Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:627

Utkom från trycket den 22 juni 2010
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 §

En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska vistas i lokaler som har ordnats särskilt för detta ändamål. Migrationsverket har ansvaret för sådana lokaler.

Migrationsverket har ansvaret för behandlingen och tillsynen av en utlänning som hålls i förvar.

För behandlingen av en utlänning som enligt 10 kap. 20 § placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i tillämpliga delar. Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag, beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:627

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)