Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 29/07/1993 s. 0052 - 0056

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0202

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0202RÅDETS DIREKTIV 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Lufttransporten i Europa är för närvarande mycket ansträngd på grund av överbelastning i lufttrafiken.

System för ledning av lufttrafiken har utvecklats och praktiserats enligt Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) bestämmelser, som medger nationella och lokala tolkningar.

Att leda och införa gemenskapsstandarder är ett effektivt sätt att styra den allmänna lufttrafiken eftersom den nuvarande situationen, baserad på nationella eller lokala system, har medfört att systemen ur teknisk och operativ synvinkel inte är kompatibla, vilket för närvarande hindrar en överföring av kontrollerade flygningar mellan flygkontrollorgan i olika medlemsstater.

Det bör tas hänsyn till det viktiga arbete som genomförts av Europeiska luftfartsorganisationen (ECAC) och Eurocontrol på området för ledning av lufttrafiken samt de relevanta slutsatser som antagits av ECAC-ministrarna i april 1990 och mars 1992.

En funktionell integration bör genomföras för att på kort sikt undanröja överbelastningen i luftrummet och förbättra trafikflödet.

Harmoniserings- och integrationsprocessen skulle underlättas om alla medlemsstater anslöt sig till Internationella konventionen om samarbete avseende flygsäkerheten.

Enligt resolution 89/C 189/02 () skulle utvecklingen mot alla medlemsstaters anslutning som avtalsslutande parter till Internationella konventionen om samarbete avseende flygsäkerheten underlättas om de medlemsstater som redan är avtalsslutande parter strävade efter att inom Eurocontrol vid behov anta bestämmelser som syftar till att underlätta denna anslutning.

De tekniska specifikationer som antagits av Eurocontrol överensstämmer med de standarder och förfaranden som rekommenderats av ICAO.

Kommissionen, biträdd av en kommitté med företrädare från medlemsstaterna, bör enligt förfarandet i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om förfaranden för utövande av kommissionens verkställande myndighet () bemyndigas att besluta om att vissa Eurocontrol-standarder skall vara obligatoriska på gemenskapsnivå.

En europeisk standardisering är av central betydelse för att uppnå en konsekvent säkerhetsnivå vad gäller flygledningstjänsten. Eurocontrol och de europeiska standardiseringsorganen bör samarbeta med varandra.

Det bör närmare anges att kommissionen får, enligt rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter () och efter samråd med Eurocontrol, ge europeiska standardiseringsorgan befogenhet att utarbeta europeiska standarder för att stödja system för ledning av lufttrafiken.

Under alla omständigheter måste varje utrustning som lagligt släpps ut på marknaden i en medlemsstat ha fri rörlighet på de andra medlemsstaternas territorium.

Internationella konventionen om samarbete avseende flygsäkerheten anger Eurocontrol som det lämpliga organet att vidta de åtgärder som krävs för att lösa de nuvarande problemen i Europa.

Säkerheten är en avgörande faktor för lufttransporten i gemenskapen. Detta direktiv bör beakta Chicagokonventionen om internationell civil luftfart som avslutades i Chicago den 7 december 1944 och som föreskriver att varje nödvändig åtgärd skall genomföras för att säkerställa en säker och regelbunden utveckling av den internationella civila luftfarten.

Rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor () och 90/531/EEG av den 17 september 1990 om upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna () skall tillämpas på sektorn för ledning av lufttrafiken och de uppdragsgivande myndigheterna måste närmare anges.

I vissa medlemsstater omfattas inte upphandling av utrustning för lufttrafik av de ovannämnda direktiven. Dock måste de Eurocontrol-standarder som införlivats i gemenskapens lagstiftning efterlevas i alla medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på definitionen och användningen av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken, i synnerhet

- kommunikationssystem,

- övervakningssystem,

- system för automatisk hjälp till flygkontrolltjänsten, och

- navigationssystem.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "teknisk specifikation": de tekniska föreskrifter som särskilt innefattas i upphandlingsdokumenten och som definierar egenskaperna hos ett arbete, ett material, en produkt eller en leverans och som gör det möjligt att objektivt beskriva objektet på ett sådant sätt att det syfte uppfylls som avses av den uppdragsgivande enheten. Sådana tekniska föreskrifter får inbegripa kvalitet, funktion, säkerhet och dimensioner, såväl som krav på materialet, produkten eller leveransen vad gäller kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering.

b) "standard": en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig användning, men utan tvingande krav på att den måste följas.

c) "Eurocontrol-standard": de obligatoriska elementen i Eurocontrol-specifikationerna avseende fysiska egenskaper, form, material, funktion, personal eller förfarande, och vars enhetliga tillämpning anses vara oumbärlig för att kunna genomföra ett integrerat system för flygtrafikledning (ATS-system). (De obligatoriska elementen skall utgöra en del av ett Eurocontrolstandarddokument.)

Artikel 3

1. Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 6 identifiera och besluta om de Eurocontrol-standarder och de efterföljande ändringar som Eurocontrol beslutar om av dessa standarder, särskilt de som avser de områden som anges i bilaga 1, och som skall bli obligatoriska enligt gemenskapens lagstiftning. Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra hänvisningarna till alla de tekniska specifikationer som på detta sätt blir obligatoriska.

