Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:448 Utkom från trycket den 7 juni 2006Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 24 maj 2006.Enligt riksdagens beslutBet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280. föreskrivs att 3 a kap. 12 § utlänningslagen (2005:716) skall ha följande lydelse.3 a kap.12 §12 § Senaste lydelse 2006:219.Ett föreläggande enligt 11 § får förenas med vite.Fråga om utdömande av vite prövas av migrationsdomstol på ansökan av Migrationsverket.Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)