Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/15/EG av den 25 mars 1997 om antagande av Eurocontrol-standarder och om ändring av rådets direktiv 93/65/EEG om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 095 , 10/04/1997 s. 0016 - 0018KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/15/EG av den 25 mars 1997 om antagande av Eurocontrol-standarder och om ändring av rådets direktiv 93/65/EEG om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken (1), särskilt artiklarna 3 och 5.2 i detta, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 3 i direktiv 93/65/EEG skall kommissionen identifiera och anta Eurocontrol-standarder.

I bilaga I till direktiv 93/65/EEG finns en vägledande lista för Eurocontrol-standarder som skall vara så fullständig som möjligt.

I bilaga II till direktiv 93/65/EEG fastställs en lista över uppdragsgivande enheter ansvariga för upphandling av utrustning för ledning av lufttrafiken. Denna lista behöver uppdateras.

Eftersom Eurocontrol har antagit två standarder är det lämpligt att göra dessa standarder obligatoriska. Det är också lämpligt att ändra den vägledande listan i bilaga I som en följd av Eurocontrols införande av Eatchip-programmet.

Det är nödvändigt att ändra bilaga II för att ta hänsyn till de ändringar som meddelats av medlemsstaterna och för att ta med de uppdragsgivande enheterna i de nya medlemsstaterna.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättades i enlighet med direktiv 93/65/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De obligatoriska elementen i Eurocontrol-specifikationerna, som ingår i följande Eurocontrol-standarddokument, skall antas eftersom de är nödvändiga för genomförandet av ett integrerat europeiskt system för flygtrafikledning:

- Eurocontrol-standard för utbyte on-line av data (OLDI), utgåva 1, (Eurocontrol-dokument nr 001-92).

- Eurocontrol-standard för utformningen av utbytet av ATS-data (ADEXP), (Eurocontrol-dokument nr 002-93).

Artikel 2

Bilaga I till direktiv 93/65/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 3

Bilaga II till direktivet skall ändras på följande sätt:

1. De uppdragsgivande Eurocontrol-enheterna för Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Portugal och Förenade kungariket skall ändras på följande sätt:

EUROCONTROL

Rue de la Fusée, 96

B-1130 Bruxelles

Belgien

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)

Centre Communication Nord (CCN)

rue du Progrès, 80 Bte 2

B-1030 Bruxelles

Danmark

Statens Luftfartsvæsen

(Civil Aviation Administration)

Postbox 744

DK-København SV

Billund Lufthavn

PO Box 10

DK-7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S

PO Box 74

Flyvervej 11

DK-2770 Kastrup

Frankrike

Ministre chargé de l'aviation civile

Direction générale de l'aviation civile

48, rue Camille-Desmoulins

F-92452 Issy-les-Moulineaux Cedex

och inom sitt anvarsområde

Aéroport de Paris

291, Boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Grekland

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Authority

General Directorate of Air Navigation

Som särskilt delegerar till:

Electronics Division

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751-16604 Elliniko

GR-Aten

Irland

The Irish Aviation Authority

Aviation House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.

Dublin Airport

IRL-Co. Dublin

Italien

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Portugal

ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegação Aérea)

Rua D, Edifício 120

Aeroporto de Lisboa

P-1700 Lisboa

Förenade kungariket

National Air Traffic Services Ltd

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

2. Följande uppdragsgivande enheter skall läggas till i listan:

Österrike

Austro control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

Finland

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(CAA Finland)

PO Box 50

FIN-01531 Vantaa

Sverige

Swedish Civil Aviation Administration

Luftfartsverket

Vikboplan 11

S-601 79 Norrköping

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 1 december 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i första stycket skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om dessa.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 mars 1997.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 187, 29.7.1993, s. 52.

BILAGA

"BILAGA I

EUROCONTROL-STANDARDER SOM AVSES I ARTIKEL 3

Vägledande lista

Kommunikationssystem

Navigationssystem

Övervakningssystem

Databehandlingssystem

Förfaranden för förvaltning av luftrummet och av lufttrafiken

Arbetsregler och funktionskrav för ledning av lufttrafiken

Personalförvaltning"