Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:754

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303.

    2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

    2)

    Senaste lydelse 2014:952.

  1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och

  2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt arbete enligt 9 § 4.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från 7 § andra stycket om etableringsplanens innehåll för nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:754

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)