Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991R0294.pdf

31991R0294

Rådets förordning (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstaterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 036 , 08/02/1991 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0003RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att åtgärder beslutas för att gradvis upprätta den inre marknaden under perioden fram till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 8a i fördraget. Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

Den 2 december 1987 i London enades Spanien och Storbritannien om en ordning för ett utvidgat samarbete i fråga om utnyttjandet av flygplatsen i Gibraltar i form av en gemensam deklaration av de båda ländernas utrikesministrar. Denna ordning har ännu inte genomförts.

Förordning (EEG) nr 2343/90 () innehåller bestämmelser om liberalisering av flygfrakttrafik i kombination med passagerartrafik.

Flygfrakttrafik, som inte är kombinerad med annan transport, bör också liberaliseras.

Denna förordning inskränker inte tillämpningen av artiklarna 85 och 86 i fördraget.

Inom flygfraktsnäringen finns fortfarande nationella hinder som hämmar den fria rörligheten för varor som fraktas med flyg. Ökade möjligheter att få tillträde till marknaden främjar utvecklingen av gemenskapens lufttransportsektor och medför en förbättrad service åt avnämarna.

Vissa medlemsstater är starkt beroende av flygfrakttrafiken för sina förbindelser med övriga delar av gemenskapen. Flygfrakttrafiken utgör ett väsentligt led i handelsutbytet.

Det är således viktigt att avlägsna de nuvarande hindren för tillträde till marknaden för flygfrakttrafik.

Som ett första steg bör förutsättningarna på marknaden för flygfrakttrafik mellan medlemsstaterna förbättras.

Gemensamma bestämmelser för tillståndsgivning avseende bedrivande av denna trafik bör utarbetas och antas av rådet senast den 1 juli 1992.

Med hänsyn till infrastruktur och navigationshjälpmedel på flygplatserna är det nödvändigt att införa vissa begränsningar i utövandet av trafikrättigheterna.

Offentliggörandet av alla standardfrakttaxor skapar förbättrade möjligheter till insyn på marknaden.

För att öka sin konkurrenskraft behöver flygfraktföretagen flexibilitet vid bestämmande av frakttaxor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

1. Denna förordning gäller

a) EG-flygfraktföretags tillträde till marknaden för flygfrakttrafik mellan medlemsstater,

b) frakttaxor för flygfrakttrafik mellan medlemsstater.

2. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar inverkar inte på Spaniens respektive Storbritanniens rättsliga ställning med avseende på tvisten om överhöghet över det territorium där flygplatsen är belägen.

3. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas tills ordningen i den gemensamma förklaring som avgavs av Spaniens och Storbritanniens utrikesministrar den 2 december 1987 har genomförts. När så sker, underrättar Spaniens och Storbritanniens regeringar samma dag rådet om detta.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a) flygfraktföretag: ett lufttransportföretag med ett av en medlemsstat utfärdat, giltigt tillstånd att utöva åtminstone flygfrakttrafik,

b) EG-flygfraktföretag:

i) ett flygfraktföretag som har och fortsatt kommer att ha sin centrala administration och sitt huvudkontor inom gemenskapen, och i vilket aktiemajoriteten innehas och fortsatt kommer att innehas av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstaterna, och som kontrolleras och fortsatt kommer att kontrolleras av sådana stater eller personer, eller

ii) ett flygfraktföretag som motsvarar definitionen i artikel 2 e ii i förordning (EEG) nr 2343/90 och som är upptaget i bilagan till den här förordningen,

c) frakttaxor: de priser som skall betalas i den nationella valutan för befordran av gods och villkoren för dessa taxors tillämpning, inbegripet ersättning och villkor som erbjuds speditörer och andra mellanhänder,

d) standardfrakttaxor: de priser som ett lufttrafikföretag normalt noterar för befordran av gods och villkoren för dessa taxors tillämpning utan hänsyn till särskilda rabatter,

e) flygfrakttrafik: lufttrafik för befordran av enbart gods och post,

f) tredje frihetsrättigheten: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att inom en annan stats territorium låta passagerare stiga av samt att lossa gods och post som det har tagit ombord i den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,

fjärde frihetsrättigheten: den rätt som ett lufttrafikföretag med tillstånd att utöva luftfart i en stat har att inom en annan stats territorium ta ombord passagerare, gods och post för avstigning respektive lossning i den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,

femte frihetsrättigheten: den rätt som ett lufttrafikföretag har att utföra lufttransporter av passagerare, gods och post mellan två andra stater än den stat där det beviljats tillstånd att utöva luftfart,

g) flygplatssystem: två eller fler flygplatser som förts samman eftersom de betjänar samma ort,

h) berörda stater: de medlemsstater mellan vilka flygfrakttrafik bedrivs,

i) registreringsstat: den medlemsstat i vilken det i punkt a nämnda tillståndet är utfärdat.

