den 16 december 1980 om framtida samarbete och ömsesidig hjälp mellan medlemsstater vid undersökningar av luftfartsolyckorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1980 s. 0032 - 0033

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0185

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 10 s. 0103

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0185

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0273

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0273RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1980 om framtida samarbete och ömsesidig hjälp mellan medlemsstater vid undersökningar av luftfartsolyckor (80/1266/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Moderna tunga luftfartyg blir ständigt mer tekniskt komplicerade; enligt kapitel 5 i bilaga 13 till konventionen om internationell civil luftfart åligger det de fördragsslutande staterna att på begäran av behörig medlemsstat omedelbart låta oberoende experter från många olika tekniska och operativa områden undersöka olyckor där sådana luftfartyg är inblandade.

Alla medlemsstater kan inte ständigt eller i full utsträckning hålla tillgänglig den specialiststab eller den lämpliga tekniska utrustning som fordras för att undersöka större olyckor.

Den enhetliga tekniska utvecklingen och prestationsnivån på luftfartens område inom medlemsstaterna gör det möjligt för dem att samarbeta när det gäller att undersöka och förebygga luftfartsolyckor.

I över 90 procent av olyckorna är luftfartyg med en tillåten startvikt på högst 5 700 kg inblandade; för säkerheten inom luftfarten och för att förebygga olyckor är det tillrådligt att också utbyta information om dessa olyckor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Om ett civilt luftfartyg är inblandat i en olycka, skall varje medlemsstat för att lämna ömsesidig hjälp på begäran av den medlemsstat som leder undersökningen bemöda sig om att inom gränserna för sina möjligheter och i den mån det är lämpligt ställa till förfogande

a)

installationer, resurser och utrustning som tillhör statens myndigheter för

P den tekniska undersökningen av vrakdelar, luftfartygsutrustning och andra föremål som är av betydelse för undersökningen,

P utvärdering av information från färdskrivare och annan apparatur för registrering av flygparametrar, kommunikation och ljudvarning i förarkabinen,

P elektronisk lagring och utvärdering av data om luftfartsolyckor.

b)

experter på undersökningar av luftfartsolyckor som kan ta på sig speciella uppgifter men dock endast då en undersökning inletts till följd av en större olycka.

2. Denna ömsesidiga hjälp bör så långt möjligt lämnas kostnadsfritt.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall regelbundet underrätta varandra om olyckstillbud som inte lett till någon olycka och om resultaten av undersökningar av olyckor som luftfartyg med en tillåten startvikt på högst 5 700 kg varit inblandade i, förutsatt att sådana resultat är tillgängliga i en form som motsvarar det formulär för rapportering av data om olyckor och olyckstillbud som utarbetats av Internationella civila luftfartsorganisationen.

Sådan information och sådana resultat skall utväxlas i den mån de bidrar till att förbättra säkerheten inom luftfarten och till att förebygga olyckor.

Artikel 3

Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv från och med den 1 juli 1981.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1980.

På rådets vägnar

Colette FLESCH

Ordförande