Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:704

Utkom från trycket den 17 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;
utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

2) Etableringsplanen upphör att gälla när

2)

Senaste lydelse 2014:952.

  1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,

  2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,

  3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

  4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:704

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)