Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Etableringslagen

Denna lag upphör enligt Lag (2017:584) att gälla den 1 januari 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2017:584).

Utkom från trycket den 30 mars 2010
utfärdad den 18 mars 2010.

Lagens innehåll och syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Målgrupp

Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats enligt

 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),

 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen

 3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

 4. 16 d, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

SFS 2017:357

Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har

 1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i 2 §, och

 2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd.

SFS 2013:1083

Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när uppehållstillstånd som anges i 2 eller 2 a § beviljats, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar här i landet.

SFS 2012:1000

Ansvariga myndigheter m.m.

Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.

Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.

Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända erbjuds samhällsorientering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Etableringsinsatser

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering (etableringsplan).

En nyanländ har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Denna rätt gäller inte en nyanländ som

 1. har ett förvärvsarbete på heltid,

 2. går i gymnasieskola, eller

 3. på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid.

Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Planen ska minst innehålla

 1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

 2. samhällsorientering, och

 3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

SFS 2015:484

En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader. Av etableringsplanen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat. Planen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen.

En etableringsplan får förlängas utöver 24 månader om planen har omfattat aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av att den nyanlände har vårdat barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Planen får förlängas med den tid som sammantaget motsvarar tiden för vård av barn, dock högst åtta månader.

SFS 2014:952

Etableringsplanen upphör att gälla när

 1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,

 2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,

 3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

 4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

SFS 2016:704

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och

 2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt arbete enligt 9 § 4.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från 7 § andra stycket om etableringsplanens innehåll för nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

SFS 2016:754

[Upphävd g. Lag (2015:849).]

SFS 2015:849

[Upphävd g. Lag (2015:849).]

SFS 2015:849

[Upphävd g. Lag (2015:849).]

SFS 2015:849

Tystnadsplikt

Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för nyanlända får inte obehörigen röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Ersättning till nyanlända

En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan har rätt till etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning. Detsamma gäller en nyanländ som medverkar till upprättandet av en etableringsplan och som inte har rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättning till nyanlända som omfattas av denna lag.

Uppgiftsskyldighet

Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till den myndighet som regeringen föreskriver lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om en anordnares skyldighet att lämna uppgifter enligt första stycket. Regeringen meddelar föreskrifter om till vilken myndighet denna skyldighet ska fullgöras.

Överklagande

Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, upphörande av etableringsplan enligt 9 § 4, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2014:952

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:197

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2010 i fråga om 11–13 §§ och i övrigt d. 1 dec. 2010.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på nyanlända som har rest in i landet efter utgången av nov. 2010 och som har uppehållstillstånd vid inresan, samt på nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av okt. 2010. Bestämmelserna ska även tillämpas på nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av okt. 2010, om de är registrerade vid och vistas på en förläggning för asylsökande d. 30 nov. 2010.

SFS 2010:858

1. Denna lag träder i kraft d. 2 dec. 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången av juni 2012.

3. Svenskundervisning för invandrare ska även anses omfatta motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

SFS 2012:1000

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2013:1083

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. För nyanlända som har ansökt om uppehållstillstånd före d. 1 jan. 2014 gäller 2 a § i sin äldre lydelse.

SFS 2014:952

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014.

2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 9 § i sin äldre lydelse.

SFS 2015:484

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Lagen tillämpas från och med d. 1 juli 2016.

3. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.

SFS 2015:849

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:704

Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2016.

SFS 2016:754

Denna lag träder i kraft d. 20 juli 2016.

SFS 2017:357

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2017.