Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:291

Utkom från trycket den 27 maj 2008
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 5 kap. 23 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183.

2)

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15, Celex 32005L0071).

23 §

3) Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier eller besök.

3)

Senaste lydelse 2006:219.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning till en tredjelandsmedborgare och till medföljande familjemedlemmar till en sådan utlänning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:291

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)