Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R0925.pdf

31999R0925

Rådets förordning (EG) nr 925/1999 av den 29 april 1999 om registrering och användning inom gemenskapen av vissa typer av civila jetmotordrivna underljudsflygplan som har modifierats och omcertifierats som bevis på att de uppfyller normerna i volym I, del ii, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1993)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 115 , 04/05/1999 s. 0001 - 0004RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 925/1999

av den 29 april 1999

om registrering och användning inom gemenskapen av vissa typer av civila jetmotordrivna underljudsflygplan som har modifierats och omcertifierats som bevis på att de uppfyller normerna i volym I, del ii, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1993)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 189c i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Ett av de viktigaste målen för den gemensamma transportpolitiken är att åstadkomma en hållbar rörlighet. En sådan politik kan definieras som ett övergripande koncept som syftar till att säkerställa både ett effektivt fungerande transportsystem inom gemenskapen och skydd för miljön. Det finns anledning att vidta tekniska åtgärder som bidrar till att hållbar rörlighet kan uppnås.

(2) I kommissionens meddelande om den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken, en omfattande gemenskapsstrategi för att skapa en ram på gemenskapsnivå för en hållbar rörlighet, nämns uttryckligen åtgärden att införa ett nyregistreringsförbud för de flygplan som ger upphov till mest buller.

(3) I det femte handlingsprogrammet för miljön från 1992, vars övergripande strategi fick stöd av rådet och av företrädarna från medlemsstaternas regeringar, som sammanträdde i rådet, i deras resolution av den 1 februari 1993(4), förutses ytterligare lagstiftningsåtgärder som syftar till att minska buller från flygplan. I detta program anges som mål att ingen människa skall utsättas för bullernivåer som äventyrar hälsan och livskvaliteten.

(4) Tillväxten av lufttransportverksamheter vid flygplatser inom gemenskapen bestäms i ökande grad av miljörestriktioner. Användning av flygplan med lägre bullernivåer vid dessa flygplatser kan bidra till bättre utnyttjande av tillgänglig flygplatskapacitet.

(5) Äldre flygplanstyper som modifierats så att deras bullercertifieringsnivå förbättrats ger upphov till buller som är betydligt värre än det som kommer från moderna flygplanstyper med samma vikt och som från början certifierats för att uppfylla normerna i volym I, del ii, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1993). Dessa modifieringar förlänger livslängden för flygplan som normalt skulle ha tagits ur trafik. Sådana modifieringar tenderar att medföra sämre prestanda när det gäller de gasformiga utsläppen och bränsleförbränningen för flygplansmotorer av äldre typ. Flygplan kan utrustas med nya motorer så att deras bullercertifieringsnivå blir jämförbar med nivån för de flygplan som från början har certifierats för att uppfylla kraven i kapitel 3.

(6) En bestämmelse som förbjuder nyregistrering av dessa äldre modifierade flygplanstyper i medlemsstaterna från och med den dag då denna förordning skall börja tillämpas kan betraktas som en skyddsåtgärd som syftar till att förhindra försämring av bullersituationen kring flygplatserna inom gemenskapen och till att förbättra situationen när det gäller bränsleförbränningen och de gasformiga utsläppen.

(7) I en gemenskap utan inre gränser bör flygplan som registrerats i någon medlemsstat före den dag då denna förordning skall börja tillämpas undantas från detta nyregistreringsförbud.

(8) Med hänsyn till den gällande gemenskapslagstiftningen om flygplansbuller behöver det föreliggande initiativet beslutas på gemenskapsnivå genom bindande gemenskapsregler.

(9) Genom ett nyregistreringsförbud och ett trafikförbud med en lämplig övergångsperiod kombineras det tekniskt genomförbara med miljöfördelar utan att någon onödig ekonomisk belastning uppstår.

