Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:941

Utkom från trycket den 2 december 2008
Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.;
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § ska inte anses som arbetstagare.

De ska dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§, 5 kap. 1–3 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160).

Därvid ska vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:941

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)