Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:16

Utkom från trycket den 3 februari 2009
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 22 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7, rskr. 2008/09:137.

Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1 eller 2 §.

I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:16

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)