Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Denna lag upphör enligt Lag (2010:198) att gälla vid utgången av november 2010.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda lagen gäller fortfarande för utlänningar som inte omfattas av punkten 2 i ikraftträdandebestämmelserna till lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfärdad: 1992-11-19

En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.

Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek.

Introduktionsersättning får beviljas

  1. utlänningar som överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,

  2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

  3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av

    5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

  4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1–3.

Ersättning enligt 4 får lämnas endast för en utlänning som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.

SFS 2005:721

En kommun får, om det finns särskilda skäl till det, bevilja introduktionsersättning till andra nyanlända invandrare än vad som föreskrivs i 2 §.

SFS 1997:1136

Ett villkor för att introduktionsersättning skall få beviljas är att utlänningen förbinder sig att följa en introduktionsplan som fastställts av kommunen efter samråd med utlänningen.

Om utlänningen inte följer den upprättade introduktionsplanen får kommunen bestämma att introduktionsersättning inte skall betalas ut för en viss tid eller att introduktionsersättning helt skall utgå.

Kommunens beslut att inte betala ut introduktionsersättning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas.

SFS 1995:92

Kommunen skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, lämna ut personuppgifter om introduktionsersättning till Socialstyrelsen.

SFS 2003:137

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1068

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1994:144

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:92

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1995:610

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:1383

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:1136

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 2003:137

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:721

Denna lag träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2010:198

(Utkom d. 30 mars 2010.)