Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:845

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 16 kap. 1 och 2 §§ utlänningslagen (2005:716) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:845

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)