Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:354

Utkom från trycket den 16 maj 2017
Lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå;
utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 2 och 3 §§ lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska upphöra att gälla den 20 december 2021.

1)

Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)