Tillstånd att utöva luftfart

Artikel 3

1. Denna förordning påverkar inte förhållandet mellan en medlemsstat och flygfraktföretag, som den utfärdat tillstånd för, när det gäller tillträde till marknaden och vilken kapacitet som skall sättas in.

2. På grundval av ett förslag från kommissionen om gemensamma bestämmelser och kriterier, som skall lämnas in senast den 31 maj 1991, skall rådet för genomförande senast den 1 juli 1992 anta regler om utfärdande av tillstånd för flygfraktföretag att utöva flygfrakttrafik samt om tillstånd att trafikera flyglinjer.

Tillträde till marknaden

Artikel 4

Om något annat inte följer av denna förordning har EG-flygfraktföretag rätt att bedriva flygfrakttrafik med tredje och fjärde frihetsrättigheterna mellan flygplatser eller flygplatssystem i en medlemsstat och flygplatser eller flygplatssystem i en annan medlemsstat, när dessa flygplatser eller flygplatssystem är öppna för flygfrakttrafik mellan medlemsstater eller för internationell trafik.

Artikel 5

1. En medlemsstat skall tillåta flygfraktföretag att utöva tredje, fjärde och femte frihetsrättigheterna när tillstånd för dessa flygfraktföretag att bedriva luftfart har utfärdats i en annan medlemsstat och när denna stat har gett dem tillåtelse att utöva dessa rättigheter. Femte frihetsrättigheten får utövas på en flygförbindelse som utgör antingen en förlängning av en förbindelse från eller en första delsträcka av en förbindelse till registreringsstaten.

2. Vid flygfrakttrafik till eller från två eller flera orter i en annan eller andra medlemsstater än registreringsstaten skall de berörda staterna ge ett EG-flygfraktföretag tillåtelse att kombinera flygförbindelser och använda samma linjebeteckning.

Driftsmässig flexibilitet

Artikel 6

1. Ett EG-flygfraktföretag får på varje ort på en flyglinje företa omlastning om detta innebär att byte sker till endast ett luftfartyg vid varje omlastning.

2. Om något annat inte följer av artikel 8, råder inga begränsningar med avseende på turtäthet, typ av luftfartyg och/eller den mängd gods och post som får transporteras.

Villkor för utövande av trafikrättigheter

Artikel 7

Denna förordning inskränker inte en medlemsstats rätt att utan diskriminering på grundval av nationalitet bestämma trafikfördelningen mellan flygplatser inom ett flygplatssystem.

Artikel 8

1. Utövandet av trafikrättigheter regleras av offentliggjorda gemenskapsbestämmelser och offentliggjorda nationella, regionala eller lokala bestämmelser om säkerhet, miljöskydd och fördelning av ankomst- och avgångstider samt av följande villkor:

a) Flygplatsen eller flygplatssystemet i fråga måste ha tillräcklig utrustning för att betjäna flygförbindelsen.

b) Navigationshjälpmedlen måste vara tillräckliga för att betjäna flygförbindelsen.

2. När villkoren i punkt 1 inte är uppfyllda, får en medlemsstat utan diskriminering på grundval av nationalitet införa villkor för, begränsa eller vägra tillstånd för utövandet av dessa trafikrättigheter. Innan en medlemsstat vidtar en sådan åtgärd, skall den underrätta kommissionen och ge den alla nödvändiga upplysningar.

3. På begäran av en medlemsstat skall kommissionen granska tillämpningen av punkt 2 i ett enskilt fall och inom en månad besluta om medlemsstaten får låta åtgärden bestå.

4. Kommissionen skall underrätta rådet och medlemsstaterna om sitt beslut. Varje medlemsstat kan hänskjuta frågan till rådet inom en tidsfrist på en månad. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

Prissättning

Artikel 9

1. EG-lufttrafikföretagens prissättning för flygfrakt avtalas fritt mellan parterna i transportavtalen.

2. Lufttrafikföretag som utövar luftfart inom gemenskapen skall på begäran låta allmänheten ta del av alla standardfrakttaxor.

Allmänna bestämmelser

Artikel 10

1. Denna förordning hindrar inte att medlemsstaterna träffar inbördes överenskommelser, som är mer flexibla än bestämmelserna i artiklarna 4, 5 och 6, eller att de vidmakthåller redan träffade överenskommelser som är mer flexibla.

2. Bestämmelserna i denna förordning får inte användas för att införa begränsningar i existerande rättigheter och överenskommelser om tillträde till marknaden, kapacitet som skall sättas in och driftsmässig flexibilitet.

Slutbestämmelser

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 1991.

På rådets vägnar

J. F. POOS

Ordförande

() EGT nr C 88, 6.4.1990, s. 7 och EGT nr C 9, 15.1.1991, s. 4.

() EGT nr C 295, 26.11.1990, s. 694.

() EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 8.

() EGT nr L 217, 11.8.1990, s. 8.

BILAGA

Flygfraktföretag som avses i artikel 2 b ii

- Scandinavian Airlines System,

- Britannia Airways,

- Monarch Airlines.