Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Denna förordning har enligt F (2006:97) upphört att gälla den 31 mars 2006.

Utfärdad: 1991-12-05

Uppgifter

Utlänningsnämnden handlägger ärenden enligt utlänningslagen (1989:529) och lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som överklagas till nämnden från Migrationsverket eller som överlämnas till nämnden av verket för avgörande.

SFS 2000:405

Myndighetens ledning

Utlänningsnämndens generaldirektör är chef för myndigheten.

Generaldirektören får utse någon av de övriga ordförandena till ställföreträdare för sig.

Organisation

I utlänningsnämnden skall finnas minst

  1. två ordförande utöver generaldirektören,

  2. tre ersättare för ordförande,

  3. femton andra ledamöter.

Vad som sägs om ordförande i 5–7 §§ skall gälla även i fråga om ersättare för ordförande.

SFS 2004:293

Verksförordningens tillämpning

Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Utlänningsnämnden:

6–9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om interna föreskrifter,

19–20 §§ om personalansvarsnämnden,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27–28 §§ om myndighetens föreskrifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande.

Bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas dock endast i administrativa ärenden.

SFS 1996:431

Handläggningen av ärenden enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap

Utlänningsnämnden är beslutför med en ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra stycket eller av 7 §.

Uppkommer i ett ärende en fråga av principiell betydelse eller en fråga om att ändra nämndens praxis, får ordförande eller nämnden i den sammansättning som anges i första stycket besluta att ärendet skall avgöras av minst två ordförande och mint fyra andra ledamöter. Generaldirektören skall delta i avgörandet av ett ärende som hänskjutits till avgörande i en sådan utökad sammansättning, om inte synnerligt hinder möter.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål. Ordföranden eller ordförandena säger dock sin mening först.

En ordförande får ensam avgöra

  1. frågor om inhibition,

  2. frågor om förvar eller uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529),

  3. frågor om avvisning eller avskrivning av ett ärende,

  4. frågor som rör ett ärendes beredning,

  5. frågor om offentligt biträde,

  6. andra frågor, om prövningen är av enkelt slag.

Nämnden får i arbetsordning eller särskilda beslut lämna över till andra som tjänstgör hos nämnden att pröva frågor som avses i första stycket 3–5. På samma sätt får nämnden lämna över till en tjänsteman med juris kandidatexamen eller juristexamen samt särskild erfarenhet av verksamheten att ensam avgöra ärenden om svenskt medborgarskap och ärenden om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § första stycket 1, 3, 6 och 7 samt andra stycket 1 och 2 utlänningslagen, om prövningen är av enkelt slag. Ärenden om uppehållstillstånd får dock lämnas över endast under förutsättning att ansökan görs från ett annat land än Sverige och inte rör personer som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

SFS 2005:764

Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad gäller inte hos nämnden.

Om generaldirektören inte bestämmer något annat, avgörs ärendena efter föredragning av någon som tjänstgör hos nämnden.

Handläggningen av administrativa ärenden

Generaldirektören avgör administrativa ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

Generaldirektören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av generaldirektören.

[har upphävts genom förordning (1996:431).]

SFS 1996:431

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:431. SFS1991-1817

Generaldirektören och övriga ordförande anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar beslutas av Utlänningsnämnden.

Ersättare för ordförande samt andra ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid.

SFS 2004:293

[Upphävd g. F (2004:293).]

SFS 2004:293

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1817

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1996:431

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1388

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:1319

Denna förordning träder i kraft d. 10 nov. 1998.

SFS 2000:405

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:729

Denna förordning träder i kraft d. 20 sept. 2000.

SFS 2004:293

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2004.

SFS 2005:764

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2005.