Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:381

Utkom från trycket den 1 juni 2010
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.

5 §

Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning om vilken uppgifter har registrerats i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)2) , om det finns tillräckliga skäl för en återkallelse.

2)

EUT L 381, 28.12.2006, s. 4, Celex 32006R1987.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:381

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)