Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

Utkom från trycket den 30 november 2012
utfärdad den 22 november 2012.

Endast den som är svensk medborgare får ha anställning som chef för en myndighet som lyder omedelbart under regeringen om inte annat anges i 2 §.

För de myndigheter som anges i bilagan till denna förordning krävs inte svenskt medborgarskap för anställning som anges i 1 §.

Bilaga

Förteckning över myndigheter

Svenska institutet för europapolitiska studier

Nordiska Afrikainstitutet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skolforskningsinstitutet

Universitetskanslersämbetet

Universitets- och högskolerådet

Uppsala universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Luleå tekniska universitet

Karlstads universitet

Linnéuniversitetet

Örebro universitet

Mittuniversitetet

Malmö universitet

Mälardalens universitet

Blekinge tekniska högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan i Borås

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola

Södertörns högskola

Kungl. biblioteket

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Trafikanalys

Verket för innovationssystem

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Myndigheten för kulturanalys

Statens konstråd

Institutet för språk och folkminnen

Statens historiska museer

Nationalmuseum

Moderna museet

Naturhistoriska riksmuseet

Statens centrum för arkitektur och design

Statens museer för världskultur

Statens musikverk

Forum för levande historia

Diskrimineringsombudsmannen

Medlingsinstitutet

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Institutet för mänskliga rättigheter

SFS 2021:1280

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:694

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:75

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2013.

SFS 2013:141

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:927

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:78

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.

SFS 2014:1573

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:386

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:1330

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:247

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2020:298

Denna förordning träder i kraft d. 17 juni 2020.

SFS 2021:1280

Denna förordning träder i kraft d. 24 jan. 2022.