(10) Det är nödvändigt att minimera möjlig snedvridning av konkurrensen genom att upprätta motsvarande krav för flygplan som är registrerade i tredje land. Gemenskapen har inga befogenheter när det gäller register i tredje land, och det målet kan därför bara uppfyllas genom att man begränsar användningen av sådana flygplan som registrerats i tredje land efter den dag då denna förordning skall börja tillämpas som inte uppfyller normerna. Tidpunkten för införande av sådana restriktioner bör bestämmas med hänsyn till tidsgränsen för drift av kapitel 2-flygplan, enligt rådets direktiv 92/14/EEG av den 2 mars 1992 om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym I, del ii, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan 1988(5) och med beaktande av omfattningen av nyregistreringsförbudet för kapitel 2-flygplan enligt rådets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan(6).

(11) För att säkerställa likabehandling av flygplan oberoende av registreringsland bör trafik med flygplan som är registrerade i medlemsstaterna och som inte uppfyller normerna också förbjudas, i enlighet med de villkor som gäller för flygplan som är registrerade i tredje land och som inte uppfyller normerna.

(12) Eftersom det huvudsakliga syftet med åtgärden är att begränsa buller vid gemenskapens flygplatser, får flygplan undantas från nyregistrerings- och trafikförbudet när de inte är i trafik på gemenskapens territorium. För att dessa förbud skall ges fulla miljömässiga fördelar, är tillfälliga undantag möjliga endast när det gäller verksamhet av exceptionell karaktär.

(13) Bestämmelserna i denna förordning är inte tillämpliga på de utomeuropeiska departement som avses i artikel 227.2 i fördraget, på grund av deras geografiska läge.

(14) Det är nödvändigt att samla in upplysningar om de undantag som beviljats av medlemsstaterna.

(15) Den 2 december 1987 enades Konungariket Spanien och Förenade konungariket i London om en ordning för utvidgat samarbete i fråga om utnyttjandet av flygplatsen i Gibraltar i form av en gemensam förklaring av de båda ländernas utrikesministrar. Denna ordning har ännu inte trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Målet med denna förordning är att fastställa regler för att förhindra försämring ifråga om det buller inom gemenskapen som härrör från omcertifierade civila jetmotordrivna underljudsflygplan och att samtidigt begränsa andra miljöskador.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1) civila jetmotordrivna underljudsflygplan: civila jetmotordrivna underljudsflygplan som drivs av motorer med ett genomströmningsförhållande som är mindre än tre och som har en högsta godkänd startmassa på 34000 kg eller mer eller med en godkänd passagerarkapacitet på fler än 19 passagerare, exklusive platser som endast är avsedda för personalen.

2) omcertifierade civila jetmotordrivna underljudsflygplan: civila jetmotordrivna underljudsflygplan som från början varit certifierade enligt kapitel 2 eller jämförbara normer, eller som inte tidigare har miljövärdighetsbevis avseende buller, som har modifierats för att uppfylla normerna i kapitel 3, antingen direkt genom tekniska åtgärder eller indirekt genom operationella restriktioner. Civila jetmotordrivna underljudsflygplan som från början endast kunde dubbelcertifieras enligt normerna i kapitel 3 genom viktrestriktioner måste betraktas som omcertifierade flygplan. Civila jetmotordrivna underljudsflygplan som har modifierats för att uppfylla normerna i kapitel 3 genom att de har utrustats med helt nya motorer med ett genomströmningsförhållande på tre eller mer skall inte betraktas som omcertifierade flygplan.

3) kapitel 2 och kapitel 3: de bullernormer som definieras i volym I, del ii, kapitel 2 respektive kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, tredje utgåvan (juli 1993).

4) operationella restriktioner: viktrestriktioner som införs för ett flygplan och/eller operationella begränsningar som kan påverkas av piloten eller lufttrafikföretaget, till exempel minskat klaffutslag.

5) registrering av ett flygplan: den formella handling varigenom ett flygplans nationalitet fastställs genom att det införs i ett nationellt register i en medlemsstat eller i ett tredje land.

6) gemenskapens territorium: gemenskapens territorium i enlighet med fördraget.

