Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2176/96 av den 13 november 1996 om anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 14/11/1996 s. 0015 - 0016KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2176/96 av den 13 november 1996 om anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (1), särskilt artikel 11 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3922/91 föreskrivs att kommissionen skall göra nödvändiga ändringar för anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling av de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilaga II i förordningen. Det är nu lämpligt att göra sådana ändringar, särskilt för att skärpa säkerhetskraven.

JAR 1 - "Definitioner och förkortningar" har ändrats för att anpassa hänvisningen till de gemensamma luftfartsmyndigheterna JAA:s (Joint Aviation Authorities) dokument om arrangemang och till undertecknande staterna, samt för att ytterligare förtydliga vissa definitioner.

JAR 22 - "Segelflygplan och motorsegelflygplan" har ändrats för att understryka att hängflygare, ultralätta och mikrolätta flygplan inte omfattas.

JAR 25 - "Flygplan i transportkategori" har ändrats för att ta hänsyn till överenskomna ändringar i den amerikanska kodexen (FAR 25) och för att skärpa krav på passagerarkabinsäkerhet, konstruktion, operationella begränsningar och systemutformning.

JAR APU - "Hjälpkraftaggregat" har ändrats för att införa en hänvisning till informationsmaterial (AMJ) för att göra det lättare att förstå kraven och att följa dem.

JAR E - "Motorer" har ändrats för att skärpa krav som gäller slag eller insugning av främmande material och effekterna av fel på kompressor, fläkt eller axlar.

JAR VLA - "Mycket lätta flygplan" har ändrats för att betona att ultralätta och mikrolätta flygplan inte omfattas.

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för flygsäkerhetsreglering (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II i förordning (EEG) nr 3922/91 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 1996.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 4.

(2) Kommitténs för flygsäkerhetsreglering möte i Bryssel den 2 juli 1996.

BILAGA

"BILAGA II

Förteckning över gällande regler som innehåller de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som avses i artikel 3

1. Allmänt och förfaranden

>Plats för tabell>

2. Typcertifiering av produkter och delar

>Plats för tabell>