Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:229

Utkom från trycket den 11 april 2017
Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.;
utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:86, bet. 2016/17:SfU7, rskr. 2016/17:196.

12 a §

Om Migrationsverket begär det ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut enligt denna lag att en utlänning som inte längre har rätt till bistånd i form av logi ska lämna sin plats vid anläggningsboendet.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 eller 10 a § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

  2. det annars finns synnerliga skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:229

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
David Oredsson
(Justitiedepartementet)