Artikel 3

Flygplan som inte uppfyller normerna

1. Omcertifierade civila jetmotordrivna underljudsflygplan skall inte registreras i en medlemsstats nationella register från och med den dag då denna förordning skall börja tillämpas.

2. Punkt 1 skall inte påverka civila jetmotordrivna underljudsflygplan som redan var registrerade i någon medlemsstat den dag då denna förordning skall börja tillämpas och som sedan dess oavbrutet har varit registrerade i gemenskapen.

3. Utan hinder av bestämmelserna i direktiv 92/14/EEG, särskilt artikel 2.2 i detta, skall omcertifierade civila underljudsflygplan som är registrerade i tredje land inte tillåtas trafikera flygplatser på gemenskapens territorium från och med den 1 april 2002, om inte det berörda lufttrafikföretaget kan bevisa att flygplanen var registrerade i detta tredje land den dag då denna förordning skall börja tillämpas och trafikerade gemenskapens territorium före detta datum mellan den 1 april 1995 och den dag då denna förordning skall börja tillämpas.

4. Omcertifierade civila jetmotordrivna underljudsflygplan i medlemsstaternas nationella register får inte trafikera flygplatser på gemenskapens territorium från och med den 1 april 2002, såvida de inte trafikerade detta territorium före den dag då denna förordning skall börja tillämpas.

Artikel 4

Undantag

1. Medlemsstaterna får medge tillfälliga undantag från artikel 3 för civila jetmotordrivna underljudsflygplan som används i en verksamhet som är av sådan exceptionell karaktär att det skulle vara orimligt att inte medge ett tillfälligt undantag, till exempel för nödlägen. Medlemsstaterna får på ett öppet och icke-diskriminerande sätt begränsa sådana undantag till vissa flygplatser och/eller vissa tydligt angivna delar av dagen.

2. Medlemsstaterna får medge undantag från artikel 3 för civila jetmotordrivna underljudsflygplan som uteslutande används för trafik utanför gemenskapens territorium.

3. Medlemsstaterna får bevilja undantag från artikel 3 för civila jetmotordrivna underljudsflygplan som leasats till ett lufttrafikföretag och som av detta skäl tillfälligt har avförts från registret i den medlemsstat där de var registrerade under den sexmånadersperiod som föregår dendag då denna förordning skall börja tillämpas, förutsatt att den juridiska och ekonomiska äganderätten till flygplanet ligger kvar i medlemsstaten.

4. En gång om året skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om undantag som beviljats enligt denna artikel.

Artikel 5

Utomeuropeiska departement

Denna förordning skall inte tillämpas på de utomeuropeiska departementen som avses i artikel 227.2 i fördraget, vare sig när det gäller bestämmelserna om registrering av omcertifierade civila jetmotordrivna underljudsflygplan i medlemsstaternas nationella register eller sådana flygplans trafikering av flygplatser belägna i nämnda departement.

Artikel 6

Flygplatsen i Gibraltar

1. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte påverka Konungariket Spaniens eller Förenade konungarikets rättsliga ställning med avseende på tvisten om överhöghet över det territorium där flygplatsen är belägen.

2. Tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas tills ordningen i den gemensamma förklaring som avgavs av Konungariket Spaniens och Förenade konungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 har genomförts. När såJa sker, skall Konungariket Spaniens och Förenade konungarikets regeringar underrätta rådet om detta.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall börja tillämpas tolv månader efter den dag då den trädde ikraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 118, 17.4.1998, s. 20 samt EGT C 329, 27.10.1998, s. 10.

(2) EGT C 284, 14.9.1998, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 september 1998 (EGT C 313, 12.10.1998, s. 94), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 november 1998 (EGT C 404, 23.12.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 10 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT C 138, 17.5.1993, s. 1.

(5) EGT L 76, 23.3.1992, s. 21. Direktivet ändrat genom direktiv 98/20/EG (EGT L 107, 7.4.1998, s. 4).

(6) EGT L 363, 13.12.1989, s. 27.