2. För att säkerställa att bilaga 1, som anger en förteckning över de Eurocontrol-standarder som skall utarbetas, blir så fullständig som möjligt, får kommissionen enligt förfarandet i artikel 6 och i samråd med Eurocontrol vid behov ändra bilaga 1 i enlighet med de ändringar som Eurocontrol genomför.

3. Italien och Spanien får uppskjuta tillämpningen av denna artikel i ett år. Om dessa medlemsstater inte kan tillämpa Eurocontrol-standarderna vid utgången av den perioden skall rådet i enlighet med fördraget besluta om vilka åtgärder som skall vidtas.

Artikel 4

För att vid behov komplettera arbetet med att genomföra Eurocontrol-standarder får kommissionen enligt direktiv 83/189/EEG och i samråd med Eurocontrol ge europeiska standardiseringsorgan befogenhet att utfärda standarder.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiven 77/62/EEG och 90/531/EEG skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att vid upphandling av utrustning för flygtrafiktjänst de uppdragsgivande civila myndigheter som anges i bilaga 2 i de allmänna dokument eller specifikationer som rör ett upphandlingsavtal hänvisar till de specifikationer som antas enligt detta direktiv.

2. För att säkerställa att bilaga 2 är så fullständig som möjligt skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de ändringar som genomförts i deras förteckningar. Kommissionen skall ändra bilaga 2 enligt förfarandet i artikel 6.

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 7

Vid utövandet av sin befogenhet skall kommissionen regelbundet samråda med de relevanta europeiska företrädarna för flygtrafiktjänst, brukare av luftrummet och yrkesorganisationer. Den skall informera den kommitté som föreskrivs i artikel 6 om resultatet av dessa samråd.

Artikel 8

1. Kommissionen skall regelbundet till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av ordningen enligt detta direktiv, samt vid behov förslag till åtgärder för genomförande av artiklarna 3 och 4.

2. Varje år skall medlemsstaterna anmäla till kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit för att uppnå målen i detta direktiv.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett år efter dagen för antagandet. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i första stycket skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om dessa.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 1993.

På rådets vägnar

W. CLAES

Ordförande

() EGT nr C 244, 23.9.1992, s. 16.

() Yttrande avgivet den 25 juni 1993.

() EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 39.

() EGT nr C 189, 26.7.1989, s. 3.

() EGT nr C 197, 18.7.1987, s. 33.

() EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 92/400/EEG (EGT nr L 221, 6.8.1992, s. 55).

() EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/50/EEG (EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1).

() EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1.

BILAGA 1

EUROCONTROL-STANDARDER SOM AVSES I ARTIKEL 3

VÄGLEDANDE LISTA

Kommunikationssystem

Flygplansrelaterat utbyte av data (meddelandeformat) *

Radarrelaterat utbyte av data (meddelandeformat Asterix) *Telefonssystem för ATS *On-line utbyte av data (OLDI) **Automatiska system för tilldelning av SSR-koder *Navigationssystem

RNAV *Radarseparation ***Short-term-conflict alert (STCA) ***Övervakningssystem

Specifikationer för övervakning *Gemensam användning av radarkapacitet ***

* under utarbetande

** existerande

*** ännu ej påbörjat

BILAGA 2

UPPDRAGSGIVANDE ENHETER ANSVARIGA FÖR UPPHANDLING AV UTRUSTNING FÖR LEDNING AV LUFTTRAFIKEN

Eurocontrol

rue de la Loi, 72

B-1040 Bruxelles

Belgien

Régie des Voies Aériennes

CCN - Rue du Progrès 80

B-1210 Bruxelles

Danmark

Statens Luftfartsvæsen

(Civil Aviation Administration)

Postbox 744

DK-København SV

Tyskland

DFS Deutsche Flugsicherung GMBH

Kaiserleistr. 29-35

D-6050 Offenbach am Main

Grekland

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Department

Financial Administration and Procurement

Directorate Purchasing Section

Postadress

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751

16.604-Elliniko

GR-Aten

Telefon (0030-1-) 89 47 71 21

Spanien

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)

Calle Santa Engracia, 120

E-Madrid

Frankrike

Le Directeur général de l'aviation civile

93 boulevard du Montparnasse

F-75270 Paris Cedex 06

som särskilt delegerar till:

- Monsieur le chef du service technique de la navigation aérienne

246 rue Lecourbe

F-75732 Paris Cedex 15

- Monsieur le directeur général des aéroports de Paris

291 boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Irland

The Department of Tourism, Transport and Communications

Air Navigation Services Office

Corporate Services Division

Scotch House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Italien

AAAVTAG

Azienda Autonoma Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Luxembourg

Ministère des Transports

Direction de l'Aviation civile

L-2938 Luxembourg

Nederländerna

Luchtverkeersbeveiliging

Postbus 7601

NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol

Portugal

Empresa Pública de Aereportos e Navegação Aérea (ANAep)

Avenida Sidónio Pais, nº 8-5ºP-1000 Lisboa

Upphandling till små flygplatser och flygfält får göras av lokala myndigheter eller regionala beslutande organ.

Storbritannien

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

Highlands & Islands Airports Ltd (HIAL)

Inverness Airport

UK-Inverness