Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:952

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 710 och 17 §§ lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

2) Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

2)

Senaste lydelse 2010:858.

  Planen ska minst innehålla

 1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

 2. samhällsorientering, och

 3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader. Av etableringsplanen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat. Planen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen.

En etableringsplan får förlängas utöver 24 månader om planen har omfattat aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av att den nyanlände har vårdat barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Planen får förlängas med den tid som sammantaget motsvarar tiden för vård av barn, dock högst åtta månader.

Etableringsplanen upphör att gälla när

 1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,

 2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,

 3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395), eller

 4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

 1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och

 2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt arbete enligt 9 § 4.

Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, upphörande av etableringsplan enligt 9 § 4, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:952

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 9 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)