Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1406

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 14 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716)2) ordet "Regeringsrätten" ska bytas ut mot "Högsta förvaltningsdomstolen".

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2)

Senaste lydelse av 14 kap. 9 § 2009:1542.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)