Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:858

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Planen ska omfatta högst 24 månader och minst innehålla

  1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

  2. samhällsorientering, och

  3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:858

1. Denna lag träder i kraft den 2 december 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången av juni 2012.

3. Svenskundervisning för invandrare ska även anses omfatta motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)