Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:322

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

dels att nuvarande 5 kap. 16 b § ska betecknas 5 kap. 16 c §,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 16 b § ska sättas närmast före 5 kap. 16 c §,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 15 c och 16 b §§, 7 kap. 7 d § samt 14 kap. 4 b §, av följande lydelse.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av socialnämnden beviljas ett barn som avses bli placerat här i landet enligt 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) om uppehållstillstånd behövs för vistelsen. Uppehållstillståndet ska gälla i minst ett år.

Ett barn som med stöd av 15 c § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska, när tillståndet löper ut, på ansökan av socialnämnden beviljas ett permanent uppehållstillstånd, om barnet fortfarande är placerat här i landet.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § får återkallas endast om förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c eller 16 b § får inte återkallas för ett barn innan den socialnämnd som ansökte om uppehållstillståndet har fått tillfälle att yttra sig.

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c eller 16 b § eller beslut i fråga om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 c § får överklagas till migrationsdomstol. Endast socialnämnden får överklaga sådana beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:322

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)