Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:776

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2013/14:227, bet. 2013/14:SfU19, rskr. 2013/14:338.

dels att 23 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 e §, av följande lydelse.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om

  1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, eller

  2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag påbörjat arbetet.

Om utlänningens anställning har upphört sedan utlänningen underrättats om att en utredning om återkallelse enligt första stycket har inletts, men innan beslut om återkallelse fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 3 § första stycket 2. Tiden ska då vara fyra månader i stället för tre.

2) Regeringen får, utöver vad som förut angetts i denna lag, meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2013:646.

  1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller anställning i Sverige,

  2. sådana inskränkningar i utlänningars rätt att vara anställda i ett visst företag eller i företag av visst slag som är nödvändiga med hänsyn till rikets säkerhet,

  3. skyldighet att kontrollera utlänningars rätt att vistas och arbeta i Sverige,

  4. skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket att lämna uppgift om de anställningsvillkor som gäller för utlänningen och föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten ska uppfyllas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:776

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)