Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:322 Utkom från trycket den 5 juni 2007Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 24 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7, rskr. 2006/07:150. föreskrivsJfr rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (EUT L 261, 6.8.2004, s. 19, Celex 32004L0081. i fråga om utlänningslagen (2005:716) dels att 5 kap. 15 § och 14 kap. 4 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 7 b § av följande lydelse.5 kap.15 §15 §Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader skall på ansökan av förundersökningsledaren ges till en utlänning som vistas här, omdet behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall kunna genomföras,utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande myndigheterna,utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta för brott som förundersökningen avser, ochhänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att tillstånd beviljas.Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för att kunna ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna, skall på ansökan av förundersökningsledaren ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas om de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 är uppfyllda.Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt första stycket får förlängas om förundersökningsledaren begär det och de där angivna förutsättningarna fortfarande är uppfyllda. Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt andra stycket får förlängas om förundersökningsledaren begär det, det av särskilda skäl finns behov av en längre betänketid och de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 fortfarande är uppfyllda.7 kap.7 b §7 b §Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § får, utöver vad som anges i 1, 3, 5 och 6 §§, återkallas om förutsättningarna för uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda.Uppehållstillståndet får inte återkallas innan förundersökningsledaren fått tillfälle att yttra sig.14 kap.4 §4 §Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller beslut om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 § överklagas till migrationsdomstol. Endast förundersökningsledaren får överklaga sådana beslut.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.2. Bestämmelsen i 7 kap. 7 b § skall inte tillämpas på uppehållstillstånd som beviljats före den 1 juli 2007.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)