Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:875

Utkom från trycket den 4 oktober 2016
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 22 september 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 2 och 17 §§ utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2016/17:SfU5, rskr. 2016/17:2.

2 §

2) En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas

2)

Senaste lydelse 2016:632.

  1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i Sverige,

  2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

  3. om han eller hon har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden eller den viseringsfria tiden har löpt ut, under förutsättning att han eller hon inte har uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att vistas i Sverige,

  4. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som krävs för inresa där,

  5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,

  6. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), eller

  7. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa eller vistelse i den staten.

17 §

3) Migrationsverket ska pröva frågan om avvisning om utlänningen

3)

Senaste lydelse 2014:655.

  1. söker asyl här,

  2. har en nära familjemedlem som söker asyl här, eller

  3. kan komma att avvisas med stöd av 2 § 7 eller 3 § andra stycket.

I andra fall får såväl Migrationsverket som Polismyndigheten pröva frågan om avvisning.

Om Polismyndigheten anser det tveksamt om en utlänning bör avvisas, ska ärendet lämnas över till Migrationsverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:875

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)