Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:357

Utkom från trycket den 16 maj 2017
Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;
utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

2) Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats enligt

2)

Senaste lydelse 2012:1000.

  1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),

  2. 12 kap. 18 § utlänningslagen,

  3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

  4. 16 d, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:357

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)