Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:123

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

dels att 10 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 kap. 18 § ska lyda ”Verkställighet av beslut om förvar och transport av förvarstagna”

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 19 a-c §§, av följande lydelse.

19 §

2) På begäran av den myndighet eller den domstol som har fattat ett beslut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att verkställa beslutet.

2)

Senaste lydelse 2014:655.

19 a §

Om Migrationsverket begär det, ska Kriminalvården lämna den hjälp som behövs för att transportera en utlänning som hålls i förvar.

En sådan begäran får göras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att Kriminalvårdens särskilda befogenheter enligt 4 kap. 4 § eller 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller

  2. det annars finns synnerliga skäl.

19 b §

Vid en transport enligt 19 a § tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

  • 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

  • 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

  • 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.

19 c §

Den som begär hjälp enligt 19 eller 19 a § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om utlänningen som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:123

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)